PUBLIKĀCIJU ĒTIKAS UN IZMANTOŠANAS PAMATPRINCIPI 

Izdevējs nosaka šādus Publikāciju ētikas un izmantošanas principus:

 1. Publicēšanai tiek pieņemti oriģināli, līdz šim nepublicēti darbi, tajos minētie dati nepārkāpj citu personu vai organizāciju autortiesības.
 2. Katru iesniegto rakstu anonīmi recenzē 2-3 recenzenti.
 3. Izdevējs ir tiesīgs pielietot plaģiātisma noteikšanas datorprogrammas, lai caurskatītu iesniegtos rakstus.
 4. Izdevējs apņemas publicēt pēc recenzēšanas publicēšanai akceptētos rakstus, kā arī iespēju robežās atbilstoši raksta zinātniskajai kvalitātei, publiskot tos elektroniski, tai skaitā ievietojot dažādās starptautiskās zinātnisko rakstu datu bāzēs.
 5. Izdevējs apņemas datus par autoru (-iem) izmantot tikai autoru un līdzautoru identifikācijas vajadzībām, kā arī uzglabāt tos, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.

Oriģinālraksta autors(-i)  apliecina un garantē, ka:

 1. Darbu ir uzrakstījis Autors (-i), kurš (-i) ir norādīts (-i) Darbā un šajā apliecinājumā un nav nevienas citas personas, kurai būtu jebkādas tiesības uz šo Darbu.
 2. Darbs ir oriģināls, tas nav pieņemts publicēšanai un nav publicēts citos izdevumos.
 3. Darbs netiks iesniegts publicēšanai citos izdevumos.
 4. Darbā izmantotajiem citu autoru attēliem, datiem un citiem materiāliem ir norādītas atsauces.
 5. Darba rezultāti ir patiesi, tie nepārkāpj citu personu vai organizāciju autortiesības. Sponsoru/finansiālā atbalsta sniedzēju esamības gadījumā ir ievēroti sponsoru/finansiālā atbalsta sniedzēju nosacījumi un prasības.
 6. Ja autors pēc publicēšanas atklāj darbā nozīmīgu kļūdu, viņa pienākums ir par to nekavējoties ziņot redaktoram.
 7. Autors (-i) ir tiesīgs (-i) veikt Darba iesniegšanu publicēšanai, Darba iesniegšanas un publicēšanas gaitā netiks aizskartas vai pārkāptas Autortiesību likuma 14., 15.pantā noteiktās autora tiesības un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos normatīvajos aktos paredzētās autortiesību aizsardzības normas.
 8. uzņemas atbildību un nekavējoši, neatsaucami un bez ierunām apņemas patstāvīgi , uz sava rēķina un riska, risināt jautājumus, ja pret Izdevēju tiks celtas prasības vai pretenzijas no trešo personu puses saistībā ar raksta izstrādi.

Izdevuma redaktors:

 1. Nodrošina iesniegto darbu divkāršu un anonīmu recenzēšanu.
 2. Līdz raksta publicēšanai nodrošina informācijas, kas attiecas uz iesniegto rakstu, konfidencialitāti.
 3. Cenšas novērst jebkuru iespējamo interešu konfliktu starp autotiem un recenzentiem vai redaktoriem.

Recenzents:

 1. Novērtē raksta saturu atbilstoši zinātnisko rakstu kritērijiem, neņemot vērā autora etnisko izcelsmi, dzimumu, seksuālo orientāciju, pilsonību, reliģisko ticību un politiskos uzskatus.
 2. Veic raksta recenzēšanu, pievienojot konstruktīvu kritiku vai priekšlikumus, ievērojot ētikas principus un zinātnisko stilu, izvairoties no emocionāliem, nepamatotiem vai raksta autoru aizskarošiem komentāriem.
 3. Patur slepenībā informāciju, kas saistīta ar recenzējamo rakstu.
 4. Ziņo redaktoram, ja ir pārliecība vai aizdomas par autortiesību pārkāpšanu vai plaģiātismu.
 5. Ja recenzents jūtas nepietiekami kvalificēts, lai pārbaudītu iesniegtā raksta pētījumu, vai zina, ka veikt laicīgu recenzēšanu nav iespējams, viņš ziņo galvenajam redaktoram un lūdz viņu atbrīvot no recenzēšanas.

          

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tiek  publicēti šādi žurnāli un zinātnisko rakstu krājumi:

 

Publicēšanas noteikumi pieejami interneta vietnē http://journals.rta.lv/

RTA izdotā zinātniskā un metodiskā literatūra pieejama interneta vietnē  http://books.rta.lv

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.