Komercializācijas piedāvājumi

 Inženierzinātņu institūts

Lāzertehnikas montāža, regulēšana, apkalpošana, kā arī konsultācijas lāzersistēmu izvēlē - lāzertehnikas montāža, regulēšana, apkalpošana, kā arī konsultācijas lāzersistēmu izvēlē.

Kurināmā kvalitātes izpēte (mitrums, pelnainība, siltumietilpība, blīvums) - biomasas kurināmā - koksnes vai citas biomasas granulu, šķeldas kvalitatīvo rādītāju izpēte (mitrums, pelnainība, siltumietilpība, tilpumblīvums, diametrs, izturība transportēšanas rezultātā). Eksperimentālo rezultātu apstrāde, interpretācija, rekomendāciju sagatavošana.

Apmācību kursi metālapstrādes CNC darbgaldu (virpa, frēze) programmēšanā un iestatīšanā - kursi tiek ogranizēti atbilstoši apmācāmo iepriekšējam sagatavotības līmenim un vēlmēm. Kursu saturs sākotnēji tiek saskaņots ar pasūtītāju.

SolidWorks apmācību kursi - kursi tiek ogranizēti atbilstoši apmācāmo iepriekšējam sagatavotības līmenim un vēlmēm. Kursu saturs sākotnēji tiek saskaņots ar pasūtītāju.

Materiālu un izstrādājumu mehānisko īpašību testēšana - stiepes, spiedes, lieces, cietības u.c. pārbaudes.

Apmācību kursi PLC programmēšanas pamatos - PLC Siemens S7-300 konfigurēšana un programmēšana (pamati) SIMATIC STEP 7 vidē; frekvenču pārveidotāja Sinamics G110 programmēšana; PLC  Siemens S7-300 ar digitālajām un analogajām ieejām/ izejām izmantošana un programmēšana mehatronisko iekārtu automātiskai vadībai, tai skaitā, temperatūras mērīšanai, dzinēja rotācijas ātruma regulēšanai, Festo MPS ( Modular Production System) staciju darbībai.

Apmācību kursi “Tekstilmateriālmācība,  apģērbu projektēšana un tehnoloģija” -  kursi tiek ogranizēti atbilstoši apmācāmo iepriekšējam sagatavotības līmenim un vēlmēm. Kursu saturs sākotnēji tiek saskaņots ar pasūtītāju.

Funkcionālā apģērba dizaina izstrāde un tehniskās dokumentācijas sagatavošana (tehniskās specifikācijas), konsultācijas iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā - tiek izstrādāts funkcionālā apģērba dizains un tehniskās specifikācijas pēc pasūtītāja norādēm, sniegtas konsultācijas dokumentācijas sagatavošanā iepirkumiem.

Publiski pieejamo sistēmu akadēmisko žurnālu un konferenču materiālu izstrāde izdevējiem - vienē http://journals.rta.lv ir redzama Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas izstrādātā sistēma. Pēc pasūtītāja uzdevuma tiek izstrādāta publiski pieejama sistēma žurnālu un konferenču materiālu izdošanai.

Aerolāzerskenēšanas datu apstrāde būvju kadastra aktualizācijai - tiek ģenerētas būvju kartes no aerolāzerskenēšanas datiem.

 Veikt pētījumus atbilstoši zinātniskās darbības jomai, izmantojot savu pieredzi. Pētījumu datu izvērtēšanai izmantojam Excel, SPSS programmas u.c., veicam pētījumus par dažādām reģionālajām problēmām: uzņēmējdarbības attīstība, kvalitātes problēmas dažādās tautsaimniecības nozarēs (tūrisms, ēdināšana, izglītība, transports u.c.), lauku pilsētu pievilcība, lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, uzņēmējdarbības dažādošanas iespējas u.c. Veicam pētījuma izstrādi saskaņā ar pasūtītāja uzdotajiem parametriem.

 

Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūts

ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība - piedāvāt ES ārējo robežu institūta darbības pilnveidošanas instrumentus; izstrādāt priekšlikumus normatīvā regulējuma pilnveidošanai; sekmēt tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu profesionalitāti un kapacitāti.

Mediju monitorings un analīze - konkrētas nozares vai pakalpojuma publicitātes un informācijas masu medijos apkopojums un analīze.

Mediju patēriņš - mediju lietojuma un patēriņa izpēte dažādās auditorijās un vecuma grupās.

Medijpratības veicināšana - medijpratības apmācība; semināri.

Mediju satura veidošana- pakalpojums nodrošina dažādu žanru vēstījumu sagatavošanu par produktu, pakalpojumu vai arī uzņēmumu. Tas tiek piedāvāts kā vienreizējs vai ilglaicīgs pakalpojums.

Zīmola tēla veidošana

Zīmola tēla novērtēšana - zīmols ir produkta vai uzņēmuma vizuālās identitātes elements, tas var būt vārds, apzīmējums, zīme, simbols, dizains vai šo elementu kopums, kas atšķir konkrēto produktu vai uzņēmumu no tā konkurentiem. Zīmola tēls patērētājiem saistās ar noteiktām produkta vai uzņēmuma vērtībām, stiprajām un vājajām vietām, atpazīstamību, patērētāju zināšanām, pieredzi vai lojalitāti, pirkšanas priekšrocībām. Zīmols atvieglo konkurenci, palīdzot izcelties tirgū un piesaistīt pircēju uzmanību.

Konkurentu un to produktu piedāvājuma izpēte - nepārtraukta tirgus un konkurentu izpēte un novērošana sniedz uzņēmumam iespēju apkopot un analizēt informāciju par atsevišķām nozarēm, tirgiem un konkurentiem, un, balstoties uz šo informāciju, uzņēmums var pieņemt lēmumus par saviem attīstības virzieniem. Apzinoties konkurentu stiprās un vājās puses, uzņēmumiem ir iespēja celt sava produkta vērtību, reaģēt uz tirgus un klientu vēlmju izmaiņām, paaugstināt uzņēmuma un produktu konkurētspēju.

Psihoemocionālā stāvokļa koriģēšana multisensorās vides ietekmē - multisensorā vide tiek radīta aprīkotā telpā, kas iedarbojas uz dzirdes, redzes, taustes un smaržu sajūtām. Atrodoties telpā, ar sensoriem stimuliem tiek rosināta noteiktu sajūtu aktivizēšanās, kas atbilstoši iedarbības veidam aktivizē vai nomierina kopējo psihoemocionālo stāvokli. Telpas iekārtojums un iedarbības metodika veicina pašregulācijas procesu apgūšanu. Metodikas pielietošanā tiek izmantoti Snoezelen terapijas pamatprincipi.

 

Reģionālistikas zinātniskais institūts

Pētījumi patērētājizglītības kompetenču un satura ieviešanai vispārizglītojošā skolā.

Pedagoģiskie un sociālie pētījumi; promocijas darbu vadīšana, recenzēšana. Pētījumu veikšana atbilstoši iestādes, organizācijas vajadzībām. Projektu izstrādes metodoloģijas un ieviešanas konsultēšana - pētnieciskā darba vadīšana un konsultēšana promocijas darbu ietvaros; pētījumu dizaina, anketu izstrāde, datu apstrāde SPSS un AQUAD programmās, rezultātu interpretācija.

Lingvistiskās daudzveidības un kultūru mijiedarbības izpēte - iedzīvotāju valodu prasmes un lingvistiskās attieksmes izpēte. Valodu, kultūras un citu semiotisko zīmju lietojuma izpēte pilsētu lingvistiskajā ainavā. Ieteikumu izstrāde tūrisma un kultūras industrijas attīstībai.

Dizaina jomas izglītības aktualitāšu pētījumi; Grafiskais dizains (infografiku izstrāde).

Sociālā pedagoģija un sociālā rehabilitācija, sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde, konsultācijas individuālo programmu izstrādē - individuālo vajadzību izpēte, atbilstošu tehnoloģiju, metodiku izvēle, laika plānojums, dinamikas izvērtēšana.

Stabilometrija - stabilometrija ir metode posturālā līdzsvara parametru reģistrēšanai ar datorizētu iekārtu. Līdzsvara platforma ar augstu precizitāti fiksē smaguma centra projekcijas pārvietošanos atbalsta laukuma robežās. Iekārtā ir integrēti trīs standartizēti testēšanas protokoli un septiņas līdzsvaru attīstošās programmas. Iekārtā ir iespējams saglabāt iegūtos datus, kas ļauj sekot līdzsvara parametru izmaiņu dinamikai.

Dinamometrija - dinamometrija ir muskuļu spēka parametru noteikšana ar datorizētu iekārtu. Izokinētiskais dinamometrs ar augstu precizitāti spēj noteikt pētāmās locītavas neiromuskulāros parametrus: kustības uzsākšanas ātrumu, maksimālo spēka momentu, vidējo spēka rādītāju testa laikā, muskuļu nogurumu testa laikā. Ar iekārtu ir iespējams testēt lielākās ekstremitāšu locītavas (plaukstas, elkoņa, pleca, potīšu, ceļgala, gūžas) dažādos kustību ātruma (10-300 grādi/sek) un  izpildes režīmos (izokinētiskais, izometriskais, izotoniskais). Ar iekārtu ir iespējams izveidot arī muskuļu attīstošos protokolus. 

Valodas politikas plānošana pašvaldībās un citās institūcijās - situācijas izpēte (valodu praktiskais lietojums, problēmas), valodas pārvaldības stratēģijas izstrāde un ieviešanas rekomendācijas.

Valodu izglītības politikas plānošana - situācijas izpēte izglītības iestādēs, valodu izglītības politikas plānošana mikrolīmenī, rekomendāciju izstrāde.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.