Studiju programma: Būvniecība

Programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Arhitektūra un būvniecība”
Programmas direktors:
Viesdocents,
Aleksejs Avots

Aleksejs.Avots@inbox.lv
Programmas kods: 41582
Akreditācija: 01.07.2013 - 30.06.2022
Licence: 08.06.2006 - 31.12.2022
Kvalifikācija: būvdarbu vadītāja kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs, nokārtots kvalifikācijas eksāmens būvniecībā
Kredītpunkti: 120
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 3 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1630
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 3.5 gadi
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks): 1280

Programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību kursi nodrošina pirmā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu apguvi, paaugstina studenta vispārīgās izglītības līmeni, dod zināšanas un prasmes komunikatīvajā saskarsmē un sociālajā sfērā, to nodrošina:

 • humanitārās zinātnes;
 • sociālās zinātnes;
 • dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas tehnoloģijas.

Nozīmīgākie studiju kursi:

Augstākā matemātika, Svešvaloda, Uzņēmējdarbības pamati, Ekonomikas pamati, Darba un saistību tiesības, Vides aizsardzība, Saskarsmes psiholoģija u.c.

Nozares mācību kursi ir kopēji nozarei vai radniecīgo profesiju grupai, tie dod pamatizglītību specialitātē, uz kuras balstās specialitātes apguve. Profila priekšmeti ir cieši saistīti ar specialitāti un nevar tikt mācīti atrauti no tās. Nozīmīgākie studiju kursi:

Tēlotāja ģeometrija un būvniecības inženiergrafika, Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība, Būvmateriāli, Ģeodēzija, Datorgrafika, Inženierģeoloģija un grunts mehānika, Arhitektūra un pilsētplānošana, Ūdensvadi un kanalizācija, apkure, ventilācija un gāzes apgāde u.c.

Konkrētās profesijas mācību kursi ir atbilstoši konkrētajai profesijai un sniedz nepieciešamā līmeņa speciālo izglītību, ko nodrošina ar teorētiskām un praktiskām mācībām. Nozīmīgākie studiju kursi:

Būvprojektēšana, Būvniecības ekonomika būvdarbu tehnoloģija, Dzelzsbetona un akmens konstrukcijas, Metāla konstrukcijas, Koka un sintētisko materiālu konstrukcijas, Būvdarbu organizācija un vadīšana u.c.

Absolventu iespējas

Absolventi, kuri ir sekmīgi izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības un ir sekmīgi aizstāvējuši kvalifikācijas darbu, saņem pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu un iegūst kvalifikāciju “Būvdarbu vadītājs” (profesijas standarts „Būvdarbu vadītājs”, reģistrācijas numurs PS 0020).

Pēc diploma iegūšanas būvdarbu vadītāju darba vietas varētu būt būvniecības un projektēšanas uzņēmumos, būvuzraudzības dienestā, būvmateriālu izplatīšanas un tirdzniecības vietās, kā arī iespēja attīstīt patstāvīgu uzņēmējdarbību.

Atbilstoši Noteikumiem par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu pēc diploma iegūšanas jaunajam speciālistam ir 3 gadi jāstrādā būvobjektā un tad ir tiesības pretendēt uz sertifikātu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, ko izsniedz Latvijas būvinženieru savienība.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti vai izglītība iegūta līdz 2004.gadam :

 • matemātika;
 • svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu valoda);
 • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

 1. Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar būvniecības un arhitektūras jomu – 1,5 punkti.
 2. GA fizikā, dabas zinībās, biznesa ekonomiskajos pamatos/ ekonomikā, angļu valodā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts (par katru).
 3. Valsts līmeņa olimpiādēs matemātikā, fizikā, biznesa ekonomiskajos pamatos, svešvalodā godalgoto 1.-3.vietu vai atzinības rakstu ieguvēji (2019.-2021.gads) – 1 punkts (par katru).
 4. Austrumlatvijas atklātajās olimpiādē fizikā godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji (2019.-2021.gadā)– 1 punkts (par katru).
 5. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
 6. unior Achievement Latvia sertifikāta ieguvējam - 1 punkts.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.