Studiju programma: Ekonomika

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Ekonomika” EPF
Programmas direktors:
Lektore, Mg.soc.sc.,
Aija Čerpinska

Aija.Cerpinska@rta.lv
28338556
Programmas kods: 42310
Akreditācija: 08.04.2021 - 08.04.2027
Licence: 16.01.2004 - 08.04.2027
Kvalifikācija: bakalaura profesionālais grāds ekonomikā un ekonomista profesionālā kvalifikācija
Prasības: 1) sekmīgi nokārtoti visi studiju programmā paredzētie pārbaudījumi studiju kursos; 2) iegūti pozitīvi profesionālo prakšu vērtējumi; 3) sekmīgi aizstāvēti trīs studiju darbi diplomdarbs.
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi (8 sem.), latviešu valoda
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1630
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks):

Studiju programmas mērķis

Sagatavot  kvalificētus un konkurētspējīgus speciālistus ekonomikas jomā saskaņā ar ekonomista profesijas standarta prasībām,  kas atbilst LKI 6. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencēm.

Studiju programmas rezultāti

Zināšanas (zināšanas un izpratne):

 • Demonstrēt ekonomista profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas  un šo zināšanu kritisku izpratni, tajā skaitā daļai zināšanu iesniedzoties ekonomikas nozares augstākajos sasniegumos;
 • Demonstrēt ekonomikas  nozares svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

 Prasmes (spēja lietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes): 

 • Izmantojot apgūtos ekonomikas teorētiskos pamatus un prasmes, veikt  profesionālu darbību ekonomista profesionālās kompetences ietvaros;
 • Formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus ekonomikas nozarē; tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan  nespeciālistiem;
 • Patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu;
 • Pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana):

 • Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt ekonomikas informāciju un to izmantot, pieņemot lēmumus un risināt problēmas ekonomikas  nozarē;
 • Izvērtēt profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, parādīt izpratni par profesionālo ētiku ekonomista profesijā un piedalīties ekonomikas jomas attīstībā.

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi - A daļa

Profesionālā svešvaloda (angļu),  Ievads cilvēkzinībās  (angļu un latv.v.),  Ievads pētniecībā (angļu un latv.v.),  Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (angļu v.un latv.v.), Stratēģiskā komunikācija,  Otra svešvaloda (vācu v.),  Organizāciju uzvedība un līderība  u.c. 

Nozares teorētiskie pamatkursi - B daļa

Ekonomikas teoriju attīstības vēsture,  Uzņēmējdarbība , Ekonomiskā statistika, Pētniecības metodes ekonomikā,   Mikroekonomika, Makroekonomika,  Tirgzinība, Dokumentu pārvaldība,  Starptautiskā ekonomika, Ekonometrija u.c. 

Nozares specializācijas kursi - B daļa

Grāmatvedība, Finanšu grāmatvedība,  Publiskā sektora ekonomika,  Darba un komerctiesības, Monetārā un banku ekonomika,  Finanšu pārvaldība,   Vienkāršā ieraksta grāmatvedība,  Risku vadība un apdrošināšana, Digitālā ekonomika, Vērtspapīru tirgus,    Projektu vadīšana,  Audita pamati, Inovāciju ekonomika,  , Vadības grāmatvedība, Nodokļi un nodokļu politika,  Investīcijas, Budžeta plānošana un kontrole,  Nodokļu administrēšana,  Attīstības ekonomika,  studiju darbs I;II;II  u.c.

Brīvās izvēles kursi - C daļa

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

Absolventu iespējas

 • studēt akadēmiskā un profesionālā maģistra studiju programmās un veikt zinātniskos pētījumus;
 • strādāt valsts iestādēs un  privātajā sektorā  izvēlētajā nozarē par ekonomistiem vai finanšu direktoriem, auditoriem starptautiskajās auditorfirmās, valsts kontrolē;
 • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā un projektu izvērtēšanā;
 • RTA karjeras portāls https://karjera.rta.lv/

Uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti, vai izglītība iegūta līdz 2004.gadam:

 • matemātika;
 • svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu valoda);
 • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

 1. Latvijas valsts olimpiāžu (2019.-2021.g.) 1.-3. vietu ieguvējiem 1 punkts par katru:
  • matemātikā;
  • krievu valodā;
  • vācu valodā;
  • franču valodā
 2. Apliecība par Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas (LUMA) projekta „Esi līderis” interešu izglītības programmas sekmīgu apgūšanu – 1 punkts.
 3. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
 4. Junior Achievement Latvia sertifikāta ieguvējam - 1 punkts.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.