1. Pamatdokumenti

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darbības un attīstības stratēģija 2016.-2023.gadam

PDF RTA cilvēkresursu attīstības plāns 2018.-2023.gadam

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas ētikas kodekss

2. Kvalitātes vadības sistēmas

PDF Studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles sistēma Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA)

PDF Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RTA

PDF RTA Kvalitātes vadības rokasgrāmata

PDF Studiju rezultāti 2020

3. Studentu uzņemšanas stratēģija un taktika (kvalitātes un pieejamības aspekti)

PDF Nolikums par imatrikulāciju un eksmatrikulāciju Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Nolikums par valsts budžeta finansēto studiju vietu sadalījuma kārtību Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Nolikums par studiju kursu akadēmisko atzīšanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Noteikumi par ārzemnieku pieteikšanos, uzņemšanu un studiju pamatprincipiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas uzņemšanas noteikumi 2021. gadā

4. Studentu vērtēšana (kritēriji, metodes, uzraudzība)

PDF Eksāmenu un ieskaišu sesijas norises reglaments Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Metodiskie ieteikumi studentu patstāvīgā darba organizēšanai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Nolikums par kursa eksāmeniem un ieskaitēm

PDF Nolikums par praksēm Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RTA

PDF Plaģiātisma kontroles un novēršanas noteikumi RTA

5. Studiju procesa organizācija, programmu un piešķiramo grādu apstiprināšana, uzraudzība un regulāra kontrole

PDF Studiju programmu attīstības un konsolidācijas plāns 2018.-2023.gadam

PDF Nolikums par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām

PDF Nolikums par studiju programmas /moduļa/ specializācijas direktoru Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Nolikums par praksēm Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) īstenoto studiju programmu novērtēšanas noteikumi

PDF Studiju virzienu un tiem atbilstošo studiju programmu ikgadējā pašnovērtējuma kārtība Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Nolikums par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Nolikums par studiju virzienu padomēm Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Noteikumi par studiju kursu / moduļu aprakstu izstrādi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

6. Sadarbība ar darba devējiem un viņu iesaiste mācību procesa vērtēšanā un pilnveidē

PDF Nolikums par praksēm Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas padomnieku konventa nolikums

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Juridisko konsultāciju centra nolikums

PDF Nolikums par studiju virzienu ekspertu padomēm Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

 • RTA kopš 26.10.2010. ir Rēzeknes Uzņēmēju biedrības biedrs.
 • 03.02.2011.noslēgts līgums Nr.3-6/11 ar biedrību "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera", kura ietvaros notiek sadarbība arī Latvijas darba devēju konfederāciju.
 • RTA kopš 2010.gada darbojas Rēzeknes pilsētas un novada trīspusējā konsultatīvajā Padomē, kuras uzdevums cita starpā ir skatīt arī izglītības un nodarbinātības jautājumus.
 • RTA darbojas Rēzeknes novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvajā padomē, kuras mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģionā.

7. Akadēmiskā personāla kvalitātes nodrošināšana (vērtēšana, kontrole, atbalsts, nomaiņa)

PDF Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Nolikums par RTA docētāju

PDF Nolikums par RTA docētāju stimulēšanu

PDF Mācību metodisko izstrādņu plānošanas, uzskaites, kontroles un apmaksas noteikumi

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla attīstības pasākumu plāns 2018- 2023

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla studiju darba apjoma plānošanas un uzskaites kārtība

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla darba kvalitātes vērtēšanas kārtība

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas cilvēkresursu attīstības plāns 2018.-2023. gadam

PDF Mācību līdzekļu izdošanas kārtība Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

8. Sadarbība ar vidusskolām (ārpusklases darbs, skolotāju profesionālā pilnveide, ietekme uz mācību procesu

 • 15.10.2010. Līgums Nr.3-6/2 ar Rēzeknes 1. vidusskolu par sadarbību par augstākās profesionālās kvalifikācijas pedagogu sagatavošanu:
  • Virkne līgumu ar vidusskolām par sadarbību profesionālo prakšu organizēšanu.
 • RTA Mūžizglītības centrā tiek īstenotas skolotāju profesionālās pilnveides programmas;
 • Līdzdalība skolēnu olimpiāžu organizēšanā:
  • Latvijas informātikas olimpiāde;
  • Latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiāde "Vuolyudzāni" u.c.
 • 29.01.2013. līgums Nr.3-7/17 ar Lūdzas pilsētas ģimnāziju par sadarbību vidējās, augstākās un neformālās izglītības, kā arī izglītojamo karjeras vadības jomā.

9. Sabiedrības informēšana par piedāvātajām studiju programmām un piešķiramajiem grādiem

 • Uzņemšanas noteikumi un informācija par studiju programmām RTA mājas lapā (www.rta.lv), citos elektroniskajos resursos (piem.,www.niid.lv,www.latvija.lv/studijas) u.c.
 • Informācija par studiju programmām RTA informatīvajos bukletos.
 • Ikgadējā informācijas diena RTA.
 • Regulāri pasākumi vidusskolās mācību gada garumā (Sabiedrisko attiecību nodaļa).
 • Līdzdalība lielākajās izglītības izstādēs.
 • Informatīvie pasākumi un prezentācijas pašvaldībām

10. Zinātniskais darbs

PDF Nolikums par zinātnisko darbību Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Zinātniskās darbības stratēģija 2019-2023

 11. Studējošo pašpārvalde

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studējošo pašpārvaldes nolikums

 12. Pedagogu izglītība

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Pedagogu izglītības attīstības plāns 2018.-2023.gadam

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Pedagogu izglītības komunikācijas un publicitātes plāns 2018.-2023.gadam

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.