Reģionālistikas zinātniskais institūts (REGI)          

REGI ir RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes (IVDF) struktūrvienība. REGI ir vienīgā zinātniskā institūcija Baltijā, kas nodarbojas ar reģionālistikas kā jaunas zinātņu nozares attīstību, īstenojot Eiropas Savienības reģionālo politiku un veicinot reģiona izaugsmi un ilgtspēju.

 

Zinātnes nozares

Sociālās zinātnes

 • Izglītības zinātnes
 • Ekonomika un uzņēmējdarbība
 • Psiholoģija

Humanitārās un mākslas zinātnes

 • Valodniecība un literatūrzinātne
 • Vēsture un arheoloģija
 • History and archaeology
 • Filozofija, ētika un reliģija
 • Philosophy, ethics and religion
 • Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Medicīnas un veselības zinātnes

 

Institūta mērķis

Institūta mērķis ir veikt starpdisciplinārus pētījumus humanitāro un sociālo zinātņu jomā, nodrošinot Latgales reģiona izpēti Latvijas, Eiropas un pasaules kontekstā; attīstīt institūta zinātnisko bāzi; veicināt pētījumu rezultātu praktisko pielietojumu, komercializāciju un integrēšanu studiju procesā un sabiedrībā kopumā.

 

Pētniecības virzieni

 REGI pētniecība tiek organizēta atbilstoši virzieniem:

 • sociālās zinātnes: izglītības zinātnes; socioloģija un sociālais darbs;
 • humanitārās un mākslas zinātnes: valodniecība un literatūrzinātne.

Pamatojoties uz to, REGI pētniecība tiek organizēta:

 • Humanitārajās zinātnēs, kas sevī ietver valodniecību un literatūrzinātni;
 • Sociālās zinātnes – Personības socializācijas pētījumu virziens (PSPV), kas sevī ietver izglītības zinātnes; socioloģiju un sociālais darbs.

REGI ietilpst kopējā RTA Zinātniskās darbības struktūrā un darbojas atbilstoši RTA Zinātniskās stratēģijas nostādnēm, kurā ir noteikti īstermiņa un ilgtermiņa mērķi.

REGI zinātniskā darbība cieši saistīta ar Valsts zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm un izvirzītajiem mērķiem 2014.–2020.gadam, kas nacionālajā attīstības plānošanas sistēmā ir daļa no Viedās specializācijas stratēģijas un sekmē valsts ilgtermiņa un vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentos izvirzīto mērķu sasniegšanu. Tā kā zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas politikas virsmērķis ir Latvijas zināšanu bāzes un inovāciju kapacitātes attīstība un inovāciju sistēmas koordinācija, tad REGI darbība tiek balstīta uz trim pamatfaktoriem.

 1. Atvērtā inovācija, kuras pamatā ir 2 galvenās idejas:

1) REGI izmanto ārējās zināšanas un tehnoloģijas, lai stiprinātu pašu inovācijas (aktīva pētnieku piedalīšanās konferencēs un starptautiskos projektos nodrošina ārējo zināšanu un tehnoloģiju integrēšanu savos inovatīvos pētījumos) un

2) REGI veido vērtību no iekšēji izstrādātās inovācijas, kas ne uzreiz tiek izmantota pašu darbā (pētnieki ar inovatīvām idejām, zinātnisko metodoloģiju tiek aicināti starptautiska un nacionāla līmeņa līgumdarbu izpildē, piem., līgums ar Palgrave Macmillan izdevniecību, ar Latviešu valodas aģentūru, Izglītības un zinātnes ministriju u.c.). Inovāciju process ir pieejams arī cilvēkiem ar pieredzi citās starpdisciplinārās jomās (piem.: VPP INOSOCTEREHI; INTERREG LAT-LIT projekts POZCOPING u. c.).

 1. Atvērtā zinātne, kas nodrošina pieeju zinātnes procesam, kurā īpaša uzmanība pievērsta zināšanu izplatīšanai ar digitālās un sadarbības tehnoloģijas palīdzību (piem.: FLPP DocTDLL un LV-UA projekti, atvērtā pieeja publikācijām u. c).
 1. Atvērtība pasaulei kā starptautiskās sadarbības veicināšana pētnieku vidū, kas nodrošina piekļuvi inovācijām un sekmē to pārnesi un pielāgošanu. Tādā veidā tiek piesaistīti REGI darbā ārvalstu zinātnieki Dr. G. Marzano – Itālija; Dr. A. Krouglovs – Lielbritānija, Dr. H. F. Marten – Vācija u. c.

 

Reģionālistikas zinātniskā institūta direktore

Profesore, Dr.paed.,
Velta Ļubkina

Velta.Lubkina@rta.lv
26121040
Atbrīvošanas aleja 115, 105.telpa
0000-0002-8127-1325

Reģionālistikas zinātniskā institūta lietvede

Lektore, Mg.oec.,
Anita Puzule

Anita.Puzule@rta.lv
26413185
Atbrīvošanas aleja 115, 104.telpa
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.