Studiju programma: Sociotehnisko sistēmu modelēšana

Programmas veids: Doktora studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”
Programmas direktors:
Profesors, Dr.sc.ing.,
Artis Teilāns

Artis.Teilans@rta.lv
+371 26529669
Programmas kods: 51482
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2024
Licence: 05.01.2011 - 31.12.2024
Kvalifikācija: zinātnes doktors (-e) (Ph.D) informācijas tehnoloģijās
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, nokārtoti promocijas eksāmeni, aizstāvēts promocijas darbs
Kredītpunkti: 120
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 3 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 3250
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

 • teorētiskie studiju kursi: 20 KP
  • zinātņu apakšnozares virziena speckursi (A): 7 KP
  • obligātie kursi (A): 10 KP
  • izvēles kursi (B): 3 KP
 • zinātniskais akadēmiskais darbs: 100 KP

Obligātie kursi:

Profesionālā svešvaloda. Pētniecības darba metodoloģija un modelēšanas datu apstrāde

Zinātņu apakšnozares virziena speckursi:

Sociotehnisko sistēmu prasību inženierija.  Modelēšanas speckursi (atbilstoši pētījuma virzienam): Mākslīgais intelekts. Imitācijas modelēšanas tehnoloģija. Imitāciju modelēšana un uz aģentiem balstītas sistēmas. Ievads imitāciju modelēšanā. Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves modeļi un metodes. Uz notikumiem balstīta imitāciju modelēšana un resursu pārvaldība. Loģistikas sistēmu imitāciju modelēšana. Risku modelēšanas, novērtēšanas un pārvaldības metodes. Ģenētisko algoritmu un neironu tīklu pielietošana datu analīzē un sistēmu modelēšanā.

Brīvās izvēles kursi:

Biznesa informācijas sistēmu modelēšana. Tūrisma sistēmas un reģionālā attīstība. Politiskās sistēmas un sabiedrības pārvaldības modelēšana. Sistēmas sociālajās teorijās. Loģistikas informācijas sistēmas un transporta organizācija.

Absolventu iespējas

Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot zinātniekus informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē un veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas, kā arī pētniecisko prasmju un pētījumu rezultātu pielietošanu šādās problēmu vidēs:

 • biznesa un tūrisma informācijas sistēmu modelēšana;
 • sistēmiskas reģionālās attīstības plānošana;
 • politiskās sistēmas un sabiedrības pārvaldības modelēšana;
 • loģistikas informācijas un transporta sistēmu modelēšana;
 • ražošanas procesu modelēšana;
 • e-apmācības sistēmu konstruēšana;
 • imitāciju modelēšanas tehnoloģijas pilnveidošana.

Uzņemšanas prasības

Pārrunas par promocijas darba tēmu.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas doktora studiju programmā „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” tiek uzņemtas personas, kurām ir maģistra grāds sociotehnisko sistēmu modelēšanā, datorsistēmās, informācijas tehnoloģijā, datorzinātnē vai inženierzinātnē, dabas zinātnēs, ja studiju laikā apgūts studiju kurss, kas saistīts ar matemātisko un/vai imitāciju modelēšanu. Promocijas darba tematikai jāatbilst zinātnes apakšnozarei un doktora studiju programmas pielietojuma videi (bizness, tūrisms, sabiedrības pārvaldība, loģistika, informācijas sistēmas). Pretendentam jāiesniedz zinātniskās tēmas apraksts par izvēlēto promocijas darba tematu (līdz 10 lpp.)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.