Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ( - 2016 - )

2012. gada 18. decembrī Rēzeknes Augstskolas Satversmes sapulcē tika pieņemts lēmums par nosaukuma “Rēzeknes Augstskola” maiņu uz “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija”. 2015. gada 10. decembrī LR Saeima pieņēma un Valsts prezidents izsludināja likumu par “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas satversmi”, kas stājās spēkā ar 2016. gada 1. janvāri.

RTA darbojas trīs fakultātes: Ekonomikas un pārvaldības, Inženieru, kā arī Izglītības, valodu un dizaina fakultāte.

RTA fakultātes, zinātniskais institūts, pētnieciskie centri un sadarbības iestādes veicina zinātnes un pētniecības attīstību, jaunu tehnoloģiju apguvi, izstrādi un pārnesi Latvijas tautsaimniecībā.

Rēzeknes Augstskola (1993 – 2015)

1992. gada 28. augustā 1. Latgaliešu kongresā tika pieņemta rezolūcija, kurā kā prioritārs reģiona, kā arī visas valsts uzdevums bija izglītības sistēmas sakārtošana, tai skaitā arī Rēzeknes Augstskolas, kas kļuva par RTA pirmsākumu, dibināšana.

Tika izveidota darba grupa, kas izstrādāja jaunās augstskolas veidošanas koncepciju. Saņemot atbalstu no Pasaules Brīvo latviešu apvienības, LR Izglītības un zinātnes ministrijas, Rēzeknes pašvaldības, jaunās augstskolas projekts tika īstenots samērā īsā laikā.

Rēzeknes Augstskola tika veidota uz Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) filiāļu bāzes. Ideju par Latgales universitātes tapšanu atbalstīja gan Tautas frontes aktīvisti, gan Rēzeknes pašvaldība un LU vadība. 1990. gada 1. septembrī Rēzeknes Pedagoģiskās skolas telpās (Atbrīvošanas alejā 115) studijas uzsāka pirmie simts LU Latgales filiāles studenti divos studiju virzienos – ekonomikā un filoloģijā. Pēc gada Latgales filiāle ieguva patstāvīgas studiju telpas (Atbrīvošanas alejā 90), tika uzsākts nopietns darbs augstskolas mācībspēku komplektēšanā un infrastruktūras veidošanā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Padomes 1993. gada 12. aprīļa lēmumu, no 1993. gada 1. jūlija Rēzeknes Augstskola darbojās kā patstāvīga augstākās izglītības iestāde.

1994. gada 23. augustā ar Ministru kabineta lēmumu par Rēzeknes Augstskolas rektori tika apstiprināta Irēna Silineviča. 1999. gadā Rēzeknes Augstskola ieguva beztermiņa starptautisko akreditāciju un kļuva par nozīmīgu kultūras, izglītības un zinātnes centru Latvijā.

Kopā ar pašvaldībām augstskola izstrādāja valsts mēroga projektus, piemēram, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas projektu. Sadarbībā ar Latgales reģionālo attīstības aģentūru augstskolas docētāji izstrādāja Latgales reģionālās attīstības plānu, Rēzeknes reģiona tūrisma attīstības koncepciju u.c. projektus.

Rēzeknes Valsts skolotāju institūts (1922 – 1991)

Augstākās izglītības pirmsākumi Rēzeknē datējami ar 1922. gadu, kad tika izveidota pedagoģiskā vidusskola, kas 1925. gadā tika pārdēvēta par Rēzeknes Valsts skolotāju institūtu.

Sākot ar 1926./1927. mācību gadu Rēzeknes Valsts skolotāju institūts īstenoja piecu gadu apmācības programmu, kopš 1932./1933. – sešgadīgu. 1941. gada janvārī Rēzeknes Valsts Skolotāju institūtu pārveidoja par augstāko mācību iestādi – Rēzeknes Valsts Pedagoģisko institūtu, izveidojot trīs fakultātes: fizikas – matemātikas, vēstures, kā arī  krievu valodas un literatūras fakultāti. Rēzeknes Valsts skolotāju institūts darbojās līdz 1944. gadam, kad institūta ēka aviācijas uzlidojumos tika sagrauta.

Pēc ēkas atjaunošanas darbu uzsāka Rēzeknes Pedagoģiskā skola (1947–1956).  Laika posmā no 1957. gada līdz 1987. gadam te darbojās internātskola, bet pedagoģiskās izglītības tradīcijas  atgriezās līdz ar Rēzeknes Pedagoģiskās skolas atjaunošanu 1987. gadā.

1991. gada izveidots Rēzeknes Skolotāju institūts, kas 1995. gadā tika iekļauts Rēzeknes Augstskolas sastāvā.

Vai Tu zināji, ka…

Jau kopš pirmās Latvijas Republikas laikiem Latgales reģiona attīstībā fundamentāla nozīme ir augstākās izglītības iestādēm. Rēzeknē ilgus gadus darbojies Rēzeknes Valsts skolotāju institūts (1925–1944), pēc ēkas atjaunošanas savulaik te ir bijusi arī Rēzeknes Pedagoģiskā skola (1947–1956), Rēzeknes internātskola (1956–1987), un pēc tam atkal Rēzeknes Pedagoģiskā skola (1987 – 1991). Kopš 1991. gada te darbojas Rēzeknes Skolotāju institūts, kas 1995. gadā tiek iekļauts Rēzeknes Augstskolas sastāvā kā Rēzeknes Augstskolas Pedagoģiskā fakultāte, bet patstāvīga augstākās izglītības iestāde atdzimst Latvijas trešās atmodas laikā.

1917. gada vasarā Rēzeknē Valerija Seile, pirmā akadēmisko izglītību ieguvusī Latgales sieviete, kura iniciējusi daudzas pedagoģiskās aktivitātes, organizēja Latgales Skolotāju sagatavošanas kursus un 1. Latgales skolotāju kongresu. 1920. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Izglītības ministrija Rēzeknē organizēja viengadīgos skolotāju sagatavošanas kursus. 1922. gada 1. janvārī Izglītības ministrija viengadīgos kursus pārveidoja par Rēzeknes Pedagoģisko skolu ar trīsgadīgu mācību plānu. Skolā mācījās 147 cilvēki, bet 1925. gada augustā Rēzeknes Pedagoģiskā skola pārtrauca savu darbību. Tās vietā tika nodibināts Rēzeknes Valsts skolotāju institūts ar piecgadīgu apmācību kursu. Institūta mērķis – sagatavot skolotājus pamatskolām, bērnudārziem, vispārējos izglītojošos priekšmetos dažādiem kursiem, papildu skolām un zemāka tipa arodskolām.

Ieteicam izlasīt:

Mietule I. (2012). Rēzeknes Augstskola. Šuplinska I. (zin.red.) (2012). Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 611.-614. lpp.

Unda, V. (1998). Rēzeknes Valsts Skolotāju institūts, 1925-1944. Rēzekne: Latgales Kultūras Centra izdevniecība.

WORD Notikumu hronika

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas himna

Vārdu autors: Antons Kūkojs Mūzikas autors: Arno Everss

Pin vēji bizes birztalām un norām,
Staru lokā putnu balsis skan,
Tā mūsu jaunība, zilo sapņu stīgas,
Ceļas, aizlido kā medus bišu spiets.

Starp ziliem ezeriem un priežu siliem
Trīs diži kalni māte Latgalei:
Ap vienu padebeši, senu teiku pilni,
Uz otra saule smejas, rotājas un dej’,
Tas dižākais, tā augstskola mūsu,
Tā nesīs gaismu visai Latgalei.

Simts ceļos, takās, taciņās un stigās
Soļu duna līdzās putniem skan,
Tās mūsu cerības, sirmu zinšu klētis
Ceļas, aizlido un zvaigznēm traucas līdz.

Starp ziliem ezeriem un priežu siliem
Trīs diži kalni māte Latgalei:
Ap vienu padebeši, senu teiku pilni,
Uz otra saule smejas, rotājas un dej’,
Tas dižākais, tā augstskola mūsu,
Tā nesīs gaismu visai Latgalei.

Cik gaišu brīžu, mīlestību kvēlu,
Saldu moku, kaisles kausā celts –
Tas mūsu guvums, spārnos paceļoties,
Pār pasauli, kur medus bišu spiets.

 

Ģērbonis un logo

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai ir savs ģerbonis (logo), tā autore - Nataļja Losāne.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (Rēzeknes Augstskola) vizuālās identitātes koncepcija ietver sevī galveno ideju, kam pakārtotas logotipa konstruktīvās detaļas.

Vizuālās identitātes koncepcijai ir svarīga piesaiste RTA idejiskām vērtībām: Augstskolas ēka - māja, zināšanas, sajūtas, tradīcijas, kultūra un vieta. RTA galvenās ēkas arhitektoniski-konstruktīvās līnijas nosaka logotipa kompozīcionālo risinājumu.

Austrumlatvija – Latgale, zilo ezeru zeme, piederība reģionam caur kultūrmantojumu. RTA logotipam izvēlēta zilas krāsas nianse iedvesmojoties no Latgales arheoloģiskā tautas tērpa.

Tehnoloģiju attīstība - RTA burtu abreviatūru konstrukcija ir atvasināta no ģeometriskām figūrām, akcentējot eksakto zināšanu attīstību.

 

Dokumenti:

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.