Studiju programma: Lietišķā komunikācija un tulkošana

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Tulkošana”
Programmas direktors:
Docente, Dr.philol.,
Mārīte Opincāne

Marite.Opincane@rta.lv
Programmas kods: 42222
Akreditācija: 01.07.2013 - 30.06.2024
Licence: 28.12.2007 - 30.06.2024
Kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds tulkošanā un tulkotāja kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs un nokārtots valsts eksāmens tulkošanā
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi:

Starpkultūru komunikācija, Ievads valodniecībā, Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija, Eiropas Savienības likumdošana, Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences, Zinātniskā darba metodoloģija, Angļu/vācu valodas fonētika, Angļu/vācu rakstu valoda, Retorika, Mutvārdu komunikācija un prezentācija angļu/vācu valodā.

Teorētiskie pamatkursi:

Ievads tulkošanas teorijā, Ievads terminoloģijā, Angliski/vāciski runājošo valstu novadzinības, Sastatāmā valodniecība, Angļu/vācu valodas frazeoloģija, Angļu/vācu valodas leksikoloģija, Pētījuma tulkošanā zinātniskie pamati, Ārzemju literatūras vēsture, Ievads rakstiskajā tulkošanā, Ievads mutiskajā tulkošanā, Angļu/vācu valodas praktiskā gramatika, Teksta analīzes lingvostilistiskie aspekti, Stilistika.

Profesionālās specializācijas kursi:

Rakstiskās tulkošanas modulis: Informatīvie teksti, Vides problēmas, Publicistika un literārie teksti, Tirgus pētījumi un reklāma, ES teksti, Otrā svešvaloda (angļu/vācu), Lietišķā angļu/vācu valoda, Juridisko tekstu angļu/vācu valoda, Juridisko tekstu tulkošana, Ekonomisko tekstu tulkošana: ekonomika un uzņēmējdarbība, Datorprogrammas tulkotājiem, Konsekutīvā un sarunu tulkošana, Sinhronā tulkošana, Saskarsmes psiholoģija, Teksta analīzes lingvostilistiskie aspekti. Brīvās izvēles kursi ļauj studējošajiem gan paplašināt savu redzesloku, gan tālāk attīstīt profesionālo kompetenci.

Brīvās izvēles kursu klāsts tiek regulāri atjaunots un papildināts, ņemot vērā studentu ierosinājumus un vēlmes. Nozīmīgākie studiju kursi:

Ekonomikas pamatkoncepcijas un terminoloģija, Mūsdienu pedagoģijas terminoloģija, Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vācu valoda, Latviešu un krievu valodas kontrastīvā gramatika, Pedagoģisko tekstu tulkošana u.c.

Absolventu iespējas

  • strādāt par tulku un tulkotāju valsts un pašvaldību iestādēs, valsts un privātajos uzņēmumos, ES institūcijās.
  • studēt akadēmiskajā/profesionālajā filoloģijas maģistrantūrā.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

  1. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, ekonomikā – 1 punkts (par katru).
  2. Valsts zinātniski pētniecisko darbu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  3. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.