Inovatīvās tehnoloģijas sensorai integrācijai un stresa mazināšanai

Produkts. Multisensoro tehnoloģiju aprīkojums un metodoloģija sensorai integrācijai un stresa mazināšanai

Ideja. 2017. gada aprīlī  RTA Reģionālistikas zinātniskais institūts sadarbībā ar Šauļu universitāti uzsāka Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta  POZCOPING LLI-163 ("Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi, un sociālās iekļaušanas uzlabošana cilvēkiem no mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām") īstenošanu. Projekta mērķis izveidot sociālo psiholoģisko atbalsta pakalpojumu sistēmu, lai veicinātu pusaudžu sociālo integrāciju sociālā riska apstākļos, vienlaikus ieviešot pozitīvās stresa risināšanas stratēģijas kā metodi pusaudžu un jauniešu sociālajai integrācijai. Izmantojot multisensorās telpas aprīkojumu (gaismas un skaņas efekti, interaktīvās projekcijas, taktīlā un vestibulārā stimulācija u.c.) ir iespējams veidot jaunas pozitīvas stratēģijas stresa pārvarēšanai un sensorajai integrācijai.

Realizācija. Projekta POZCOPING LLI-163 darbības laikā ir iekārtota multisensorā telpa ar Snoezelen® aprīkojumu, kas dod iespēju veicināt sensoro integrāciju un stresa mazināšanu. Snoezelen® multisensorā vide tiek pielietota kā terapeitiska stratēģija ar mērķi uzlabot pašsajūtu un komunikāciju, radīt drošības sajūtu, sniegt jaunas sajūtas ar stimulāciju, kuru lietotājs var kontrolēt. Droša un kontrolēta sensorās stimulācijas vide sniedz pozitīvu efektu dažādām patoloģiskām izpausmēm, piemēram, kā cilvēkiem ar demenci vai garīgu atpalicību, personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, depresijas sindromu vai bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.

Sadarbība. Izstrādātā stresa menedžmenta metode un psihosociālā atbalsta modelis tiek pārbaudīts un aprobēts Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Šauļu universitātes multisensorajās telpās. Projekta ietvaros iegūtā pieredze ir pielāgojama izmantošanai pašvaldību sociālo pakalpojumu iestādēs, ka arī specializētajās un vispārējās izglītības mācību iestādēs. Projektā iegūto pieredzi un pakalpojumu modeli ir paredzēts izmantot abās valstīs, to integrējot sociālo darbinieku studiju programmās un kvalifikācijas celšanas kursu saturā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā sadarbībā ar Šauļu Universitāti tiek realizēta kopīga sociālā darba un sociālās rehabilitācijas studiju programma. Šīs studiju programmas studentiem tiks sniegtas zināšanas un prasmes, lai sniegtu kvalificētu palīdzību cilvēkiem, kuri ir nopietni apdraudēti krīzes situācijā.

Rezultāts. Pētījuma rezultāti norāda uz problēmām skolas vidē, kuras rezultatīvie rādītāji ir mikroklimats (psiholoģiskā vide) un skolas fiziskā vide, resp., tai jābūt ne vien labiekārtotai, aprīkotai ar jaunākajām tehnoloģijām, sakoptai, bet vietai, kur psiholoģiski labvēlīgā gaisotnē notiek komunikācija starp skolēnu un pedagogu un tiek sekmēta ne vien akadēmisko sasniegumu, bet arī harmoniskas – intelektuāli, emocionāli un fiziski līdzsvarotas – personības attīstība.

Papildus informācija par projektu atrodama Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mājas lapā: http://www.rta.lv/citi_projekti?project_id=100

S.Mežinska "Inovatīvu risinājumu tekstilizstrādājumu dizainparaugu izstrāde,integrējot tekstildrānās lāzerapstrādes (lāzermarķēšana) tehnoloģijas"

Produkts. Jaunu tehnoloģiju (lāzermarķēšana)  pielietojums tekstilrūpniecības uzņēmumu tekstila un ādas izstrādājumos.

Ideja. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) pieejamās lāzeriekārtas ir izmantojamas eksperimentālai darbībai tekstilizstrādājumu ražotājiem aktuālu tehnoloģiskā procesa uzlabošanas paņēmienu izpētē, to tālākai izmantošanai. Ražošanā tiek veikta izstrādājumu marķēšana. Lāzermarķēšanas kā universālas tehnoloģijas pielietojums tekstilmateriālu apstrādē ir efektīvāks, nemot vērā vairākas priekšrocības: precīzs un kvalitatīvi veidots grafisks attēls un teksts, nodrošinot attēla vissmalkāko detaļu izstrādi, augsto izšķirtspēju, izpildes ātrumu. Attēls neizdziest mazgājot un valkājot izstrādājumu, ko nav iespējams panākt ar citām metodēm. Lāzerapstrādes tehnoloģija ir mūsdienīgs, resursus un vidi saudzējošs tekstilmateriālu apstrādes paņēmiens, kas tiek veiksmīgi izmantots arī citās daudzās tautsaimniecības nozarēs.

Sadarbība – starpdisciplināra studentu, docētāju un uzņēmēju sadarbība, ko nodrošina RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra (turpmāk – FPLPC) (vad. Dr.phys. P.Narica) vadošie pētnieki, inženieri: Prof. PhD Ļubomirs Lazovs, vadošais pētnieks ar 40 gadu ilgu materiālu lāzerapstrādes pieredzi, inženieris Pāvels Cacivkins, laborants Antons Pacejs; studiju virziena ”Ražošana un pārstrāde” programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” (vad.S.Mežinska) un studiju virziena „Mākslas” (vad. Dr.paed. A.Strode) profesionālās studiju programmas „Dizains” studenti un docētāji. Projekta realizācijā piedalās Latgales uzņēmēji no SIA Technical Textiles (Balvi), kā arī divi uzņēmumi no Bulgārijas. Uzņēmēji nodrošina pētāmo drānu paraugu piegādi, novērtē tehnoloģijas izmantošanas rezultātus, atbalsta eksperimentālus pētījumus un plāno turpmāku ieviešanu ražotajos tekstilizstrādājumos. Pēc uzņēmumu pieprasījuma projektā tiek veikta konkrētu uzdevumu izpilde, kas paredz pētījuma rezultātu praktisku izmantošanu, tie ir pasūtījuma uzdevumi, kas saistīti ar lāzerapstrādes tehnoloģiju izmantošanu izstrādājumu marķēšanā, veicot nozares sasniegumu izmantošanu kopīga pētījuma nodrošināšanai,  paredzot izstrādājumu dizaina projektos lāzerapstrādes iespējas.

Rezultāts – lāzerapstrādes tehnoloģijas risinājumi produktos ar augstāku pievienoto vērtību - izstrādājumi ar lāzermarķēšanas tehnoloģiju pielietojumu materiālos, kas tiek nodrošināti ar oglekļa dioksīda lāzeri. Ieguvēji ir visi projekta dalībnieki, jo starpdisciplināru pētījumu izstrāde sekmē zinātnisko pētniecību studējošajiem un jaunākajās atziņās nozares un tās saskarzinātņu teorijā un praksē akadēmiskajam personālam, tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas nozares uzlabotu darbību Latgalē, pielietojot jaunākās tehnoloģiju. Izstrādātie darbi ir veidoti kā projekti, kā eksperimentāls process, veicot idejas teorētisku izpēti, lietojot grafiskās datorprogrammas, kā arī darbu realizācijā iesaistot nozares ekspertus – inženierus. Veiktie pētījumi jau prezentēti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs RTA un Bulgārijā.

 

 RTA zinātniskā granta projekta „Kultūrvēsturiskie objekti Atbrīvošanas alejas sabiedriskā transporta pieturvietu apkaimē” rezultāti

Rēzeknes pilsētas galvenā iela – Atbrīvošanas aleja – ir vieta, kur mūsdienās notiek daudzveidīgi sabiedriskie pasākumi. Arī ikdienā sabiedriskā transporta pieturvietās rosās gan pilsētnieki, gan arī pilsētas viesi.      

Projekta mērķis bija aktīvi iesaistīties Rēzeknes pilsētas informatīvās un kultūrvides veidošanā, vienlaicīgi veicinot RTA dažādu nozaru zinātnieku un studējošo sadarbību ar pilsētas institūcijām.

Projekts tika īstenots no 2016.g. februāra līdz 2016.g. decembrim. Tā īstenošanā darbojās RTA docētāji (V. Čakša, A. Strode, V. Malahovskis), studiju programmu „Lietišķā vēsture”, „Interjera dizains” un maģistra programmas „Arhīvniecība” studenti. Sadarbības partneris bija Rēzeknes pilsētas dome, tās  struktūrvienības – Latgales Kultūrvēstures muzejs, Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka  un Rēzeknes pilsētas Tūrisma attīstības centrs.

 Projekta gaita un rezultāti:

  1. Apkopota informācija un Latgales Kultūrvēstures muzeja krājumā atlasītas fotogrāfijas par nozīmīgākajiem kultūrvēstures objektiem Atbrīvošanas alejas 14 sabiedriskā transporta pieturvietu apkaimē.
  2. Izstrādāts informācijas stenda vizuālā un mākslinieciski estētiskā noformējuma projekts.
  3. RTA izdevniecībā veikt 26 informācijas stendu maketēšanu, drukāšanu.
  4. Nodrošināta informācijas stendu uzstādīšana Atbrīvošanas alejas sabiedriskā transporta pieturvietās.
  5. Rēzeknes pilsētas sabiedrībai un viesiem nodoti Atbrīvošanas alejas sabiedriskā transporta pieturvietās izvietotie plakāti, kuros atspoguļota informācija un ilustratīvais materiāls par pilsētas vēsturē un izaugsmē nozīmīgiem pagātnes un tagadnes objektiem, kas atrodas vai ir atradušies šo vietu apkaimē.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.