Par Rēzeknes Augstskolas Goda profesora (prof. honoris causa) nosaukuma piešķiršanu

2013.gada 29.oktobrī

Pamatojoties uz Augstskolu likuma 15.panta pirmo daļu, Rēzeknes Augstskolas (RA) Satversmes sapulces 2006.gada 11.aprīlī apstiprinātās „Rēzeknes Augstskolas Satversmes” (apstiprināta ar likumu „Par Rēzeknes Augstskolas Satversmi” 2007. gada 26.aprīlī) 12.punktu, Nolikumu par Rēzeknes Augstskolas Goda profesoru (prof. honoris causa), RA Inženieru fakultātes 30.08.2013. (protokols Nr.9-1/11) un 17.10.2013. (protokols Nr.9.1/3) Domes lēmumu, RA Ekonomikas un vadības fakultātes 21.10.2013. (protokols Nr.2) Domes lēmumu, RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes 08.10.2013. (protokols Nr.2) Domes lēmumu, RA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes 17.10.2013. (protokols Nr.2) Domes lēmumu un balsošanas rezultātiem, RA Senāts NOLĒMA par īpašiem nopelniem Rēzeknes Augstskolas attīstībā piešķirt Rēzeknes Augstskolas Goda profesora nosaukumu un izsniegt Rēzeknes Augstskolas Goda profesora diplomu:

 

Dr.sc.ing. Irēna Silineviča

Par vēsturisku ieguldījumu Rēzeknes Augstskolas izveidē un attīstībā, par nozīmīgu devumu Ekonomikas un vadības fakultātes studiju programmu attīstībā un studiju, metodiskā un zinātniskā darba pilnveidošanā, par sadarbības veicināšanu ar vietējām pašvaldībām un aktīvu līdzdalību projektu īstenošanā.

Profesore Irēna Silineviča Rēzekne Augstskolas dibinātāja, pateicoties tieši viņas pūliņiem, tika izveidota Rēzeknes Augstskola. No augstskolas dibināšanas brīža esot rektores amatā, Irēna Silineviča rūpējās par jaunu speciālistu sagatavošanu. Irēna Silineviča bija ekonomikas profesore un vairāku nozīmīgu mācību grāmatu autore, aktīvi piedalījās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un projektos, pētīja un meklēja risinājumus Latgales reģiona attīstības problēmām. Profesorei Irēnai Silinevičai piemita stratēģisks skatījums uz lietām, prasme ģenerēt idejas un veidot komandu, kurā iesaistīts un novērtēts bija katrs tās dalībnieks. Tūrisms bija ne tikai profesores vadītās studiju programmas specializācija, bet arī viņas interešu un dzīves neatņemama sastāvdaļa. Irēna Silineviča bija sava dzimtā novada patriote, kura attīstības veicināšanu viņa neaizmirst, arī strādājot Rēzeknes Augstskolā, bet gan kopā ar studentiem izstrādāja tūrisma maršrutus par to, kā saglabāt un parādīt novada viesiem Latgales unikālās vērtības.

Dr.habil.geol. Gotfrīds Noviks

Par ilggadīgu vēsturisku ieguldījumu Rēzeknes Augstskolas izaugsmē, vides inženierzinātnes studiju virziena attīstībā un doktora studiju programmas izstrādi un īstenošanu.

Profesors Gotfrīds Noviks pēc Latvijas neatkarības atgūšanas no Maskavas prestižas augstskolas atgriezās savā dzimtajā novadā Latgalē un uzsāka darbu jaundibinātajā Rēzeknes Augstskolā. Ar savu globālo skatījumu uz norisēm un novatoru pieeju tām profesors daudzās lietās ir bijis pirmais ne tikai Rēzeknes Augstskolā, bet arī Latvijā:

  • būdams pirmais augstskolas prorektors, ieviesa daudzus jauninājumus administratīvajā darbā;
  • izveidoja Dabas un inženierzinātņu katedru, ap sevi savāca spēcīgu komandu, kuras darbu vada arī tagad;
  • 1996. gadā pirmais Latvijā uzsāka vides inženieru-ekotehnologu sagatavošanu un vadīja vides inženiera profesijas standarta izstrādes darba grupu. Pašlaik šis virziens ir attīstījies līdz doktora līmenim;
  • ieviesa daudzas lietas, kas ir kļuvušas par tradīciju – ekoloģiskās ekspedīcijas, Inženieru dienas, studentu zinātnisko konferenci „Cilvēks.Vide.Tehnoloģijas”  utt.;
  • starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Vides. Tehnoloģija. Resursi.” iniciators, kas 2015. gadā notiks jau 10. reizi un svinēs 20 gadu jubileju;
  • izdevis mācību metodiskos līdzekļus ekotehnoloģijā, inženierģeoloģijā u.c.

Profesora Novika sasniegumi ir atzīti arī pasaules līmenī – profesors ir Ņujorkas Zinātņu akadēmijas loceklis, viņa grāmatas ir tulkotas ne vien krievu un angļu, bet arī ķīniešu, vjetnamiešu un gruzīnu valodā.

Dr. Josef Timmerberg (Vācija)

Par aktīvu un ilggadēju sadarbību ar Rēzeknes Augstskolu un Inženieru fakultātes studiju programmu attīstības veicināšanu.

Profesors Josef Timmerberg kopš 2004. gada ir aktīvi attīstījis Rēzeknes Augstskolas un Jade Augstskolas sadarbību; ir sniedzis lielu ieguldījumu RA Mehatronikas studiju programmas izveidē un realizācijā, vairākkārt organizējis vācu studentu grupu vizītes RA, vadījis nodarbības un organizējis studentu darbu starptautiskās grupās, regulāri piedalījies valsts pārbaudījumu komisiju darbā. Ir sekmējis un atbalstījis RA docētāju stažēšanos un zinātnisko pētījumu veikšanu Vilhelmshāvenē. Pastāvīgi ir līdzdarbojies starptautisko zinātniski praktisko konferenču „Vide. Tehnoloģija. Resursi” orgkomitejās un vadīšanā. Organizējis vairāku būtisku Jade Augstskolas dāvinājumu nodošanu Rēzeknes Augstskolai.

Dr. Hanns Grützner (Vācija)

Par aktīvu un ilggadēju sadarbību ar Rēzeknes Augstskolu un Inženieru fakultātes studiju programmu attīstības veicināšanu.

Profesors Hanns Grützners ir sadarbības pamatlicējs starp Vilhelmshāfenes augstskolu (tagad Jade Augstskolu) un Rēzeknes Augstskolu. Profesors Grützners, būdams Vilhelmshāvenes augstskolas viceprezidents, bija viena no būtiskākajām personām, kas 1997. gadā sekmēja sadarbības līguma starp mūsu augstskolām parakstīšanu, pirmais uzsāka docētāju un studentu apmaiņu, pats regulāri daudzu gadu garumā brauca uz Rēzekni lasīt lekcijas, veda sev līdzi uz Latviju vācu studentus, vadīja praktiskas nodarbības jauktām mūsu un vācu studentu grupām, atbalstīja daudzu RA studentu un docētāju stažēšanos Vilhelmshāvenē.  Profesors ir devis būtisku ieguldīju studiju programmas „Programmēšanas inženieris” attīstībā; pirmais  Rēzeknē sāka mācīt studentiem un izcilākajiem vidusskolēniem programmēšanas valodas C++ un Java; sekmēja RA bibliotēkas bāzes uzlabošanu; ieviesa mūsu augstskolā Vācijas pieredzi un jaunākās idejas studiju procesa attīstībā.

Dr. Bernd Hill (Vācija)

Par aktīvu un ilggadēju sadarbību ar Rēzeknes Augstskolu un RA Inženieru fakultātes studiju programmu attīstības veicināšanu.

 

 

 

Dr.paed. Velta Ļubkina

Par nozīmīgu, vēsturisku ieguldījumu studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” attīstībā Rēzeknes Augstskolā, Personības socializācijas pētījumu institūta izveidi, doktora studiju programmas izstrādi, jauno zinātnieku sagatavošanu, sadarbības ar ārzemju pētnieciskajām institūcijām veicināšanu, zinātnisko projektu sagatavošanu un veiksmīgu to realizāciju.

Velta Ļubkina ir Rēzeknes Augstskolas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes profesore, Personības socializācijas pētījumu institūta dibinātāja, direktore un vadošā pētniece, doktora studiju programmas „Pedagoģija” izveidotāja un direktore, LZP eksperte pedagoģijā, promocijas darbu vadītāja un recenzente, starptautisku projektu vadītāja un īstenotāja, starptautisku zinātnisku izdevumu redkolēģijas locekle, starptautisku konferenču zinātnisko komiteju locekle, zinātnisku monogrāfiju un metodisko līdzekļu autore, Izglītības, valodu un dizaina fakultātes un ārzemju augstskolu sadarbības veicinātāja. Profesore ir bijusi Pedagoģijas fakultātes dekāne un Darbmācības katedras vadītāja, ir veicinājusi pedagoģijas virziena studiju programmu veidošanu un attīstību.

Dr.oec. Rita Liepiņa

Par nozīmīgu ieguldījumu Ekonomikas un vadības fakultātes studiju programmu attīstībā un metodiskā un zinātniskā darba pilnveidošanā.

Profesore Rita Liepiņa dibinājusi Finanšu  vadības katedru, profesionāli  vadījusi katedras kolektīvu un veidojusi tradīcijas tajā, paralēli pētnieciskajam un  akadēmiskajam darbam vienmēr darbojas arī profesionāli, īstenojusi savas idejas – izstrādājot un realizējot jaunas studiju programmas. Vienmēr atbalsta un  iedrošina  jauno paaudzi, par to liecina kopīgas mācību grāmatas un  zinātniskās publikācijas.  Kolēģiem, studentiem un absolventiem profesore Rita Liepiņa  ir autoritāte un paraugs.  Ja profesori vajadzētu raksturot dažos vārdos, tie būtu:  inteliģence, sirsnība, koleģialitāte un eleganta vienkāršība.

Dr.oec. Vija Strazdiņa

Par nozīmīgu ieguldījumu Ekonomikas un vadības fakultātes studiju programmu attīstībā un metodiskā un zinātniskā darba pilnveidošanā.

Profesore Vija Strazdiņa Rēzeknes Augstskolā ir veidojusi un vadījusi Uzņēmējdarbības vadības katedru, vairākus gadus bijusi Ekonomikas fakultātes Domes priekšsēdētāja. Vijas Strazdiņas pētniecības virziena – tirdzniecības uzņēmējdarbības vadība – ietvaros tapušas vairākas nozīmīgas mācību grāmatas un zinātniskās publikācijas. Vija Strazdiņa, balstoties uz savu personīgo darba pieredzi Latvijas Universitātē, ir palīdzējusi izveidot un attīstīt ekonomikas studiju virzienu Rēzeknes Augstskolā. Nozīmīgu ieguldījumu Vija Strazdiņa ir devusi katedras kolektīva veidošanā, ar viņai vien piemītošu prasmi atrast un iedrošināt jaunos kolēģus. Viju Strazdiņu raksturo neatlaidība, pārliecība par savu viedokli un veicamajiem darbiem, kā arī īpaša prasme aizstāvēt sava kolektīva intereses.

Dr.oec. Zaiga Matule

Par nozīmīgu ieguldījumu Ekonomikas un vadības fakultātes studiju un zinātniskajā darbā.

Profesore Zaiga Matule vairākus  gadus bija Rēzeknes Augstskolas Satversmes sapulces priekšsēdētāja. Zinātnisko pētījumu tēma galvenokārt  ir augstākās izglītības problēmas, tendences un saistība ar darba tirgu. Zinātniskā darba pieredzi,  pētnieciskās prasmes un idejas veiksmīgi „nodeva” jaunajiem zinātniekiem – studentiem un kolēģiem.  Profesori Zaigu Matuli var raksturot kā zinošu, punktuālu, atsaucīgu, patīkamu sarunu biedru un cilvēku, kuram ir svarīgas ģimeniskās vērtības.

Dr.sc.ing. Oļegs Užga-Rebrovs

Par nozīmīgu ieguldījumu Ekonomikas un vadības fakultātes studiju un zinātniskajā darbā.

Profesora Oļega Užga-Rebrova darba gaitas Rēzeknes Augstskolā ir saistītas ar aktīvu darbu Ekonomikas un vadības fakultātē un Inženieru fakultātē, kur profesors ir pierādījis, kā inženierzinātnes un ekonomikas zinātnes var veiksmīgi integrēt, veicot starpdisciplinārus pētījumus. To rezultāti atspoguļoti vairākās profesora monogrāfijās, mācību grāmatās un zinātniskajās publikācijās, kuras viņš izmanto arī savu studiju kursu pasniegšanā. Profesors savu pētījumu rezultātus aktīvi prezentē arī starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs. Oļegu Užga-Rebrovu var raksturot kā mērķtiecīgu, atsaucīgu un sabiedriski aktīvu cilvēku. Profesors ar savu spilgto piemēru spēj rosināt interesi par pētniecību arī jaunajos zinātniekos – maģistrantos un doktorantos.

Mg.art. Vladislavs Paurs

Par radošu devumu glezniecībā starptautiskā un valsts mērogā, studentu radošās darbības attīstīšanai un veicināšanai.

Vladislavs Paurs bija Rēzeknes Augstskolas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes asociētais profesors, gleznotājs, studiju programmas „Vides dizains” izveidotājs un direktors, starptautisku zinātnisku publikāciju autors, daudzu Latvijas un starptautisku personālizstāžu autors, starptautisku mākslas plenēru organizētājs un dalībnieks. Profesors vadījis Mājas kultūras izglītības katedru, veicinājis mākslas virziena attīstību Rēzeknes Augstskolā, sadarbības veidošanu mākslas jomā ar partneriem Latvijā un ārzemēs. Profesors ir apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa goda zīmi.

Dr.paed. Ludis Pēks

Par aktīvu un ilggadēju sadarbību ar Rēzeknes Augstskolu un RA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studiju programmu attīstības veicināšanu.

Ludis Pēks ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes Izglītības un mājsaimniecības institūta profesors (emeritus), akadēmiskās maģistra programmas „Pedagoģija” direktors, LZP eksperts pedagoģijā, LLU Pedagoģijas promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks, promocijas darbu vadītājs un recenzents, vadījis LLU Pedagoģijas katedru un Izglītības un mājsaimniecības institūtu, daudzu starptautisku zinātnisku publikāciju autors izglītības ekoloģijas un profesionālās izglītības virzienā. Profesors aktīvi veicina RA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes un LLU Mājsaimniecības institūta sadarbību, regulāri piedalās RA valsts pārbaudījumu komisiju darbā, RA studiju programmu izvērtēšanas procesā.

Dr.habil.paed. Irēna Žogla

Par aktīvu un ilggadēju sadarbību ar Rēzeknes Augstskolu un RA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studiju programmu attīstības veicināšanu.

Irēna Žogla ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, LZP eksperte pedagoģijā, LU Pedagoģijas promocijas padomes priekšsēdētāja, LU profesoru padomes locekle, promocijas darbu vadītāja un recenzente, daudzu starptautisku monogrāfiju autore, starptautisku zinātnisku projektu vadītāja un īstenotāja, vairāku starptautisku zinātnisku izdevumu redkolēģijas locekle, Eiropas skolotāju izglītības asociācijas valdes locekle, Amerikas izglītības pētnieku asociācijas locekle. Profesore aktīvi atbalsta RA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studiju programmu attīstību, piedalās RA doktora studiju programmas „Pedagoģija” īstenošanā, doktorantu izaugsmes veicināšanā un promocijas procesā.

Dr.habil.hist. Kārlis Počs

Par nozīmīgu ieguldījumu Rēzeknes Augstskolas izveides procesā un attīstībā.

Vēstures zinātņu habilitētais doktors, profesors Kārlis Počs ir viens no Rēzeknes Augstskolas idejas lolotājiem un tās attīstības pirmsākuma veidotājiem, kas augstskolā ir strādājis no 1993. gada. Profesors bija RA Humanitārās fakultātes dekāns (1993–1997), lika pamatus vēstures virziena aizsākumiem Rēzeknes Augstskolā: viņš vadīja katedru, izveidoja un vadīja Kultūrvēstures skolotāju studiju programmu, kā arī profesionālā maģistra studiju programmu „Arhīvniecība”.

Pateicībā par profesora ieguldījumu vēstures zinātnē un veikumu RA izaugsmē, kolēģi viņu izvirzīja apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmi, kas tika piešķirta 2002. gadā.   

RA absolventi uzsver, ka no viņu studiju laikiem profesors Počs visspilgtāk atmiņā ir palicis ar savu erudīciju, empātiju, sirsnīgo humoru. Gan kolēģi, gan arī studenti, kas tagad jau ir absolvējuši RA, ar pateicību atceras profesora ieguldījumu viņu personīgajā izaugsmē. Profesors vienmēr ir bijis autoritāte gan akadēmiskajā darbā, gan zinātnē ne vien iesācējiem, bet arī kolēģiem, ar kuriem kopā viņš strādāja.

Dr.philol. Lidija Leikuma

Par aktīvu un ilggadēju sadarbību ar Rēzeknes Augstskolu un ieguldījumu baltu filoloģijas un latgalistikas attīstībā RA.

Valodniece Lidija Leikuma ir viena no vadošajām latgaliešu valodas pētniecēm un tās tiesību aizstāvēm mūsdienās. Profesores pētnieciskā darbība ir saistīta ar latviešu valodas vēsturi, toponīmiku, dialektoloģiju, etnolingvistiku, kopš 2004. gada viņa pēta arī Latgales latviešu Sibīrijas diasporas vēsturi, valodu un kultūru.

Vairāku grāmatu autore („Gruomota školuotuojim” (1993), „Latgalīšu volūda 1: Intensīvā mācību kursa materiāli” (2003)); līdzautore tādiem izdevumiem kā „Latgalīšu ābece” (1., 2. daļa – 1992), „Vasals! Latgaliešu valodas mācība” (2003); „Latgalīšu-latvīšu-krīvu sarunu vuordineica” (2008), enciklopēdiskam rakstam „Latgaliešu valoda” („Lielā Krievijas enciklopēdija”, 2010) u.c.

RA darbojas kopš LU filiāles laikiem un ir rosinājusi latgalistikas attīstību un nostiprināšanos kā studiju un pētniecības procesā, tā daudzās neformālās aktivitātēs Latgales reģionā.

Dr.iur. Andris Plotnieks

Par nozīmīgu ieguldījumu Rēzeknes Augstskolas tiesību zinātņu virziena attīstībā.

Juridisko zinātņu doktors Andris Plotnieks Rēzeknes Augstskolā strādā kopš 2005. gada, ir Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Profesora 50 gadus ilgā akadēmiskā darbība saistās ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, kur profesors vairākus gadus ir bijis fakultātes dekāns, Mongolijas valsts universitāti, Latvijas Policijas akadēmiju, un no 2005. gada arī ar Rēzeknes Augstskolu. Aktīvs pētnieks, monogrāfiju, mācību līdzekļu, daudzu zinātnisku publikāciju autors. Profesors A. Plotnieks vadījis zinātņu doktora un kandidāta disertāciju izstrādāšanu, uzstājies ar akadēmiskiem priekšlasījumiem ASV, Čehijas, Polijas un Ungārijas augstskolās. Ar referātiem par Latvijas neatkarības atjaunošanu uzstājies konferencēs un semināros Čehijā, Francijā, Krievijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Maltā, Norvēģijā, Polijā, Slovēnijā, Vācijā un Zviedrijā. A. Plotnieks ir aktīvs Atmodas laika politisks darbinieks – iesaistījies Atmodas procesos un LTF, piedalījies svarīgāko Latvijas likumprojektu izstrādāšanā, kas noteica demokrātiskus grozījumus Augstākās Padomes vēlēšanu kārtībā un augstākās varas institūciju organizācijā. PSRS Tautas deputāts no Latvijas Tautas frontes. Savā deputāta darbībā Maskavā uzstājies pret mēģinājumiem ar grozījumiem konstitucionālajā regulējumā saglabāt Latvijas pakļautību PSRS, piedalījās sarunās par Latvijas neatkarības atzīšanu. Ievēlēts un darbojies Latvijas Republikas Augstākajā Padomē, bijis Likumdošanas jautājumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.

Profesoru viennozīmīgi var raksturot kā erudītu un harizmātisku personību ar ļoti plašu redzesloku, neordinārām idejām, kas spēj aizraut un motivēt gan studentus, gan kolēģus. A. Plotnieka akadēmiskais darbs ar studentiem, zinātniskā pētniecība, iesaistīšanās studiju programmu pilnveidošanā ir nozīmīgs devums Rēzeknes Augstskolas Tiesību zinātņu studiju virziena attīstībā.

Dr.philos. Zigurds Mikainis

Par ieguldījumu Rēzeknes Augstskolas tiesību zinātņu virziena attīstībā.

Asociētais profesors, filozofijas zinātņu doktors Zigurds Mikainis ar Rēzeknes Augstskolas Tiesību zinātņu katedru uzsāka sadarbību 2003. gadā. Z. Mikainis ir ilggadējs augstskolu mācībspēks ar 43 gadu pedagoģiskā darba pieredzi. Daudzu starptautisku publikāciju autors un līdzautors, konstitucionālo tiesību eksperts. Z. Mikaiņa zinātniskā un pedagoģiskā darbība ir īpaši nozīmīga Rēzeknes Augstskolas tiesību zinātņu virziena attīstībā.

 

Prof. Dr. mult., Dr.h.mult. Valters Leals (Walther Leal), Vācija

Prof. honoris causa 2007. gads

Par aktīvu un ilggadēju sadarbību ar Rēzeknes Augstskolu un Inženieru fakultātes studiju programmu attīstības veicināšanu.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.