Defended doctoral theses

Study programme "Pedagogy"

Name, Surname

Doctoral Thesis

Field, sub-field of science

Scientific supervisor

Year of defence

Meruyert Zhanguzhinova

Formation of the Professional Competence of Students – Future Teachers of Vocational Training in the System of Higher Education in Kazakhstan  

(Studentu – topošo profesionālās izglītības pedagogu profesionālās kompetences veidošanās Kazahstānas augstākajā izglītībā)

SUMMARY

Pedagogy, pedagogy at higher education institutions 

Professor Dr.paed.  Velta Ļubkina

2018

LU Promotion Council

Alens Indriksons

Komunikācijas prasmes veidošanās robežsargu profesionālajā sagatavošanā 

(Formation of Communication Skills in Professional Training of Border Guards)

SUMMARY

Pedagogy, branch (military) pedagogy

Professor Dr.paed.  Velta Ļubkina

2017

Jeļena Laškova

Pieaugušo darba meklētāju karjeras vadības prasmju veidošanās nodarbinātības atbalsta programmās

(Development of Adult Job Seeker’s Career Management Skills in Employment Support Programs)

SUMMARY

Pedagogy, adult pedagogy

Dr.paed. Aina Strode

2016

LU Promotion Council

Jānis Poplavskis

Bionika vidusskolas fizikas mācību satura apguvē 

(Acquisition of Physics in Secondary School in Context of Bionics)

SUMMARY

Pedagogy, school pedagogy

Assoc.Professor Dr.paed. Jānis Dzerviniks

2013

LU Promotion Council

Ženija Truskovska

Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā 

(Social Educator’s Professional Competence Formation under Supervision)

SUMMARY

Pedagogy, social pedagogy

Professor Dr.paed.  Velta Ļubkina

2013

LU Promotion Council

Inamora Zaiceva

Zīmju un verbālās valodas bilingvālā mācību metode bērniem ar dzirdes traucējumiem 

(Bilingual Method for Acquisition of the Sign Language and the Spoken / Written Language for Hearing-impaired Children)

SUMMARY

Pedagogy, branch pedagogy

Assoc.Professor Dr.psych. Larisa Brokāne

Dr.paed. Rasma Vīgante

2013

LU Promotion Council

Svetlana Ušča

Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība internātpalīgskolā 

(Development of Communicative Competence of Adolescents with Language Disorders in a Basic Boarding School)  

SUMMARY

Pedagogy, branch (special) pedagogy

Dr.paed. Velta Ļubkina

Dr.paed. Rasma Vīgante

2012

LU Promotion Council

Ilga Prudņikova

Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā 

(The Development of Practical Activities Experience for Pupils with Moderate and Severe Intellectual Disabilities at Special Primary Boarding School)

SUMMARY

Pedagogy, branch (special) pedagogy

Dr.paed. Emīlija Černova

2012

LU Promotion Council

Spodra Austruma

Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā 

(The Values of the Youth in the Consumer Society of Latvia)

SUMMARY

Pedagogy, school pedagogy

Dr.phil. Valdis Tēraudkalns

Dr.paed. Rudīte Andersone

2012

LU Promotion Council

 

Study programme "Environmental Engineering"

Name, Surname

Doctoral Thesis

Field, sub-field of science

Scientific supervisor

Year of defence

Edgars Čubars

Niedru produktivitāti un biomasas īpašības ietekmējošo faktoru izpēte un to izmantošanas enerģijas ieguvei pamatojums 

(The Productivity and Biomass Suitability of the Reed Plant for Energy Extraction)

SUMMARY

Environmental science, Environmental engineering

Professor Dr.habil.geol.
Gotfrīds Noviks

2014

RTU Promotion Council

Andris Skromulis

Antropogēnā piesārņojuma ietekme uz aerjonu koncentrāciju 

SUMMARY (LV)

 (Impact of anthropogenic pollution of air ion concentration)

SUMMARY (ENG)

Environmental engineering and energy, Environmental engineering

Professor Dr.habil.geol. Gotfrīds Noviks

Professor Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks

Assoc. Professor Dr.sc.ing. Jūlija Gušča

2018, RTU Promotion Council

 

Study programme "Modelling of Sociotechnical Systems"

Name, Surname

Doctoral Thesis

Field, sub-field of science

Scientific supervisor

Year of defence

Imants Zarembo

Konceptuālo un relāciju datu modeļu savietojamības noteikšanas metodoloģija 

(Methodology for Similarity Assessment of Conceptual and Relational Data Models)

SUMMARY

Information technology, systems analysis, modelling, design

Professor Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Professor Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts

2017

Sergejs Kodors

Topogrāfisko objektu izmaiņu konstatēšanas un atpazīšanas metodoloģija 

(Methodology of Topographical Object Change Detection and Recognition)

SUMMARY

Information technology, systems analysis, modelling, design

Professor Dr.sc.ing.Pēteris Grabusts, Professor Dr.sc.ing. Artis Teilāns

2016Rezekne Academy of Technologies © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvia. Phone: 28325368;