Studiju programma: Programmēšana un datortīklu administrēšana

Programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”
Programmas direktors:
Docents, Dr.sc.ing.,
Sergejs Kodors

Sergejs.Kodors@rta.lv
Programmas kods: 41484
Akreditācija: 15.05.2015 - 31.12.2023
Licence: 15.05.2015 - 31.12.2023
Kvalifikācija: Programmētājs vai datorsistēmu un datortīklu administrators (atkarībā no izvēlētā studiju moduļa)
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs
Kredītpunkti: 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1630
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Studiju programmā ir divi studiju moduļi: programmēšana un datorsistēmu un datortīklu administrēšana. Jau 2.semestrī studējošie izvēlas moduli, kuru apgūs. Studiju programma satur vispārizglītojošos, nozares un izvēles mācību kurus.

Vispārizglītojošie mācību kursi nodrošina pirmā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu apguvi, paaugstina studenta vispārīgās izglītības līmeni, dod zināšanas un prasmes komunikatīvajā saskarsmē un sociālajā sfērā. Nozīmīgākie studiju kursi:

Svešvaloda, Uzņēmējdarbības ekonomika un grāmatvedības pamati, Saskarsme un profesionālā ētika, Algebra un analītiskā ģeometrija, Darba aizsardzība un ergonomika, Matemātiskā analīze un diferenciālvienādojumi

Nozares mācību kursi ir kopēji nozarei vai radniecīgo profesiju grupai, tie dod pamatizglītību specialitātē, uz kuras balstās specialitātes apguve. Nozīmīgākie studiju kursi:

Programmēšana I, Datoru tīkli, Datorsistēmu uzbūve, Tīmekļa tehnoloģijas, Datu bāzes, IT tiesību pamati un standarti, Projektu vadība

Konkrētās profesijas mācību kursi ir atbilstoši konkrētajai profesijai un sniedz nepieciešamā līmeņa speciālo izglītību, ko nodrošina ar teorētiskām un praktiskām mācībām. Nozīmīgākie studiju kursi:

Modulis – Programmētājs: Algoritmi un datu struktūras, Programmēšana II, Programminženierija, Objektorientētā programmēšana, Mobilo aplikāciju izstrāde

Modulis - Datorsistēmu un datortīklu administrators: MikroTik MTCNA kurss, Tīkla operētājsistēmas, Elektronika un elektrotehnika, Lokālo tīklu tehnoloģijas, Maršrutēšanas tehnoloģijas, Globālo tīklu tehnoloģijas

Konkrētās profesijas obligātās izvēles kursi:

Modulis – Programmētājs: Sistēmu objektorientētā modelēšana, Lielo projektu izstrādes principi uz .NET pamata, Grafiskās lietotāju saskarnes, Lietotņu drošība

Modulis - Datorsistēmu un datortīklu administrators: Datorgrafika, Dokumentu pārvaldes sistēmas, Informācijas aizsardzība, Multimediju tehnoloģijas

Absolventu iespējas

 • Absolventi ir spējīgi konkurēt darba tirgū atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, kā arī būt pašnodarbinātam, nodibināt savu uzņēmumu, piedalīties projektos vai izstrādāt projektus;
 • turpināt studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmās.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti, vai izglītība iegūta līdz 2004.gadam:

 • matemātika;
 • svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu valoda);
 • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

 1. Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar informācijas tehnoloģijas vai datorzinātnes jomu – 1,5 punkti
 2. GA Informātikā, Fizikā, Ķīmijā, Dabas zinībās – maksimāli iegūstams 0,98 punkts (par katru).
 3. Valsts līmeņa olimpiādēs matemātikā, fizikā, informātikā, svešvalodā godalgoto 1.-3.vietu vai atzinības rakstu ieguvēji (2019.-2021.gads)– 1 punkts (par katru).
 4. Austrumlatvijas atklātajās olimpiādēs fizikā godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji (2019.-2021.gads)– 1 punkts (par katru).
 5. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
 6. Junior Achievement Latvia sertifikāta ieguvējam - 1 punkts
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.