DOKTORANTŪRAS UN PĒCDOKTORANTŪRAS PĒTNIECĪBAS ATBALSTS

Doktora studiju programmas

  1. Doktora studiju programma Pedagoģija” ( akreditēta 07.2013 - 31.12.2023).
  1. Izstrādāta kopīga (Latvijas universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte) doktora studiju programma „Izglītības zinātnes”, kurā uzņemšana notiks 2020.gadā.
  1. Tiek gatavota ( licencēšanas procesā) Doktora studiju programma "Ekonomika un uzņēmējdarbība" ("Economics and entrepreneurship") sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Valmieras augstskolu.

 

Dalība promocijas padomēs

PEDAGOĢIJAS PROMOCIJAS PADOME (apstiprināta ar 04.11.2016. RTA rīkojumu Nr. 4.4/74)

REGI zinātniskie darbinieki darbojas ārvalstu un Latvijas universitāšu promocijas padomēs:

Prof. Dr. Velta Lubkina

Dalība promocijas padomēs ārvalstīs

2019.20.06 Promotion Board of Doctoral Study Program „Educologia”, Kaunas University of Technology, Lithuania (Valentina Demidenko „Educational Factors of Forced Migrants’ Integration into Society – Social Sciences) - Member/Reviewer

2018.11.05. Promotion Board of Doctoral Study Program „Educologia”, Kaunas University of Technology, Lithuania (Edita Gelbūdiene „Battered Women’s Educational Empowerment for Innovation – Social Sciences) - Member/Reviewer

2017.27.10. Promotion Board of Doctoral Study Program „Educologia”, Kaunas University of Technology, Lithuania (Mindaugas Dubosas „Applicatio of Integrative Technologies for Fostering Students’Self-Directed Learning – Social Sciences) - Member/Reviewer

2017.28.04. Promotion Board of Doctoral Study Program „Educologia”, Kaunas University of Technology, Lithuania (Egidijus Nedzinskas „Responsibility Education of Future Professionals at the university – Social Sciences) - Member/Reviewer

2016.12.02. Promotion Board of Doctoral Study Program „Educologia”, Shauliai university, Lithuania (Aiste Valaikiene „Modelling of Pre-Vocational (Self) Education of Pupils with Mild Intellectual Disabilities” – Social Sciences) - Member/Reviewer

2015.21.12.Promotion Board of Doctoral Study Program „Educologia”, Lithuanian University of Educatuional Sciences, Vilnius, Lithuania (Aukse Petruškevičiūte- „Redistribution of Power during the Educational Interaction on the Context of Productive Learning: Grounded theory” – Social Sciences) - Member/Reviewer

2015.22.12.Promotion Board of Doctoral Study Program „Educologia”, Lithuanian University of Educatuional Sciences, Vilnius, Lithuania (Gerda Mazlaveckiene „Culturale Competence of Pre-Service Teachers of Foreign languages and Preconditions fot Its (Self) development” – Social Sciences) - Member/Reviewer

2014.5.12.Promotion Board of Doctoral Study Program „Educologia”, Šauliu University, Lithuania (L.Tomeniene – Social Sciences) - Member/Reviewer

Dalība promocijas padomēs Latvijā

19.12.2019. Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte ( M.Saulīte – Podologu karjeras vadības prasmju attīstība studiju procesā – augstskolas pedagoģija – locekle/recenzente

25.10.2018. Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (S.Īriste  –Topošo viesmīlības uzņēmumu vadītāju konkurētspējas izvērtēšana un attīstības veicināšana augstskolas duālajā studiju vidē” augstskolas pedagoģija  – locekle/recenzente

23.04.2015.Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte (E.Latkovska – topošo skolotāju pedagoģiskās darbības pašizvērtēšana – Augstskolu pedagoģija– locekle/recenzente

26.06.2014. Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte (L.Babajeva – Pieaugušo personības pilnveidošanās tautas skolā”- pieaugušo pedagoģija – locekle/recenzente

19.12.2013. Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte/ Rēzeknes Augstskola (J.Poplavskis) – locekle/recenzente

27.06. 2013. Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (I.Bērtaitis – Darba aizsardzības speciālista pedagoģiskā kompetence – Pieaugušo pedagoģija – locekle/recenzente

27.06.2013. Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte/ Rēzeknes Augstskola (I. Zaiceva – Zīmju un verbālās valodas bilingvālā mācību metode bērniem ar dzirdes traucējumiem- Nozaru (speciālā) pedagoģija) – locekle/recenzente

18.03.2013. Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Liepājas  Universitāte (D. Deimante- Hartmane – Vidusskolas vecāko klašu skolēnu vispārējo patstāvīgās mācīšanās prasmju pilnveide angļu valodas mācību procesā – skolas pedagoģija) – locekle/recenzente

18.12.2012.Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Daugavpils Universitāte/ (V.Guseva – diferencētas mācības iekļaujošās pieejas nodrošināšanai pamatizglītības pirmajā posmā -  skolas pedagoģija) – locekle/recenzente

Prof. DR Sanita Martena

Dalība promocijas padomēs Latvijā

Kopš 2017.g. Daugavpils Universitātes Valodniecības promocijas padomes locekle.

2015. g. LU Promocijas padome valodniecībā (S.Pošeiko ,,Baltijas valstu lingvistiskā ainava”, promoc. darba vadītāja)

2015.g. LiepU Promocijas padome lietišķajā valodniecībā (E. Proveja „Der Text und seine Konventionen. Eine diachronisch ausgerichtete Analyse zur Herausbildung und Abänderung des lettischen Textmusters Kochrezept unter dem Einfluss von Sprachkontakten, promoc. darba recenzente)

2015.g. LiepU Promocijas padome lietišķajā valodniecībā (I. Bliska "Franču valoda kā trešā valoda Latvijā: leksiski semantiskais mācību līmenis", promoc. darba recenzente)

2016.g. DU Promocijas padome valodniecībā (K.Kuņicka “Latgales poļu valoda kā poļu valodas periferiālais dialekts: paaudžu atšķirību aspekts”,  promoc. darba recenzente)

2017.g. LiepU Promocijas padome lietišķajā valodniecībā (I. Tomme-Jukēvica “Bilingvālo rusofono pirmsskolas vecuma bērnu latviešu runas specifika”, promoc. darba recenzente)

2017.g. LiepU Promocijas padome lietišķajā valodniecībā (B. Kačanova "Leksikas lingvodidaktiskais saturs angļu valodas kā svešvalodas mācībā Latvijā", promoc. darba recenzente)

2019.g. LU Promocijas padome valodniecībā (K.Rozenvalde “MULTILAYERED LANGUAGE POLICYIN HIGHER EDUCATION IN ESTONIA AND LATVIA: CASE OF NATIONAL UNIVERSITIES”, promoc. darba recenzente)

2019.g. LiepU, VeA Promocijas padome lietišķajā valodniecībā (I.Laizāne “"Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās")

Prof. Dr. Jānis Dzerviniks

Dalība promocijas padomēs Latvijā

01.02.2018. Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte/ Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Meruyert Zhanguzhinova – “Formation of the professional competence of students – future teachers of vocational training in the system of higher education in Kazakhstan” – augstskolu pedagoģija) – loceklis/recenzents.

08.09.2016. Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte/ Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Jeļena Laškova – “Pieaugušo darba meklētāju karjeras vadības prasmju veidošanās nodarbinātības atbalsta programmās” – pieaugušo pedagoģija) – loceklis/recenzents.

19.06.2014. Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte/ Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Līga Danilāne – “Patērētājizglītības būtība pamatskolā” – skolas pedagoģija) – loceklis/recenzents.

 

 

Asoc. prof.  Dr. Aina Strode

Dalība promocijas padomēs Latvijā

17.02.2017. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome (A. Indriksons - "Komunikācijas prasmes veidošanās robežsargu profesionālajā sagatavošanā" - nozaru (militārā) pedagoģija) - locekle/recenzente

10.01.2013. Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome (D. Kalēja-Gasparoviča - “Studentu radošuma veicināšana vizuālās mākslas studijās” – augstskolas pedagoģija) – locekle/recenzente

29.06.2012. Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome (S. Ušča - “Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība internātpamatskolā” – skolas pedagoģija) - locekle/recenzente

04.06.2012. Daugavpils Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares Promocijas padome (S. Zariņa - „Konstruktīva mācību vide lasītprasmes attīstībai pirmsskolā” – skolas pedagoģija) – locekle/recenzente

Asoc. prof. Dr. Gunārs Strods

Dalība promocijas padomēs Latvijā

15.03.2018. Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome (A. Jurāne-Brēmane - “Formatīvā vērtēšana studiju procesā” – augstskolas pedagoģija),  - loceklis/recenzents

03.05.2017. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pedagoģijas promocijas padome (A. Rācene - “Karjeras attīstība sievietēm profesionālās krīzes situācijās mūžizglītības kontekstā”) - loceklis/recenzents

Vad.pētn. Dr. Aivars Kaupužs

Dalība promocijas padomēs Latvijā

14.11.2019. Doktora studiju programmas Sporta zinātnē promocijas padome, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. (A.Paikena - Augstu sasniegumu sporta vadība Latvijā) recenzents.

30.06.2015. Doktora studiju programmas Sporta zinātnē promocijas padome, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. (Z.Galeja - Sportistu kakla un krūšu daļas segmentu funkcionālā stāvokļa izmaiņas reflektora kairinājuma ietekmē) loceklis/recenzents.

Prof. Dr. Angelika Juško- Štekele

Dalība promocijas padomēs Latvijā:

10.01.2012. LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes (I.Garda-Rozenberga. Personiskie stāstījumi Alsungas novadā 21. gadsimtā) - locekle, recenzente.

Vad. pētniece Dr.Antra Kļavinska

Dalība promocijas padomēs ārvalstīs:

 

2016.15.01 Philology Science Promotion Board of Vytautas Magnus University, Klaipeda University, Siauliai University, and Lithuanian Language Institute,  Lithuania (Nedas Jurgaitis „The Crisis Concept in Lithuanian and German" – Humanities, Philology) - Member/Reviewer

Vad.pētniece Dr. Marina Marčenoka

Dalība promocijas padomēs Latvijā

2018.27.09. – Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte (LU) (E.Vītola promocijas darba „Vidusskolas kora darbība vienotībā ar kustībām un drāmas elementiem skolēnu emocionālās inteliģences pilnveidei” – mūzikas pedagoģija) - locekle/recenzente,  pieejama informācija: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=4534&Itemid=47;

2015.g.05.06. – Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā  (RPIVA) (S. Bardiņa  promocijas darba  „Audzēkņu instrumentspēles prasmju un ķermeņa darbības pilnveides mijsakarības trombona spēles mācību procesā mūzikas skolā” – mūzikas pedagoģija) - locekle/recenzente, pieejama informācija: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=2674&Itemid=47;

2014.g.27.11. – Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā  (RPIVA) (Z. Krīgeres promocijas darba “Ilgdziedāšanas fenomena veidošanās pedagoģiskie līdzekļi operas solista Kārļa Zariņa dzīves gājumā” - mūzikas pedagoģija) - locekle/recenzente, pieejama informācija: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=2288&Itemid=47;

2014.g.17.06. – Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā  (RPIVA) (G. Pētersones promocijas darba “Skolēnu mūzikas uztveres attīstība ritmikas nodarbībās mūzikas skolā” - mūzikas pedagoģija) - locekle/recenzente, pieejama informācija: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=2063&Itemid=423 ;

2014.g.06.06. - Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome,  Daugavpils Universitāte (DU) (J.  Ustinskova promocijas darba “Improvizācijas apguves izvērtēšana mūzikas vidusskolā” - mūzikas pedagoģija) - locekle/recenzente, pieejama informācija: http://www.du.lv/lv/notikumi/events/2345; http://85.254.195.100/index.php?option=com_content&task=view&id=2054&Itemid=422;

2014.g. 30.04. - Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā  (RPIVA) (A. Pundura  promocijas darba “Kordiriģenta dzirdes uztveres pilnveidošanās studiju procesā augstskolā” - mūzikas pedagoģija) - locekle/recenzente, pieejama informācija: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=2063&Itemid=423;

2014.g.30.04. - Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā  (RPIVA) (J. Misiņa promocijas darba “Topošo mūzikas skolotāju dziedāšanas kompetences pilnveidošanās studiju procesā” - mūzikas pedagoģija) - locekle/recenzente, pieejama informācija: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=2063&Itemid=423;

2013.g.19.12. – Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome, Latvijas Universitāte (LU) / Rēzeknes Augstskola (Ž. Truskovskas promocijas darba „Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā" - sociālā pedagoģija)  - locekle/recenzente, pieejama informācija: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1904&Itemid=243;

2012.g.31.05. - Doktora studiju programmas Pedagoģija promocijas padome,  Daugavpils Universitāte (DU) (J. Spigina promocijas darba „Improvizācijas pamatu apguve topošo mūzikas skolotāju studiju procesā” - mūzikas pedagoģija) - locekle/recenzente,  pieejama informācija: http://lira.lanet.lv:8991/F/?func=direct&doc_number=000230975&local_base=nba02;

 

Doktora studiju programmā „Pedagoģija” studējošie ārvalstu doktoranti

  • Aizstāvētie promocijas darbi:

Zangužinova M. “Formation of the professional competence of students – future teachers of vocational training in the system of higher education in Kazakhstan” (Kazahstāna) 2018.g.Vadītāja prof. Dr. V.Ļubkina

  • Studējošie:

Nihal Galoppothawela ( Šrilanka/ Somija) – 2. studiju gads, vadītāji:. prof. Dr. I.Žogla/ prof .Dr. V.Ļubkina

Simone Zorzi (Itālija) – 1.studiju gads, vadītāja Dr. V.Ļubkina

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.