ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

Reģionālistikas zinātniskā institūta (REGI) pētniecības stratēģija nākamajiem 6 gadiem ir daļa no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Vispārējās zinātniskās darbības stratēģijas (www.rta.lv).

REGI mērķis ir saistīts ar RTA ilgtermiņa mērķi: stiprināt sociālo zinātņu lomu, īpašu uzmanību pievēršot starpdisciplināriem pētījumiem, ņemot vērā ne tikai nacionālos, bet arī globālos izaicinājumus ekonomikā, izglītībā un vidē.

REGI ir spēcīgs starptautisks spēlētājs, kas vēlas sasniegt nozīmīgumu pasaules līmenī, lai sasniegtu augstākos standartus attiecībā uz oriģinalitāti, nozīmīgumu un precizitāti.

REGI turpinās anonīmi recenzēto zinātnisko publikāciju sagatavošanu, kas iekļautas starptautiski pieejamās datu bāzēs. 2020. gadā tiks publicēts jaunais starptautiskais zinātniskais e-žurnāls EDUCATION. INNOVATION. DIVERSITY, kas tiks publicēts saskaņā ar starptautisko licenci: Creative Commons Attribution 4.0 International License. Institūta pētījumu rezultāti tiek publicēti attiecīgās disciplīnas vadošajos forumos (Thomson Reuters WoS0; SCOPUS; Journals CI). Tiem ir ievērojama ietekme uz disciplīnas attīstību. REGI tiek augstu novērtēta kā partneris starptautiskos pētniecības projektos

Institūta pētījumi ir ļoti svarīgi ekonomikai / sabiedrībai, kas padara institūciju par ļoti novērtētu partneri pētniecības un attīstības projektos ārpus akadēmiskās vides. REGI zinātnieki ir ļoti pieprasīti kā eksperti privātajā un publiskajā sektorā, tāpēc iestāde ir nozīmīgs sabiedrības attīstības virzītājspēks.

REGI ir spēcīgs starptautisks spēlētājs, kurš spēj nodrošināt starptautiski salīdzināmu izcilu pētniecības vidi ar augsta līmeņa starptautiskiem zinātniekiem attiecīgajā disciplīnā. REGI turpinās uzlabot laboratoriju aprīkojumu un struktūru (izveidotas 3 laboratorijas). Plānots izveidot vēl vienu laboratoriju (Valodu un kultūras laboratoriju) un vienu centru (Dizaina un radošās industrijas inovāciju centrs), kas ļaus piesaistīt jaunus doktorantus un praktiķus, kas nodrošinās PLE pieaugumu.

Tādējādi tiks uzlabota komunikācija starp zinātniekiem, uzņēmējiem un investoriem, veicinot sadarbību ar nacionālas un starptautiskas nozīmes pētniecības centriem, zinātniskajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, reģionālajām pašvaldībām, nacionālajām, nevalstiskajām un starptautiskajām organizācijām.

REGI īsteno jaunāko doktora studiju programmu Latvijā - “Pedagoģija”, kas tika licencēta 2008. gadā un starptautiski akreditēta 2010. gada 2. jūnijā (lēmums Nr. 3465) ar starptautisko ekspertu augstāko novērtējumu.  Promocijas tiesības doktora grāda piešķiršanai iegūtas 2015. gadā divās pedagoģijas zinātnes apakšnozarēs - sociālajā pedagoģijā un nozares (speciālās izglītības) pedagoģijā.

Saskaņā ar Latvijas Zinātnes padomes statistisko novērtējumu (2019) RTA ir visproduktīvākā augstākās izglītības iestāde pedagoģijas zinātņu doktoru sagatavošanā Latvijā.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 27 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziņojums “Priekšlikumi konceptuāli jaunas, uz kompetencēm balstītas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā, kas atbilst izglītības prasībām” un EK prioritātēm pētniecības un augstākās izglītības jomā Latvijā , tika izstrādāta vienota doktora studiju programma Latvijā: Izglītības zinātnes.

Programmā ietilpst arī RTA doktora studiju programma “Pedagoģija”, kurā RTA būs atbildīga par moduļa “Speciālā izglītība un sociālais darbs” ieviešanu Latvijā. Vairāku augstākās izglītības iestāžu sadarbība vienas valsts ietvaros ir unikāla arī globālā līmenī, jo tradicionālais sadarbības modelis balstās uz vienotām starptautiskām programmām (piemēram, Monako Starptautiskā universitāte utt.).

REGI zinātnieki ļoti aktīvi darbojas doktorantūru komitejās / promocijas padomēs Latvijā un ārzemēs.

Tādējādi REGI ir spēcīgs starptautisks spēlētājs. Institūts attiecīgajā zinātnes disciplīnā spēj sevi pierādīt kā starptautiski zinātniskas sabiedrības atzītu un ievērojamu spēlētāju. Paredzams, ka nākamo 5-10 gadu laikā mēs sasniegsim būtiskus starptautiskus sasniegumus konkrētajā zinātnes disciplīnā, kā arī piesaistīsim vadošos pētniekus un daudzsološos doktorantus.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.