"Informācijas un komunikācijas zinātņu virziens"

Studiju virziena ietvaros RTA tiek īstenota profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība” (licencēta 06.06.2005., licence Nr. 04048-41), akadēmiskā maģistra studiju programma “Reģionālie mediji un komunikācija” (licencēta 26.07.2016., licence Nr.04048-92) un akadēmiskā bakalaura studiju programma “Lietišķā vēsture” (licence Nr. 04048-83, izdota 27.02.2015.). Studiju virziens akreditēts uz sešiem gadiem (līdz 31.12.2020. (akreditācijas lapa Nr. 64 izdota 26.06.2013.; 21.06.2018. grozījumi Augstskolu likumā), tā darbība ir vērsta uz kvalitatīvas izglītības piedāvājuma nodrošināšanu divos studiju līmeņos (bakalaura un maģistra) pilna un nepilna laika studijās.

Studiju virziens ir starpdisciplinārs, tajā ir ietvertas gan sociālo un humanitāro zinātņu teorētiskās atziņas, un studiju procesā tiek apgūtas dažādu zinātņu nozaru un tehnoloģiju izmantošanas prasmes.

Studiju virziens stratēģiskais mērķis ir nodrošināt studējošajiem augstas kvalitātes akadēmisko un profesionālo izglītību, kas ir konkurētspējīga Latvijas un Eiropas darba tirgū. Mērķis paredz pilnveidot studējošo pētnieciskās prasmes un iemaņas, attīstīt saikni ar darba devējiem muzeju krājumu, arhīvu fondu, periodikas u.c. vēstures liecību un arhīvu dokumentu izmantošanā sabiedrības izglītošanai, aktualizējot mērķim atbilstošu informācijas resursu lietošanas novitāšu ieviešanu profesionālajā darbībā un tādējādi veicinot arī studiju virziena ilgtspējīgu attīstību.

Studiju virziens "Informācijas un komunikācijas zinātnes" : Studiju programmas


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.