Studiju programma: Finanses

Programmas veids: Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Ekonomika” EPF
Programmas direktors:
Lektore, Mg.oec.,
Inta Kotāne

Inta.Kotane@rta.lv
Programmas kods: 44343
Akreditācija: 08.04.2021 - 08.04.2027
Licence: 30.05.2003 - 08.04.2027
Kvalifikācija: 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija “Finansists”
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs
Kredītpunkti: 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1630
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 2 gadi 6 mēneši (5 sem.), latviešu valoda
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks): 1280

Studiju programmas mērķis

Sagatavot kvalificētus, reģiona un valsts darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus ar finansista profesijai nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm, kas nodrošina iespēju veikt profesionālās darbības uzdevumus atbilstoši piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam „Finansists”

Studiju programmas rezultāti

Studiju programmas absolventi spēj:

 1. Demonstrēt finansista profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, tajā skaitā daļai zināšanu iesniedzoties  finanšu nozares augstākajos sasniegumos
 2. Demonstrēt finanšu nozares svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
 3. Izmantojot apgūtos ekonomikas un finanšu teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu darbību finansista profesionālās kompetences ietvaros;
 4. Formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus finanšu nozarē; tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem;
 5. Patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu
 6. Pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos
 7. Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt ekonomikas un finanšu informāciju un to izmantot, pieņemot lēmumus un risināt problēmas finanšu nozarē
 8. Izvērtēt profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, parādīt izpratni par profesionālo ētiku finansista profesijā un piedalīties finanšu jomas attīstībā.

Programmas saturs

Nozares teorētiskie studiju kursi dod iespēju studentiem apgūt ekonomiskās likumsakarības, publisko finanšu jautājumus, statistikas un pētījumu metožu teorētiskos un metodoloģiskos pamatus.  Nozares teorētiskie studiju kursi:

Ekonomika, Ekonomiskā statistika, Publiskās finanses, Pētījumu metodes, Starptautiskā ekonomika

Profesionālās specializācijas studiju kursi dod iespēju studentiem apgūt finansista profesijai nepieciešamās praktiskās iemaņas analizējot nodokļu politiku, vērtējot finanšu un kapitāla tirgu darbību, izvērtējot investīciju iespējas un risku vadību uzņēmumā. Profesionālās specializācijas studiju kursi:

Nodokļi un nodokļu politika, Finanšu ekonometrija, Biznesa vērtēšana, Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, Finanšu un kapitāla tirgi, Finanšu pārvaldība, Investīcijas, Risku vadība uzņēmumā

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

Absolventu iespējas

 • uzsākt profesionālo darbību finansista profesijā;
 • turpināt studijas maģistra studiju programmās;
 • RTA karjeras portāls https://karjera.rta.lv/

Uzņemšanas prasības

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, grāmatvedībā, ekonomikā, uzņēmējdarbībā  vai vadībā.

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.