Studiju programma: Lāzertehnoloģijas (mag.)

Programmas veids: Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”
Programmas direktors:
Vieslektors, Mg.sc.ing.,
Dainis Kļaviņš

Dainis.Klavins@rta.lv
20228868
Programmas kods: 45521
Akreditācija: 15.05.2015 - 31.12.2022
Licence: 15.05.2015 - 31.12.2022
Kvalifikācija: Akadēmiskais inženierzinātņu maģistra grāds mehānikā un metālapstrādē
Prasības: Sekmīgi apgūt maģistra studiju programma, sagatavot un publicēt vai iesniegt publicēšanai zinātnisko rakstu par maģistra darba tēmu, izstrādāt un aprobēt maģistra darba rezultātus uzņēmumā un aizstāvēt maģistra darbu.
Kredītpunkti: 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1820
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

A daļa – obligātie kursi

Cietvielu fizika, Fizikālā analītika, Kvantu mehānika un statiskā fizika, Lāzerstarojuma un vielu mijiedarbības fizika, Lāzertehnika, Lāzertehnikas attīstības aktualitātes, Lāzertehnikas iekārtu konstruēšana, Lāzertehnoloģijas, Lāzerfizikas pamati, Modelēšana un simulācija, Zinātniskipētnieciskais projekts, Vācu valoda inženierzinātnēs

B daļa  ‑ obligātie izvēles kursi. B daļas studiju kursi tiek dalīti divos izvēles blokos:

I izvēles bloks: Tehniskā optika, Mikro un nanotehnoloģijas, Mārketings, Projektu menedžments, Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija

II izvēles bloks: Lāzertehnikas komponenti, Lāzertehnoloģiju produktu attīstības vadība, Biomateriāli un biotehnoloģijas, Lietišķā tehniskā akustika

C daļa ‑  brīvās izvēles kursi

Civilā aizsardzība, Vides aizsardzība, Darba drošība, Inovāciju vadība, Angļu valoda, Vācu valoda

Absolventu iespējas

  • strādāt mašīnbūves, metālapstrādes, siltumtehnikas un citos ražošanas uzņēmumos, kā arī zinātniskajās un pētniecības iestādēs;
  • turpināt izglītību doktora studiju programmās.

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums vismaz 3 gadi (120KP)) vai otrā līmeņa profesionālā (vai tai pielīdzināma) augstākā izglītība inženierzinātnē, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vides zinātnē, medicīnā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijā, matemātikā vai ekonomikā.

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Papildus punkti (jāiesniedz apliecinošā dokumenta kopija un jāuzrāda dokumenta oriģināls):

  1. Par mehatronikas, mehānikas vai elektronikas inženiera 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju – 1 punkts.
  2. Par vācu valodas zināšanas apliecinošu sertifikātu vismaz DSH-2, C1 vai analogā līmenī – 1 punkts.
  3. Papildus punkti tiek piešķirti par publikācijām inženierzinātnē, fizikā, ķīmijā, bioloģijā vides zinātnē, medicīnā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijā, matemātikā zinātniskajos izdevumos vai profesionālajos žurnālos no 01.09.2018. (jāiesniedz publikāciju kopijas) - 0,5 punkti (par katru).
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.