PROJEKTI UN PASŪTĪJUMA PĒTĪJUMI

Aktuālie projekti

Projekta nosaukums, Nr.

Īstenošanas periods

Iesaistītais personāls

Saite uz projekta mājas lapu

Valsts pētījumu programmas projekts “Latviešu valoda” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002)

01.01.2019. - 30.11.2021. 

Sanita Martena, Antra Kļavinska

https://2021.rta.lv/valsts_finansetie_projekti?project_id=118

Valsts pētījumu programmas projekts “Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem” (Nr. VPP-IZM-2018/1-0015)

01.01.2019.-31.12.2021.

Līga Danilāne, Velta Ļubkina, Svetlana Ušča, Irēna Žogla, Iveta Mietule

Doktoranti Aivars Vilkaste, Līvija Jankovska

Maģistrante Laura Kalniņa

https://2021.rta.lv/valsts_finansetie_projekti?project_id=130

LZP lietišķo un fundamentālo projektu fonds  “Transformatīvas digitālās mācīšanās ieviešana pedagoģijas zinātnes doktora programmā Latvijā” (Nr. lzp-2018/2-0180)

01.12.2018. - 31.12.2020.

 

Velta Ļubkina, Līga Danilāne, Aivars Kaupužs, Svetlana Ušča, Ilga Prudņikova, Irēna Žogla, Ēriks Kalvāns, Mihails Kijaško, Anda Abuže

Doktoranti Mārtiņš Spridzāns, Olga Vindača

Maģistrante Sandra Stafecka

https://2021.rta.lv/valsts_finansetie_projekti?project_id=116

https://tdl.rta.lv/mod/page/view.php?id=10

 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas projekts „Ārzemju baltistikas centru un Lietuvas zinātņu un studiju institūciju sadarbības stiprināšana“(Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002)

02.02.2017. – 01.02.2023.

Antra Kļavinska, Sanita Martena

https://2021.rta.lv/citi_projekti?project_id=44

ERASMUS+ projekts „Sociālo pedagogu kompetenču paplašināšana (ESEC)” (No. 2018-1-PL01-KA204-051126)

01.11.2018. - 30.11.2020.

 

Gilberto Marzano, Līga Danilāne, Velta Ļubkina, Gatis Stafeckis, Ēriks Kalvāns, Rita Orska

https://2021.rta.lv/citi_projekti?project_id=115

EEA un Norvēģijas grantu jaunatnes nodarbinātībai fonda projekts “No pilsoniskās sabiedrības organizācijām līdz sociālajai uzņēmējdarbībai. Cīņa ar jauniešu bezdarbu un NEET vajadzību risināšana SOCIALNEET” (Nr. 2017-1-351)

01.04.2019. - 31.03.2022.

 

Gilberto Marzano, Velta Ļubkina, Līga Danilāne, Svetlana Ušča 

https://2021.rta.lv/citi_projekti?project_id=128

ERASMUS+ projekts “Sociālās atstumtības mazināšana (EliSE)” (Nr. 2019-1-LV01-KA204-060427)

10.2019- 09.2021

Līga Danilāne, Svetlana Ušča

 

ERASMUS+ projekts “Social media marketing skills for fostering the inclusion and  employability of young people with disabilities - SMM4WIN” (Nr. 2019-2-PL01-KA205-066133)

10.2019.-09.2012.

Velta Ļubkina, Līga Danilāne, Gatis Stafeckis, Svetlana Ušča

 

Latvijas – Ukrainas Sadarbības programmas projekts “Digitālās gatavības un cilvēkkapitāla attīstības dzimumu aspekti reģionos” (Nr. LV-UA/2018/3)

01.01.2019. - 31.12.2020.

 

Velta Ļubkina, Līga Danilāne, Svetlana Ušča, Irēna Žogla, Gilberto Marzano, Anda Abuže

Doktorants Mārtiņš Spridzāns

https://2021.rta.lv/citi_projekti?project_id=126

https://tdl.rta.lv/mod/page/view.php?id=17

  

ERASMUS+ projekts “Digitālās sociālās inovācijas jauniešiem” (Nr.2017-3-PL01-KA205-047183)

2018.-2020.

Velta Ļubkina, Svetlana Ušča, Aivars Kaupužs, Ēriks Kalvāns, Gatis Stafeckis

Maģistrante Sandra Stafecka

 

ERASMUS+ projekts “Uz darbu balstītas mācīšanās iekļaušana MEchaTROnic profilā” NewMetro (Nr.600984-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-SSA)

01.12.2018. - 30.11.2021.

 

Gilberto Marzano, Velta Ļubkina, Svetlana Ušča, Andris Martinovs

Maģistrante Sandra Stafecka

https://2021.rta.lv/citi_projekti?project_id=132

ERASMUS + projekts “Digitālās sociālā inovācijas: jaunas izglītības kompetences iekļaušanai” (Nr. 20.18-1-IT02-KA204-048479)

12.11.2018. - 11.11.2020.

Velta Ļubkina

Brīvprātīgie pētnieki: Ilga Prudnikova, Aivars Kaupuzs, Ēriks Kalvans

Maģistrante Sandra Stafecka

https://2021.rta.lv/citi_projekti?project_id=120

 

Īstenotie projekti

Projekta nosaukums, Nr.

Īstenošanasperiods

Iesaistītais personāls

Saite uz projekta mājas lapu

Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekts "Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi, un sociālās iekļaušanas uzlabošana cilvēkiem no mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām POZCOPING INTERREG "  ( Nr. LLI-163)

01.04.2017. - 31.03.2019.

 

Līga Danilāne, Velta Ļubkina, Aivars Kaupužs, Svetlana Ušča, Rita Orska, Tamāra Pīgozne

https://2021.rta.lv/citi_projekti?project_id=100

ISCH COST Action IS1306 „New Speakers in a Multilingual Europe – Opportunities and Challenges” / “Jaunie valodas lietotāji daudzvalodīgā Eiropā – iespējas un izaicinājumi”

 

COST Actions(European Cooperation in Science & Technology)

2015-2017

REGI, S.Martena, H.F.Marten

http://www.nspk.org.uk/

http://www.nspk.org.uk/our-events/past-events/educational-language-policy-for-integration-and-peace.html

Valoda un izglītība” / “Language and Education”, No. 2017-SGR-322). Projekta rezultāts: zinātnisks izdevums/ the result of the project - the book about multilingualism in Europe:  

Grant from the government of Catalonia (Spain), 2018.-2020.

REGI, S.Martena, H.F.Marten

http://www.multilingual-matters.com/display.asp?K=9781788923316

Enhance Teaching and Learning of Less Used Languages through OER/OEP”/ “Retāk lietoto valodu mācīšanas un mācīšanās veicināšana, izmantojot atvērtās piekļuves izglītības resursus” 

Lifelong Learning Programme, KA2 Languages, 2014-2017

 

https://2021.rta.lv/archive_projects?project_id=51

Virtuālā pagātne - muzeju nākotne”/ “The Virtual Past is a Keystone for the Future of museums” 

ES Pārrobežu sadarbības programma „Latvija–Lietuva–Baltkrievija”2013-2015

REGI, I.Šuplinska, I.Gusāns, D.Apele

http://futureofmuseums.eu/lv/

Gender, Culture and Power: Diversity and Interactions in Latvia and Norway, Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes, Nr. NFI/R/2014/ 061

Norvēģijas grants, 2015-2017

LU,University of Oslo, RTA REGI, I.Šuplinska, A.Juško-Štekele

 

ERASMUS+ projekts “Mūžizglītības pilnveide Baltkrievijā / BELL” (Nr. 586278-EPP-1-2017-LV-EPPKA2-CBHE-JP)

15.10.2017. - 14.10.2019.

Karīne Laganovska, Iveta Mietule, Mārīte Opincāne, Mihails Kijaško, Māris Igavens

https://2021.rta.lv/citi_projekti?project_id=110

 

RTA zinātniskā granta projekti

Projekta nosaukums

Īstenošanas periods

Iesaistītais personāls

Izdevums “Augstākā izglītība Rēzeknē. Personības ”

2018-2019

V.Malahovskis

Austrumu diasporas latgalisko izlokšņu ierakstu datubāzes izveide

2018-2019

A.Kļavinska

Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē

2017

Ž. Truskovska

S.Uļanovskas etnogrāfiskā pētījuma „ŁOTYSHE INFLANT POLSKICH” (Poļu Inflantijas latvieši) 1.DAĻAS izdošana

2017

A.Juško-Štekele

 

Pasūtījuma pētījumi:

Pasūtījuma pētījuma nosaukums, Nr.

Īstenošanas periods

Iesaistītais personāls

Saite uz projekta mājas lapu

Pētījums projekta

“ European Connections in Digital Arts-EUCIDA” (pasūtītājs Rēzeknes novada pašvaldība) ietvaros: materiālu eksperimentālu izpēte lāzertehnoloģiju pielietojumam dizainā un radošo lāzergriešanas/gravēšanas eksperimentālo laboratoriju organizēšana studentiem".

2018.g. 1 X-2019.g. 11 VI

Diāna Apele, Silvija Mežinska, Antons Pacejs, Inta Rimšāne, Pāvels Narica

http://rezeknesnovads.lv/luznava-atklata-rta-studentu-izstade-digitalais-eksperiments-dizaina-ii/ 

Pētījums Eiropas Komisijas finansētā projekta “Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē” (pasūtītājs Rēzeknes novada pašvaldība) ietvaros: Eiropas tautu kulinārā mantojuma izpēte, izstrādājot divu radošo darbnīcu “Veselīgi eiropiešu ēdieni kopā ar Erasmus+ dalībniekiem” un “Gatavojam veselīgi kopā ar Erasmus+ dalībniekiem” programmas un veicot to aprobāciju Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

2019.g. IV

Inese Silicka, Samanta Gaile, Inta Rimšāne

http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/05/Zinu-lapa-02_19.pdf

 

Pētījums projekta

“ European Connections in Digital Arts-EUCIDA” (pasūtītājs Rēzeknes novada pašvaldība) ietvaros: materiālu eksperimentālu izpēte lāzertehnoloģiju pielietojumam dizainā un radošo lāzergriešanas/gravēšanas eksperimentālo laboratoriju organizēšana studentiem".

2019.g. 8 XI-16 XII

Diāna Apele, Silvija Mežinska, Antons Pacejs, Inta Rimšāne, Pāvels Narica

http://rezeknesnovads.lv/dizaina-un-lazertehnologiju-darbnicas-top-ziemassvetku-izstades-darbi/

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija.

R.Pjaha maģistra darba “Līdzsvars un tā sekmēšana sporta kāpējiem” izstrāde ar REGI laboratorijas līdzsvara platformas izmatošanu.

2020.g

A.Kaupužs

 

Biedrība "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē". Līgums

par pētniecības pakalpojumiem multisensorās vides ietekmes noteikšanai bērniem ar īpašajām vajadzībām.

2018.gada augusts- 2020.gada maijs.

A.Kaupužs,

S.Stafecka

 

Biedrība „Eņģeļi ar mums”. Pasūtījuma līgums par multisensorām nodarbībām.

2019.gada aprīlis – decembris

 

 

Latvijas Republikas Veselības ministrijas pasūtījums pētniecības metodoloģijas izstrādei: “Pētniecības metodoloģiskās vadības plānošanas pakalpojumi pētījuma īstenošanai par fiziskās aktivitātes veicinošu vidi izglītības iestādēs Latvijā”.

2017.gada marts.

A.Kaupužs

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.