Studiju programma: Mašīnbūve

Programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”
Programmas direktors:
Profesors, Dr.sc.ing.,
Andris Martinovs

Andris.Martinovs@rta.lv
28325519
Programmas kods: 41521
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2022
Licence: 27.09.2016 - 31.12.2022
Kvalifikācija: Mašīnbūves speciālista kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs
Kredītpunkti: 100
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2.5 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1630
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks):

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti, vai izglītība iegūta līdz 2004.gadam:

 • matemātika;
 • svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu valoda);
 • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

 1. GA informātikā, fizikā, ķīmijā, dabas zinībās, angļu valodā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts  (par katru).
 2. Valsts līmeņa olimpiādēs matemātikā, fizikā, informātikā, svešvalodā godalgoto 1.-3.vietu vai atzinības rakstu ieguvēji (2019.-2021.gads)– 1 punkts (par katru).
 3. Austrumlatvijas atklātajā fizikas olimpiādē godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji (2019.-2021.gads) – 1 punkts (par katru).
 4. Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar mehāniku, elektroniku, informācijas tehnoloģiju, datorzinātni vai radniecīgu inženierzinātnes jomu – 1,5 punkti.
 5. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
 6. Junior Achievement Latvia sertifikāta ieguvējam - 1 punkts.

 

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi: Augstākā matemātika, Darba aizsardzība, Pirmā palīdzība un higiēna ražošanā, Ievads pētniecībā, Ievads cilvēkzinībās, Vides un civilā aizsardzība, Uzņēmējdarbība, Ražošanas procesu plānošana un organizēšana.

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi: Materiālzinības, Tehniskā grafika, Metroloģijas pamati, Termodinamika un siltumtehnika, Mehānika, Datorprogrammas inženiermehānikā, Hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa, Konstruēšanas pamati I, Elektrotehnika, Elektronika un rūpnieciskās elektroniskās iekārtas, Automātiskā vadība un regulēšana, Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa.

Nozares profesionālās specializācijas kursi: Detaļu precizitāte un standartizācija, Konstruēšanas pamati II, Studiju projekts mehāniskās piedziņas konstruēšanā, Metālapstrādes CNC darbgaldu programmēšana un iestatīšana I, II, Metālapstrādes tehnoloģijas un tehnoloģiskais aprīkojums I, II, CAM tehnoloģijas, Mehatronisko iekārtu uzraudzība, apkope un remonti.

 

Absolventu iespējas

 • strādāt ražošanas uzņēmumos par CNC darbgaldu operatoru, programmētāju un iestatītāju; veikt CNC iekārtu apkopes un mehānisko remontu;
 • strādāt par konstruktoru, izstrādāt jaunus produktus mašīnbūves nozarē, modernizēt ražošanā esošās iekārtas;
 • pildīt tehnologa pienākumus metālapstrādes/ mašīnbūves uzņēmumos (pēc atbilstošas prakses iziešanas)
 • paaugstināt kvalifikāciju, studējot profesionālā bakalaura studiju programmā “Mehatronika” vai kādā tai radniecīgā programmā;
 • dibināt savu uzņēmumu, kura darbība ir saistīta ar metālapstrādi vai mašīnbūvi.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.