Studiju programma: Programmēšanas inženieris

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”
Programmas direktors:
Profesors, Dr.sc.ing.,
Pēteris Grabusts

Peteris.Grabusts@rta.lv
Programmas kods: 42484
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2023
Licence: 19.04.2006 - 31.12.2023
Kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā un inženiera programmētāja kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma un aizstāvēts diplomprojekts
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1630
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi paredz angļu valodas apgūšanu pielietošanas līmenī, kā arī dod priekšstatu uzņēmējdarbības ekonomikā un grāmatvedības pamatos, IT tiesību zinībās, saskarsmē un profesionālajā ētikā un darba aizsardzībā. Nozīmīgākie studiju kursi:

Angļu valoda, Uzņēmējdarbības ekonomika un grāmatvedības pamati, Darba aizsardzība un ergonomika, Saskarsme un profesionālā ētika, Civilā aizsardzība, Standartizācija un patentēšana, Vadīšanas pamati, IT tiesību zinību pamati un standarti.

Teorētiskie pamatkursi sniedz studentiem teorētiskās zināšanas fizikā un augstākajā matemātikā, kā arī projektu vadībā un sistēmu analīzē. Nozīmīgākie studiju kursi:

Matemātiskā analīze, diferenciālvienādojumi un analītiskā ģeometrija, Algebra, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, Fizika, Diskrētā matemātika, Elektronikas pamati, Projektu vadība, Sistēmu analīze, Datoru tīkli.

Profesionālās specializācijas kursi paredz programmatūras izstrādes procesa apgūšanu, kā arī sniedz zināšanas datoru arhitektūrā, DBVS un operētājsistēmās. Nozīmīgākie studiju kursi:

Datori un programmēšana, Algoritmi un datu struktūras, Skaitliskās metodes, Datoru arhitektūra, Datu bankas, Objektorientētā programmēšana, Programmēšanas valodas, Operētājsistēmas, Programminženierija, Programmu paketes, Kriptogrāfija, datu aizsardzība, Sistēmu objektorientētā modelēšana, Algoritmu teorija, Vizuālās programmēšanas līdzekļi.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RTA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Telekomunikācijas un datu pārraide, Tīklu operētājsistēmas, Web aplikāciju tehnoloģijas, Web dizaina pamati, Darba tiesības, Psiholoģija, Stresa menedžments, Zinātniskā darba pamati, Publiskās runas pamati, Lietišķās sarunas, Loģika, Mikroprocesori, Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati, Ievads operāciju pētīšanā.

Absolventu iespējas

 • studēt maģistra studiju programmās informācijas tehnoloģijas nozarē;
 • strādāt informācijas tehnoloģijas un ar to saistītājās sfērās.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti, vai izglītība iegūta līdz 2004.gadam:

 • matemātika;
 • svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu valoda);
 • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

 1. GA informātikā, fizikā, ķīmijā, dabas zinībās – maksimāli iegūstams 0,98 punkts  (par katru);
 2. Valsts līmeņa olimpiādēs matemātikā, fizikā, informātikā, svešvalodā godalgoto 1.-3.vietu vai atzinības rakstu ieguvēji (2019.-2021.gads) – 1 punkts (par katru);
 3. Austrumlatvijas atklātajās fizikas olimpiādēs godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji (2019.-2021.gads) – 1 punkts (par katru).
 4. Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar informācijas tehnoloģijas vai datorzinātnes jomu – 1,5 punkti.
 5. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
 6. Junior Achievement Latvia sertifikāta ieguvējam - 1 punkts

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.