Studiju programma: Vides inženieris

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”
Programmas direktors:
Lektore, Mg.chem.,
Ērika Teirumnieka

Erika.Teirumnieka@rta.lv
26443015
Programmas kods: 42526
Akreditācija: 01.07.2013 - 30.06.2022
Licence: 07.03.2005 - 30.06.2022
Kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds vides aizsardzībā un vides inženiera kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs/diplomprojekts, nokārtots valsts eksāmens vides aizsardzībā
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 5 gadi
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks): 1220

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi iekļauj sevī pamatzināšanas fundamentālajās zinātnēs un vispārējās praktiskās darbības jomās. Nozīmīgākie studiju kursi:

Augstākā matemātika, Svešvaloda, Filozofijas pamati, Ekonomikas pamati, Darba tiesības, Darba aizsardzība u.c.

Teorētiskie pamatkursi dod nepieciešamo teorētisko bāzi pilnvērtīgai profesionālo studiju kursu apguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

Augstākā matemātika inženierzinātnēs, Fizika, Vispārīgā un neorganiskā ķīmija, Organiskā un analītiskā ķīmija, Fizikālā un koloidālā ķīmija vides inženierzinātnēs, Ekoloģiskā riska analīze un vadīšana, Vispārīgā ekoloģija, Vides aizsardzības pamati, Dabas resursi un dabas saimniecības tehnoloģijas u.c.

Profesionālās specializācijas kursi iekļauj sevī gan vispārinženiertehniskos kursus, gan speciālos vides inženieraizsardzības kursus. Nozīmīgākie studiju kursi:

Elektrotehnika un elektronikas pamati, Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība, Vides inženierģeoloģija, Ūdens attīrīšana un ūdens saimniecības tehnoloģijas, Gaisa un gāzu attīrīšanas tehnika un tehnoloģijas, Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika, Vides aizsardzības objektu projektēšanas pamati, Plūsmu mehānika un hidraulika u.c.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RTA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Ekoloģiskā kultūra, Globālās ekoloģiskās problēmas, Aizsargājamo dabas objektu ekoloģija, Cilvēka ekoloģija, Baltijas jūras hidroloģija, Klimatoloģija un meteoroloģija, Transporta ietekme uz vidi u.c.

Absolventu iespējas

  • studēt augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” vai kādā radniecīgā maģistra studiju programmā;
  • strādāt Vides ministrijas, Reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas pakļautībā esošajās struktūrā, pašvaldībās, konsultatīvajās struktūrās, gan valsts, gan privātos uzņēmumos. Darba vietas var būt reģionālās vides pārvaldes, Latvijas Vides aģentūra, ūdensvada tīkla un kanalizācijas pārvaldes, vides veselības centri, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumi, minerālresuru un citu dabas resursu ieguve un pārstrāde, pārtikas produktu pārstrāde, enerģijas ražošana, būvdarbi, būvmateriālu ražošanas uzņēmumi, vides kvalitāti ietekmējošie rūpniecības objekti, zinātniskās laboratorijas, inovatīvie centri, mācību iestādes.

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra

Uzņemšanas prasības

  1. Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar vides zinātnes vai radniecīgas inženierzinātnes jomu– 1,5 punkti.
  2. GA fizikā, ķīmijā, dabas zinībās, angļu valodā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts (par katru);
  3. Valsts līmeņa olimpiādēs matemātikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodā godalgoto 1.-3.vietu vai atzinības rakstu ieguvēji – 1 punkts (par katru);
  4. Austrumlatvijas atklātajās olimpiādēs fizikā, ķīmijā, godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.