Studiju programma: Grāmatvedība

Programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Ekonomika” EPF
Programmas direktors:
Profesore, Dr.oec.,
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv
29273350
Programmas kods: 41344
Akreditācija: 08.04.2021 - 08.04.2027
Licence: 26.02.2016 - 08.04.2027
Kvalifikācija: 4. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Grāmatvedis”
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs
Kredītpunkti: 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2 gadi (4 sem.)
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1630
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 2 gadi un 6 mēneši (5 sem.)
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks): 1280

s

Studiju programmas mērķis

Sagatavot darba tirgum nepieciešamos speciālistus ar  profesijas “Grāmatvedis” standartam un 5.  NKI/EKI kvalifikācijas līmenim atbilstošām teorētiskām un praktiskām zināšanām, prasmēm un profesionālo kompetenci.

Studiju programmas rezultāti

Zināšanas

 • Demonstrēt un pielietot grāmatveža profesijai raksturīgās vispārīgās un specializētās zināšanas priekšstata, izpratnes un lietošanas līmenī

Prasmes (spēja lietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)

 • Balstoties uz analītisku pieeju, spēj veikt praktiskus uzdevumus grāmatvedības organizēšanā dažāda līmeņa un veida uzņēmumos un organizācijās.
 • Spēj rast radošus risinājumus profesionālajām problēmām grāmatvedības un nodokļu jomā, kur iespējamas neprognozējamas izmaiņas.
 • Spēj izskaidrot praktiskus jautājumus grāmatvedības jomā,  argumentēt savu viedokli un diskutēt ar kolēģiem, klientiem un vadību.
 • Izmantojot apgūtos zināšanas un prasmes,  spēj turpināt savu tālāko izglītību un profesionālās kvalifikācijas pilnveidi.
 • Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus grāmatvedības darba organizēšanā.

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana)

 • Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas grāmatvedības uzskaites nodrošināšanā.
 • Spēj atlasīt, klasificēt un novērtēt grāmatvedības informāciju un izmantot to lēmumu pieņemšanā uzņēmuma darbības nodrošināšanā.
 • Spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā.
 • Spēj novērtēt grāmatvedības lomu un grāmatvedības informācijas nozīmīgumu plašākā sociālā kontekstā.

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi:

Profesionālā svešvaloda, Socioloģija, Tirgzinība, Statistika, Mikroekonomika, Makroekonomika, Dokumentu pārvaldība u.c.

Nozares profesionālās specializācijas kursi:

Ievads grāmatvedībā, Ievads uzņēmējdarbība, Vadības grāmatvedība, Finanses un kredīts, Projektu vadība, Finanšu grāmatvedība, Nodokļi un nodevas, Uzņēmumu finanšu pārvaldība, Uzņēmējdarbības un darba tiesības, Revīzija un audits,   datorgrāmatvedība, Vienkāršā grāmatvedība, E-komercija, Starptautiskie finanšu pārskatu standarti u.c.

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

Absolventu iespējas

 • uzsākt profesionālo darbību uzņēmumā grāmatveža profesijā
 • turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās
 • RTA karjeras portāls https://karjera.rta.lv/

Uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti, vai izglītība iegūta līdz 2004.gadam:

 • matemātika;
 • svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu valoda);
 • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti:

 1. Latvijas valsts olimpiāžu (2019.-2021.g.) 1.-3. vietu ieguvējiem 1 punkts par katru:
  • matemātikā;
  • krievu valodā;
  • vācu valodā;
  • franču valodā
 2. Apliecība par Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas (LUMA) projekta „Esi līderis” interešu izglītības programmas sekmīgu apgūšanu – 1 punkts.
 3. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
 4. Junior Achievement Latvia sertifikāta ieguvējam - 1 punkts.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.