Studiju programma: Mehatronika

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”
Programmas direktors:
Profesors, Dr.sc.ing.,
Andris Martinovs

Andris.Martinovs@rta.lv
28325519
Programmas kods: 42521
Akreditācija: 01.07.2013 - 30.06.2022
Licence: 16.05.2007 - 31.12.2022
Kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds mehatronikā un inženiera kvalifikācija mehatronikā
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts inženierprojekts
Kredītpunkti: 180
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 5 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1630
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi iekļauj sevī pamatzināšanas vispārējās praktiskās darbības jomās. Nozīmīgākie studiju kursi:

Projektu vadība, Personāla vadība, Svešvaloda, Filozofijas pamati, Ražošanas un pakalpojumu organizēšana, Inovāciju vadība, Patentzinības, Saskarsmes psiholoģija, Darba aizsardzība u.c.

Teorētiskie pamatkursi dod nepieciešamo teorētisko bāzi pilnvērtīgai profesionālo studiju kursu apguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

Augstākā matemātika, Materiālzinības, Tehniskā grafika, Programmēšanas valodas, Datorprogrammas inženiermehānikā, Datoru arhitektūra, Metroloģijas pamati   u.c.

Profesionālās specializācijas kursi iekļauj sevī gan vispārinženiertehniskos kursus, gan speciālos kursus mehatronikā. Nozīmīgākie studiju kursi:

Mehānika I, II, III, Hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa, Detaļu precizitāte un standartizācija, Bionika, Precīzās mehānikas elementi;  

Elektrotehnika,  Elektronika, Energoelektronika, Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa,Elektriskās piedziņas automātiskās vadības sistēmas;  

CAD/CAM tehnoloģijas, Metālapstrādes tehnoloģijas, Mehatronisko iekārtu uzraudzība, apkope un remonti, Kokapstrādes tehnoloģijas, Plastmasu apstrādes tehnoloģijas;  Automātiskā vadība un regulēšana, Robotu tehnika, Automātikas sensoru sistēmas, Automātiskās vadības sistēmu projektēšana; 

Mikroprocesoru tehnika; 

Datorvadības sistēmas, Robotu vadības sistēmas;

Datorvadības sistēmu projektēšana u.c.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram:

Datorprogrammas inženierzinātnēs, Padziļināts svešvalodas kurss, Darba tiesības, Grāmatvedības pamati  u.c.

Absolventu iespējas

 • studēt maģistra studiju programmā “Mehatronika” vai kādā tai radniecīgā maģistra studiju programmā;
 • strādāt par konstruktoru, izstrādāt jaunus produktus, kuru ražošanā tiek lietotas mehatroniskās iekārtas;
 • strādāt par mehatronisko iekārtu apkalpotāju, personāla vadītāju vai projektu vadītāju metālapstrādes, kokapstrādes, plastmasu apstrādes, pārtikas produktu pārstrādes u.c. uzņēmumos, kuri ražošanas procesā izmanto mehatroniskās iekārtas;
 • dibināt savu uzņēmumu, kurš ražošanas procesā balstīsies uz mehatronisko iekārtu izmantošanu.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti, vai izglītība iegūta līdz 2004.gadam:

 • matemātika;
 • svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu valoda);
 • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

 1. GA informātikā, fizikā, ķīmijā, dabas zinībās, angļu valodā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts  (par katru).
 2. Valsts līmeņa olimpiādēs matemātikā, fizikā, informātikā, svešvalodā godalgoto 1.-3.vietu vai atzinības rakstu ieguvēji (2019.-2021.gads)– 1 punkts (par katru).
 3. Austrumlatvijas atklātajās fizikas olimpiādēs godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji (2019.-2021.gads) – 1 punkts (par katru).
 4. Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar mehāniku, elektroniku, informācijas tehnoloģiju, datorzinātni vai radniecīgu inženierzinātnes jomu – 1,5 punkti.
 5. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
 6. Junior Achievement Latvia sertifikāta ieguvējam - 1 punkts
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.