Reģionālistikas zinātniskā institūta personāls

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Amats, LZP eksperts

Zinātnes nozare, apakšnozare

Humanitāro zinātņu pētījumu virziens

Ingars Gusāns

Dr.philol.

Vadošais pētnieks

Valodniecība un literatūrzinātne, cittautu literatūras vēsture

Aleksandrs Ivanovs

Dr. hist.

Vadošais pētnieks

Vēsture un arheoloģija, historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes

Angelika Juško – Štekele

Dr.philol.

Vadošā pētniece LZP eksperte

Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra, latviešu folkloristika

Antra Kļavinska

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Valodniecība un literatūrzinātne, baltu valodniecība

Alexander Krouglov

Dr.philol.

Vadošais pētnieks

Valodniecība un literatūrzinātne, lietišķā valodniecība

Karīne Laganovska

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Valodniecība un literatūrzinātne, cittautu literatūras vēsture

Vladislavs Malahovskis

Dr.hist.

Vadošais pētnieks

Vēsture un arheoloģija, Latvijas vēsture

Sanita Martena

Dr.philol.

Vadošā pētniece LZP eksperte

Valodniecība un literatūrzinātne,  lietišķā valodniecība

Heiko Friedhelm Marten

Dr.philol

Vadošais pētnieks

Valodniecība un literatūrzinātne,  lietišķā valodniecība

Ilga Šuplinska

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Valodniecība un literatūrzinātne, latviešu literatūras vēsture

Svetlana Iļjina

Mg. philol.

Pētniece

Valodniecība un literatūrzinātne, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Mārīte Opincāne

Dr.philol.

Pētniece

Valodniecība un literatūrzinātne, salīdzināmā literatūrzinātne

Olga Senkāne

Dr.philol.

Pētniece

Filozofija, ētika un reliģija, kultūras filozofija

Personības socializācijas pētījumu virziens

Pedagoģijas tehnoloģiju laboratorija

Gilberto Marzano

Dr.phil.

Pētnieks LZP eksperts Laboratorijas vadītājs

Izglītības zinātnes, sociālā antropoloģija

Līga Danilāne

Dr.paed.

Vadošā pētniece

Izglītības zinātnes, skolas pedagoģija

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.

Vadošais pētnieks LZP eksperts

Izglītības zinātnes, skolas pedagoģija

Marina Marčenoka

Dr.paed.

Vadošā pētniece LZP eksperte

Izglītības zinātnes, skolas pedagoģija

Inta Rimšāne

Dr.sc. administr.

Vadošā pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība, izglītības vadība

Aina Strode

Dr.paed.

Vadošā pētniece LZP eksperte

Izglītības zinātnes, augstskolas pedagoģija

Gunārs Strods

Dr.paed.

Vadošais pētnieks

Izglītības zinātnes, augstskolas pedagoģija

Irēna Žogla

Dr.paed.

Vadošā pētniece LZP eksperte

Izglītības zinātnes, augstskolas pedagoģija

Diāna Apele

Mg.paed., Mg.art., Mg.design.

Pētniece

Izglītības zinātnes, nozaru (mākslas) pedagoģija

Rita Burceva

Mg.paed.

Pētniece

Izglītības zinātnes, nozaru (muzeju) pedagoģija

Olga Vindača

Mg.paed. PHD studente

Pētniece Doktorante

Izglītības zinātnes, augstskolas pedagoģija

Anda Abuže

PHD studente

Doktorante/pētniece projektos

Izglītības zinātnes, IT

Speciālās pedagoģijas laboratorija

Ilga Prudņikova

Dr.paed.

Vadošā pētniece LZP eksperte

Izglītības zinātnes, nozaru (speciālā) pedagoģija

Mārīte Rozenfelde

Dr.paed.

Vadošā pētniece LZP eksperte

Izglītības zinātnes, nozaru (speciālā) pedagoģija

Svetlana Ušča

Dr.paed.

Vadošā pētniece LZP eksperte

Izglītības zinātnes, nozaru (speciālā) pedagoģija

Aija Vindeče

PHD studente

Doktorante/pētniece projektos

Izglītības zinātnes, nozaru (speciālā) pedagoģija

Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorija

Aivars Kaupužs

Dr.paed.

Vadošais pētnieks LZP eksperts Laboratorijas vadītājs

Veselības un sporta zinātnes, sporta pedagoģija

Ēriks Kalvāns

Dr.psych.

Vadošais pētnieks

Psiholoģija, sociālā psiholoģija

Velta Ļubkina

Dr.paed.

Vadošā pētniece LZP eksperte

Izglītības zinātnes, sociālā pedagoģija

Rita Orska

Mg.psych.

Pētniece

Psiholoģija, sociālā psiholoģija

Gatis Stafeckis

Mg. sabiedrības pārvalde

Zinātniskais asistents

Izglītības zinātnes, sociālā pedagoģija

Līvija Jankovska

PHD studente

Doktorante/pētniece projektos

Izglītības zinātnes, medicīna un veselība

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.