LABORATORIJAS

     Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorija (SPRTL)    

Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorija (SPRTL) nodrošina eksperimentālo bāzi REGI zinātnisko pētījumu aprobācijai, veic metodisko darbību  un sociālo pakalpojumu sniegšanu sociālās pedagoģijas problēmu risinājumam.

Vadītājs Dr.paed. Aivars Kaupužs, aivars.kaupuzs@rta.lv, 29265418, Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne

SPRTL 2018. gadā iekārtota Multisensorā istaba, kas ir viena no modernākajām Baltijas valstīs. Iegādāts aprīkojums INTERREG LAT LIT projektu MODPART LLI-223. (2012.-2013.) un POZCOPING LLI-163 (2017-2019) ietvaros pētījumu veikšanai sociālās rehabilitācijas un stresa mazināšanas jomā. Valsts pētījumu programmā INOSOCTEREHI (2014.-2018) veikts pētījums telerehabilitācijas ieviešanai iekļaujošā izglītībā u.c., kas nodrošina pētījumu starpdisciplinaritāti: sociālās zinātnes (izglītība) - medicīnas zinātnes (rehabilitācija) - informācijas tehnoloģijas.

 

     Pedagoģijas tehnoloģiju laboratorija (PTL)     

Pedagoģijas tehnoloģiju laboratorija (PTL) nodrošina eksperimentālo bāzi REGI zinātnisko pētījumu aprobācijai, veic zinātniski metodisko darbību inovatīvu tehnoloģiju ieviešanā un metodiku izstrādē pedagoģijas jautājumu risinājumam.

Vadītājs: Dr.philoz. Gilberto Marzano (Itālija/RTA), gilberto.marzano@rta.lv, +393357035566, Atbrīvošanas aleja 115; 104 un 109.telpa, Rēzekne

2019. gadā laboratorijā iekārtota mūsdienīga video telpa LZP FLPP projektā DocTDLL Nr.lzp-2018/2-0180 ( 2018-2020) transformatīvās digitālās mācīšanās ieviešanai Latvijā, pamatojoties uz Kanādas, Ontario universitātes modeļu aprobāciju un adaptāciju Latvijas apstākļiem. Pētījumi digitālo sociālo inovāciju pieviešanā Latvijas - Ukrainas zinātnes un sadarbības programmas projektā "Digitālās gatavības un cilvēkkapitāla attīstības dzimumu aspekti reģionos"  Nr. LV-UA/2018/3 (2019-2020) u. c. EK projektos. PTL ir visjaunākā laboratorija, un tās darbība aktivizēta, iesaistot ārvalstu zinātnieku (G.Marzano), kas patlaban ļoti aktīvi īsteno starpdisciplinārus pētījumus: sociālais darbs - informācijas tehnoloģijas.

 

     Speciālās izglītības laboratorija     

Speciālās izglītības laboratorija nodrošina zinātnes saikni ar sabiedrību un praksi, veicot preventīvi izglītojošu un korekcijas integrētu programmu un metodiku izstrādi, aprobāciju un ieviešanu Latvijas speciālās izglītības iestādēs.

Vadītāja: Dr.paed (speciālā izglītība) Mārīte Rozenfelde, marite.rozenfelde@rta.lv, 26480404, Atbrīvošanas aleja 115, 212. telpa, Rēzekne

Laboratorija īsteno starptautiskus un valsts līmeņa projektus speciālās un iekļaujošās pedagoģijas jautājumu risināšanas iespēju izpētei  un ieviešanai, piem.:  speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un digitalizētu metodisko materiālu 10 mācību priekšmetos izstrādi ESF un IZM VISC projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” 8.3.1.1.pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” (8.3.1.1/16/I/002);  ESF un IZM projekts “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” (Nr.8.2.1.0/18/I/003), kas nodrošina bāzi tālākām studijām maģistra un doktora programmās.

08.09.2017. pēc RTA Speciālās pedagoģijas laboratorijas iniciatīvas, dibināta Latvijas Speciālo pedagogu asociācija (LSpecPA).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.