Studiju programma: Finanšu vadība (mag.)

Programmas veids: Profesionālās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Ekonomika” EPF
Programmas direktors:
Profesore, Dr.oec.,
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv
29273350
Programmas kods: 47343
Akreditācija: 08.04.2021 - 08.04.2027
Licence: 07.03.2005 - 30.06.2021
Kvalifikācija: profesionālais maģistra grāds finansēs un profesionālā kvalifikācija “Finanšu analītiķis”
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs
Kredītpunkti: 60
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 1,5 gadi/2 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1690
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 2 gadi/2,5 gadi
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks): 1270

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt ekonomikas zinātnes teorētiskajās atziņās sakņotas, valsts ilgtspējīgai izaugsmei  un finanšu analītiķa profesijas standartiem atbilstošas praktiski piemērojamas un konkurētspējīgas profesionālas studijas; īstenot finanšu  nozarei kopumā atbilstošu padziļinātu akadēmisko zināšanu un profesionālu prasmju apguvi, kas nodrošina iespēju veikt augsti kvalificētas funkcijas finanšu analītiķa profesijā.

Studiju programmas rezultāti

Studiju programmas absolventi spēj:

 1. Demonstrēt finanšu analītiķa profesijai raksturīgās padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst finanšu nozares jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē
 2. Patstāvīgi izmantot teorijas, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību un augsti kvalificētas profesionālas funkcijas finanšu analītiķa profesionālas kompetences ietvaros
 3. Argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem finanšu nozares jautājumiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
 4. Patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par indivīda un grupu darba rezultātiem
 5. Novērtēt uzņēmējdarbības vidi, iespējamās inovācijas savas profesionālās kompetences ietvaros, piedāvāt risinājumus lietojot jaunas atziņas un pieejas attiecīgajā nozarē
 6. Formulēt problēmu risinājumu attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, veikt  pētniecību vai turpināt savu tālāko izglītību un profesionālās kvalifikācijas pilnveidi
 7. Izmantot ekonomikas un finanšu teoriju atziņas konkrētu faktu un situāciju vērtēšanā un analīzē, salīdzināt ekonomiskās un finanšu darbības alternatīvas, novērtēt to iespējamās sekas, formulēt problēmas, izstrādāt un zinātniski pamatot risinājumus
 8. Integrēt dažādu jomu zināšanas, lai sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā finanšu nozarē
 9. Parādīt izpratni un uzņemties atbildību par ētisku pieeju pētniecības veikšanā un zinātnes rezultātu popularizēšanā
 10. Izvērtēt profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību finanšu analītiķa profesionālās kompetences ietvaros

Programmas saturs

Studiju kursi, nodrošina jaunāko sasniegumu padziļinātu apguvi nozares (profesionālās darbības jomas) teorijā un praksē:

 • Ekonomiskā un monetārā integrācija
 • Risku vadība
 • Finanšu tirgi un tirgus tendenču analīzes metodes
 • Finanšu teorijas un politika
 • Starptautiskā nodokļu politika

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi:

 • Pētnieciskā darba metodoloģija
 • Projektu un investīciju vadība
 • Finanšu modelēšana un prognozēšana
 • Uzņēmuma finanšu pārvaldība
 • Finanšu vadība apdrošināšanā
 • Datu zinātne un lielo datu apstrāde
 • Prakse
 • Maģistra darbs

Izvēles kursi:

 • Cilvēkresursu vadība
 • Inovācijas vadība
 • Organizāciju kultūra un līderība

Absolventu iespējas

 • studēt doktora studiju programmā;
 • strādāt par valsts pārvaldes institūciju finanšu daļu un nodaļu vadītājiem, ierēdņiem; uzņēmumu un organizāciju vadītajiem un finanšu direktoriem; starptautisko projektu vadītājiem un ekspertiem; auditoriem starptautiskajās auditorfirmās, valsts kontrolē, revīzijas dienestos; mācībspēkiem koledžās un augstskolās ekonomikas studiju programmās u.c.
 • RTA karjeras portāls https://karjera.rta.lv/

Uzņemšanas prasības

Studiju ilgums pilna laika 1,5 gadi, nepilna laika - 2 gadi: Otrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi pilna laika studijās) ekonomikā, komerczinībās vai administrēšanā. Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Studiju ilgums pilna laika 2 gadi, nepilna laika - 2,5 gadi: akadēmiskā bakalaura studiju programma ekonomikā, komerczinībās vai administrēšanā (studiju ilgums ir vismaz 3 gadi pilna laika studijās). Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Papildus punkti tiek piešķirti:

 • par publikācijām ekonomikas, uzņēmējdarbības vai finanšu jomā zinātniskajā vai profesionālajā izdevumā no 01.09.2018. (jāiesniedz publikāciju kopijas) - 1 punkts par katru;
 • dalību konferencē ar referātu vai stenda ziņojumu par ekonomikas, uzņēmējdarbības vai finanšu tematu no 01.09.2018. (jāiesniedz referāta vai stenda ziņojuma kopija un apliecinājums par dalību konferencē - 0,5 punkti par katru.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.