2020. / 2021. gadā īstenotie projekti

Projekta nosaukums

Projekta mērķis un uzdevumi

Projekta vadītājs un partneris

Ludzas novada pašvaldības investīciju objektu ekonomiskā izpēte ”

Mērķis: veikt Ludzas novada pašvaldības investīciju objektu (Ludzā,  Krāslavas ielā 1, Krāslavas ielā 1a un Jelgavas iela 62) ekonomisko izpēti. 

Mērķa sasniegšana tiks īstenota 3 virzienos un katram ir paredzēti savi noteiktie uzdevumi:  

1.      Pētījuma metodoloģijas izstrāde: 

 • Apzināta un apkopota teorētiskā informācija par teritorijas novērtēšanu; 
 • Izstrādāti kritēriji investīciju objekta novērtēšanai. 

2.      Investīciju iespēju izvērtējums: 

 • Tautsaimniecības nozaru attīstības tendences; 
 • Ludzas novada sociālekonomiskās situācijas novērtēšana; 
 • Investīciju objekta SVID analīze; 
 • Iegūto rezultātu apkopošana un analīze; 
 • Kartogrāfiskā materiāla izstrāde; 
 • Ekonomiskās izpētes dokumenta izstrāde. 

3.      Pētījuma rezultātu publicitāte un izplatīšana.

projekta vadītāja Dr.oec. Lienīte Litavniece, projekta partneris – Ludzas novada pašvaldība

Funkcionālu izstrādājumu dizaina risinājumi bērniem ar autiskā spektra traucējumiem” 

Mērķis: izmantojot progresīvās tehnoloģijas, veicot pētniecisko darbību, izstrādāt piemērotus izstrādājumus bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST).  

Uzdevumi:  

 1. izstrādājumu detaļu projektēšana CAD/CAE programmās (detaļu rasējumu sagatavošana) 
 2. izstrādājumu piemērotāko apstrādes paņēmienu izpēte un materiālu īpašību testēšana; 
 3. piemērotāko veidu un tehnoloģisko paņēmienu risinājumi tekstilmateriālu izvēlē, pildījumam un detaļu savienošanai, produktu dizainam; 
 4. piemērotu izstrādājumu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem pielietojuma funkcionalitātes aprobācija.

projekta vadītājs Dr.paed. Aivars Kaupužs, projekta partneris - SIA „AlinR” 

3D printēšanas tehnoloģiju izmantošana ortožu prototipu izgatavošanai” 

Mērķis: izstrādāt zinātniski pamatotus paņēmienus ar 3D printēšanas tehnoloģijām izgatavotu ortožu prototipu izveidē un to funkcionālai izmantošanai. 

Uzdevumi:  

 1. detaļu projektēšana CAD/CAE programmās (printējamo detaļu rasējumu sagatavošana, ievērojot pieejamos izmērus printēšanas laukumam); 
 2. ortožu prototipu detaļu 3D printēšana; 
 3. ortožu prototipu detaļu piemērotāko pēcapstrādes un savienošanas ar tekstildrānu paņēmienu izpēte un mehānisko īpašību testēšana; 
 4. piemērotāko veidu un tehnoloģisko paņēmienu risinājumi tekstilmateriālu un 3D printēto detaļu savienošanai; 
 5. tekstilizstrādājumu ar 3D drukāto ortožu prototipu pielietojumu funkcionalitātes aprobācija.

projekta vadītāja Dr.biol. Rasma Tretjakova, projekta partneris - SIA “A.S. & KO”

Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem

Mērķis: RTA Labklājības virziena attīstības un zinātniskās kapacitātes pieauguma veicināšana, nodrošinot RTA attīstības stratēģijā noteikto prioritāro pētniecības virzienu attīstīšanu.

Uzdevumi:

 1. Iekļaut jaunos zinātniekus starpvirzienu projekta izstrādē, īstenošanā, projekta produktu izstrādē, izplatīšanā, sekmējot studiju rezultātu uzlabošanu un zinātniskās kapacitātes pieaugumu;
 2. Veicināt studējošo iesaisti publicitātes pasākumos, stiprinot profesionālo identitāti un izaugsmi;
 3. Aktualizēt prevences nozīmi mūsdienu sociālajā darbā ar bērniem un jauniešiem, atbalstot jaunos zinātniekus veikt pētījumus, kas attīstīs idejas, tehnoloģijas apzināto problēmu proaktīvam risinājumam;
 4. Paātrināt zināšanu, projekta produktu pārnesi labklājības, sociālo pakalpojumu sfērā Latvijā, Lietuvā u.c. valstīs, veicinot kopējas Baltijas valstu izglītības un zināšanu pārneses telpas attīstīšanu.

projekta vadītāja Dr.paed. Tamāra Pīgozne, projekta partneris – Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests, biedrība “LOBS” 


Projektu konkurss „RTA Zinātniskais grants pētniecībai”

Projekta kosaukums

Projekta vadītājs

2017. / 2018. studiju gadā īstenotie projekti

Kompozītmateriālu triecienizturības paaugstināšana

Prof. Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks

Starpdisciplināri pētījumi lāzerapstrādes (lāzergravēšanas, lāzergriešanas) tehnoloģiju pielietojumam tekstilmateriālos

Dr.sc.ing. Ļubomirs Lazovs

3 D printēšanas tehnoloģiju izmantošana tekstilizstrādājumu dizainā

Dr.paed.,Mg.math.Ilmārs Kangro

Izdevums “Augstākā izglītība Rēzeknē. Personības ”

Dr.hist. Vladislavs Malahovskis

Materiālu triecienpretestības testēšanas iekārta II

Dr.sc.ing. Andris Martinovs

eDeguns lietu Interneta iekārtām

Profesors, Dr.sc.ing. Artis Teilāns

Preventīvs sociālais darbs mūsdienās: idejas, risinājumi, praktiskā pieredze

Dr.paed. Ženija Truskovska

Mentoringa iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes novadā

Dr.oec. Anda Zvaigzne

Rēzeknes pilsētas ēdināšanas uzņēmumu kvalitātes novērtējums

Dr.oec. Lienīte Litavniece

Ezera nogulumu kā vērtīga izejmateriāla kosmētikā un medicīnā pētījumi ar instrumentāliem testiem

Dr.biol. Rasma Tretjakova

Robota roka trauslu un mīkstu objektu satveršanai

Dr.sc.ing. Andris Martinovs

2017. gadā īstenotie projekti

Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu zaļā iepirkuma izmantošanas iespējas pārtikas publiskajos iepirkumos

Dr.oec. Anda Zvaigzne

dizainparaugu izstrāde, integrējot tekstildrānās lāzerapstrādes (lāzermarķēšana) tehnoloģijas

Dr.sc.ing. Ļubomirs Lazovs


Latgales ezeru zilā māla izmantošanas iespēju pamatojums

Dr.biol. Rasma Tretjakova

Jauni funkcionāli kompozītmateriāli no oglekļa šķiedras un šķiedraugiem

Dr.geol  Jānis Prols

Riebiņu novada kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana

Dr.oec. Lienīte Litavniece

Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē

Dr.paed. Ženija Truskovska

Rēzeknes novada tūrisma produktu izvērtējums (kvalitātes audits)

Dr.oec. Lienīte Litavniece

S.Uļanovskas etnogrāfiskā pētījuma  „ŁOTYSHE INFLANT POLSKICH”  (Poļu Inflantijas latvieši) 1.DAĻAS izdošana

Dr.philol. Angelika Juško-Štekele

Krāsoto un marķēto virsmu spektrālo raksturlīkņu pētījums to novecošanas procesā

 

Materiālu triecienpretestības testēšanas iekārta

Dr.sc.ing. Andris Martinovs

2016. gadā īstenotie projekti

"Informācijas sabiedrības izpēte par Sosnovska latvāņa apkarošanu un kaitīgumu Rēzeknes novadā"

A.Zvaigzne

"Oglekļa šķiedras un šķiedraugu kompozītmateriālu tehnoloģijas izstrāde augstas izturības detaļu izgatavošanai"

E.Teirumnieks

"Telerehabilitācijas metožu efektīvas izmantošanas iespējas pusaudža vecuma skolēnu fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstības veicināšanai iekļaujošajā izglītībā"

I.Prudņikova

"Pedagoģisko tehnoloģiju darbam ar skolēniem iekļaujošā vidē datu bāzes izveide tīmeklī"

S.Ušča

"Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mutvārdu vēstures arhīva (MVA) izveide"

V.Malahovskis

"Kultūrvēsturiskie objekti Atbrīvošanas alejas sabiedriskā transporta pieturvietu apkaimē"

V.Malahovskis

"Jaunu produktu izstrādes procesu modelēšana un analīze Latvijā – inovāciju barjeras"

I.Silineviča

"Viesnīcu pakalpojumu attīstības iespēju izvērtējums Rēzeknes pilsētā"

L.Litavniece

"Tūrisma produktu attīstības iespēju izpēte Lūznavas muižā"

L.Litavniece

"Lāzertehnoloģijas izpēte krāsainā marķējuma iegūšanai"

Ļ.Lazovs

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.