Studiju programma: Lāzertehnoloģijas

Programmas veids: Doktora studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”
Programmas direktors:
Profesors, Dr.sc.ing.,
Edmunds Teirumnieks

Edmunds.Teirumnieks@rta.lv
28325368
Programmas kods: 51526
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2022
Licence: 21.04.2021 - 31.12.2022
Kvalifikācija: Zinātnes doktora grāds PhD mašīnbūvē un mehānikā
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, nokārtoti promocijas eksāmeni, aizstāvēts promocijas darbs
Kredītpunkti: 120
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 3 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 3250
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks):

Uzņemšanas prasības

Pārrunas par zinātniskā pētījuma tēmu.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas doktora studiju programmā „Lāzertehnoloģijas” tiek uzņemtas personas, kurām ir maģistra grāds inženierzinātnēs, dabas zinātnēs, vai tam pielīdzināta augstākā profesionālā izglītība inženierzinātnēs, vai dabas zinātnēs, ja maģistra studiju līmeņa programmā ir apgūti studiju kursi vismaz 10 KP apjomā vai izstrādāts maģistra darbs, kas saistīts ar lāzertehnoloģijām. Angļu valoda vismaz B2 līmenī. Ja maģistra grāds nav iegūts inženierzinātnēs vai dabas zinātnēs vai tām atbilstošā profesionālās darbības jomā, pretendentam MK noteikumos Nr. 505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” noteiktajā kārtībā ir jāapliecina darba pieredze/neformālā izglītība, kas atbilst LKI 7. līmenim noteiktajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm mašīnbūvē un mehānikā.

Pretendentam jāiesniedz zinātniskā pētījuma tēmas apraksts par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu lāzertehnoloģijās  (līdz 10 lpp.).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.