Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu Inženieru fakultātē uz profesora / es amatu

(Nozare 2.Inženierzinātnes un tehnoloģijas: 2.7. Vides inženierija un enerģētika, apakšnozare - Vides inženierzinātne) – 1 vieta.

Darba alga – 20,00  EUR/stundā

Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā,  Rēzeknē, LV-4601, tālr. 28321075) vai iesūtīt elektroniski uz e-pastu: Inga.Lesnicija@rta.lv šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” Apstiprināts RTA Senāta 26.11.2019. lēmumu Nr.8. 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija aicina darbā Sociālo mediju speciālistu/-i

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa aicina savai komandai pievienoties sociālo mediju speciālistu/-i darbam uz nepilnu darba laiku – 20 stundas nedēļā.

JA TU –

 • esi ieguvis pieredzi sociālo tīklu administrēšanā (ne tikai privāto)
 • pārzini Instagram un Facebook algoritmus
 • esi apguvis Google Analytics un iemaņas sociālo tīklu mērījumu fiksēšanai
 • vari rakstīt bez kļūdām latviešu valodā un pārvaldi angļu valodu
 • esi apguvis iemaņas grafiskajā dizainā
 • ir derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

TAD MĒS –

 • piedāvājam elastīgu darba laiku ar iespēju to organizēt arī attālināti un/vai apvienot ar mācībām
 • nodrošinām atsaucīgus kolēģus
 • atalgojumu 295,00 (bruto) euro mēnesī

 Ja vēlies pievienoties, sūti līdz 2022. gada 5. janvārim savu:

 • CV
 • motivācijas vēstuli
 • piemērus no pārvaldītajiem sociālo tīklu kontiem

uz e-pasta adresi Inga.Lesnicija@rta.lv vai pa pastu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601, ar norādi “RTA personāldaļai”.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti dalībai konkursa otrajā kārtā.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu:

 1. Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Biznesa un sabiedrības procesu zinātniskajā institūtā uz:

1.1. vadošā/s pētnieka/ces amatu nozarē „5. Sociālās zinātnes: 5.5. Tiesību zinātne (apakšnozare – Starptautiskās tiesības)” – 1 vieta.

Nepilns darba laiks

Darba alga – 5,33  EUR/stundā

1.2. pētnieka/ces amatu nozarē „5. Sociālās zinātnes: 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība (apakšnozare – Finanses un kredīts)”– 1 vieta.

Nepilns darba laiks

Darba alga – 4,26  EUR/stundā

 1. Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Reģionālistikas zinātniskajā institūtā uz:

2.1. vadošā/s pētnieka/ces amatu nozarē „5. Sociālās zinātnes: 5.3. Izglītības zinātnes (apakšnozare – Skolas pedagoģija)” – 1 vieta.

Nepilns darba laiks

Darba alga – 5,33  EUR/stundā

2.2. pētnieka/ces amatu nozarē „6. Humanitārās un mākslas zinātnes: 6.4. Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra (apakšnozare – Vizuālās mākslas, tai skaitā glezniecības, tēlniecības, grafikas, lietišķās mākslas, dizaina, komunikācijas tehnoloģijās izmantotā mākslas vēsture un teorija)”–          1 vieta.

Nepilns darba laiks

Darba alga – 4,26  EUR/stundā

Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā,  Rēzeknē, LV-4601, tālr. 28321075) vai iesūtīt elektroniski uz e-pastu: Inga.Lesnicija@rta.lv šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” Apstiprināts RTA Senāta 26.11.2019. lēmumu Nr.8. 

 

Izglītības un zinātnes ministrija (reģ.Nr. 90000022399)  izsludina konkursu uz Ministra kabineta virzītu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas padomes locekļu amatiem  (divas amata vietas, termiņš: četri gadi)

Valsts augstskolas padome ir koleģiāla valsts augstskolas augstākā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par valsts augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina valsts augstskolas darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

Kandidātiem/-ēm izvirzāmās prasības:

 • Atbilstība Augstskolu likuma 1 panta 10., 11. un 12. daļā noteiktajām prasībām.
 • Augstākā izglītība, kas atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai ir iegūta augstākajā izglītības pakāpē (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu augstskolas padomes locekļa amata pienākumus.
 • Nevainojama reputācija (kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju).
 • Darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas padomes locekļa amata pienākumus:
 • ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze organizācijas vadībā vai citā vadošā amatā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina);
 • praktiskā darba pieredze organizācijas stratēģiskajā vai pārvaldības procesu vadībā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina);
 • Profesionālā pieredze šādās jomās (lūdzam pieteikuma dokumentos norādīt darba pieredzi, kas apliecina pieredzi vismaz vienā no minētajām jomām):
 • finanšu vadībā un auditā:
 • risku vadībā un iekšējās kontroles sistēmā:
 • starptautiskajā sadarbībā;
 • Vadības pieredze šādās jomās (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas apliecina pieredzi vismaz vienā no minētajām jomām):
 • sadarbības tīklu veidošanā, tostarp augstākās izglītības un darba tirgus sadarbībā;
 • komandas un iesaistīto pušu vadībā;
 • Pārmaiņu vadības pieredze.
 • Izpratne par augstākās izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē.
 • Izpratne, kas nepieciešama augstskolas stratēģiskajai vadībai.
 • Prezentācijas prasmes (pielietojot digitālās tehnoloģijas).
 • Komunikācijas un argumentācijas prasmes.
 • Angļu valodas zināšanas augstskolas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt pašvērtējumu par angļu valodas zināšanu līmeni).

Kandidātu atbilstību Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas padomes locekļa amatam vērtēs  šādās kompetencēs: stratēģiskais redzējums (kritiskā kompetence), pārmaiņu vadīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu (kritiskā kompetence), orientācija uz attīstību, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana, komandas vadīšana.

Atlases noslēgumā visaugstāko vērtējumu guvušais kandidāts tiks virzīts apstiprināšanai Ministru kabinetā. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas padomes sēdes plānotas indikatīvi vienu reizi mēnesī (atkarībā no izskatāmajiem jautājumiem).

Valsts augstskolas padomes kompetence ir noteikta Augstskolu likuma 14.² pantā, pieejams https://likumi.lv/ta/id/37967#p14_2.

Mēneša atlīdzība: atbilstoši Augstskolu likuma 14.1 panta 16. daļas noteiktajam padomes locekļu amata atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla vidējo atalgojuma līmeni — padomes locekļa mēneša atalgojumu pielīdzina iepriekšējā gada akadēmiskā personāla vidējā līmeņa atalgojumam. 2021. gadā tas ir 1306 euro bruto.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 1. fiziskas personas apliecinājumu par piekrišanu dalībai atlasē, ja pieteikumu iesniedz sabiedrības pārstāvis (fiziska persona, publiskas, nevalstiskas, privāta sektora, kā arī Augstskolu likumānoteiktā sabiedrības virzīta kandidāta institūcija vai organizācija);
 2. motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam:
  • iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās un vadības pieredzes esamību, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, atlases komisija uzskata, ka kandidātam nav šādas pieredzes);
  • iekļaut apliecinājumu atbilstībai Augstskolu likuma 1 panta 10., 11. un 12.daļā noteiktajām prasībām.
 3. kandidāta dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā lūdzam norādīt pašvērtējumu par latviešu valodas un angļu valodas zināšanu līmeni, kā arī kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru);
 4. kandidāta augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Kandidātiem/-ēm pieteikties līdz 2021. gada 6. decembrim (ieskaitot), iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi augstskolu.padomes@izm.gov.lv ar norādi “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas padomes loceklis”.

Informējam, ka atlase noritēs 3 kārtās šādi:

 1. kārtā notiks kandidātu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

2.kārtā iekļuvušie kandidāti tiks aicināti uz interviju, kuras laikā atlases komisija padziļināti novērtēs kandidāta atbilstību darbam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas padomē, kā arī kandidātiem, kuri tiks virzīti 2.kārtai, atlases komisija lūgs iesniegt redzējumu prezentācijas formā par augstākās izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē, kopsakarā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darbības prioritātēm. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas attīstības stratēģija pieejama šeit: https://www.rta.lv/dokumenti/;

3.kārtā  iekļuvušajiem kandidātiem  tiks vērtētas kompetences noteiktajās darba pieredzes jomās.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, pieejama šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:

1)    kandidāta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases nominācijas norisi;

2)    kandidāta personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000022399), kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Uzziņām: tālrunis 67047949 vai 67785689, e-pasts: augstskolu.padomes@izm.gov.lv.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.