Studiju programma: Pārtikas produktu pārstrāde

Programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Ražošana un pārstrāde”
Programmas direktors:
Lektore, Mg.soc.sc.,
Inese Silicka

Inese.Silicka@rta.lv
+37129467160
Programmas kods: 41541
Akreditācija: 06.07.2016 - 31.12.2022
Licence: 06.07.2016 - 31.12.2022
Kvalifikācija: Pārtikas produktu pārstrādes speciālists
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs
Kredītpunkti: 100
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2,5 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1630
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi:

Lietišķā matemātika, Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, Ievads cilvēkzinībās, Uzņēmējdarbības uzsākšana, Darba aizsardzība, Vides un civilā aizsardzība, Pārtikas siltuma un aukstuma procesi.

Nozares profesionālās specializācijas kursi:

Pārtikas produktu ķīmija, Bioķīmija un molekulārā bioloģija, Pārtikas mikrobioloģija un biotehnoloģijas, Uztura mācība, Kvalitātes vadība, Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas un tehnoloģiskās iekārtas  u.c.

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

Absolventu iespējas

 • uzsākt profesionālo darbību pārtikas produktu pārstrādes speciālista profesijā, kas organizē un vada pārtikas produktu tehnoloģisko procesu. Absolventi var strādāt pārtikas pārstrādes uzņēmumos, lielveikalos kulinārijas nodaļās, uzraudzības institūciju laboratorijās, kvalitātes kontroles laboratorijās, kā arī veidot savus privātos uzņēmumus.
 • turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās.

Iepriekšējā izglītība

Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

Uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni vai gala vērtējums atestātā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti, vai izglītība iegūta līdz 2004.gadam:

 • matemātika;
 • svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu valoda);
 • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti:

 1. Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību Informātikā, Fizikā, Ķīmijā, Dabas zinībās, Angļu valodā  – 0.98 punkti par katrru.
 2. Valsts olimpiāžu matemātikā, fizikā, Informātikā vai svešvalodās (franču, vācu, angļu vai krievu)  1.-3.vietu ieguvēji (2019.-2021.gads)– 1 punkts par katru.
 3. Austrumlatvijas atklātā 8.-11. klašu skolēnu fizikas olimpiāde - (1.-3. vieta) 2019.-2021.g. – 1 punkts (par katru).
 4. Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar pārtikas pārstrādi, apstrādi vai radniecīgu inženierzinātnes jomu - 1,5 punkti.
 5. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
 6. Junior Achievement Latvia sertifikāta ieguvējam - 1 punkts.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.