Studiju programma "Pedagogija"

Vārds, uzvārds

Studijas RTA doktorantūrā

Promocijas darbs

Zinātnes nozare, apakšnozare

Zinātniskais vadītājs, konsultants

Aizstāvēšanas gads

Meruyert Zhanguzhinova

2015-2018

Formation of the Professional Competence of Students – Future Teachers of Vocational Training in the System of Higher Education in Kazakhstan   (Studentu – topošo profesionālās izglītības pedagogu profesionālās kompetences veidošanās Kazahstānas augstākajā izglītībā)

KOPSAVILKUMS

Pedagoģija, augstskolu pedagoģija

Prof. Dr.paed. Velta Ļubkina

2018

LU promocijas padome

Alens Indriksons

2012-2017

Komunikācijas prasmes veidošanās robežsargu profesionālajā sagatavošanā (Formation of Communication Skills in Professional Training of Border Guards)

KOPSAVILKUMS

Pedagoģija, nozaru (militārā) pedagoģija

Prof. Dr.paed. Velta Ļubkina

2017

Jeļena Laškova

2010-2016

Pieaugušo darba meklētāju karjeras vadības prasmju veidošanās nodarbinātības atbalsta programmās (Development of Adult Job Seeker’s Career Management Skills in Eployment Support Programs)

KOPSAVILKUMS

Pedagoģija, pieaugušo pedagoģija

Dr.paed. Aina Strode

2016

 LU promocijas padome

Jānis Poplavskis

2009-2013

Bionika vidusskolas fizikas mācību satura apguvē (Acquisition of Physics in Secondary School in Context of Bionics)

KOPSAVILKUMS

Pedagoģija, skolas pedagoģija

Asoc.prof. Dr.paed. Jānis Dzerviniks

2013

LU promocijas padome

Ženija Truskovska

2008 -2013

Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā (Social Educator’s Professional Competence Formation under Supervision)

KOPSAVILKUMS

Pedagoģija, sociālā pedagoģija

Prof. Dr.paed. Velta Ļubkina

2013

LU promocijas padome

Inamora Zaiceva

2008 - 2012

Zīmju un verbālās valodas bilingvālā mācību metode bērniem ar dzirdes traucējumiem (Bilingual Method for Acquisition of the Sign Language and the Spoken / Written Language for Hearing-impaired Children)

KOPSAVILKUMS

Pedagoģija, nozaru pedagoģija

Asoc.prof. Dr.psych. Larisa Brokāne,
Dr.paed. Rasma Vīgante

2013

LU promocijas padome

Svetlana Ušča

2008 - 2012

Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība internātpalīgskolā (Development of Communicative Competence of Adolescents with Language Disorders in a Basic Boarding School)  

KOPSAVILKUMS

Pedagoģija, nozaru (speciālā) pedagoģija

Dr.paed. Velta Ļubkina, Dr.paed. Rasma Vīgante

2012

LU promocijas padome

Ilga Prudņikova

2008 - 2012

Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā (The Development of Practical Activities Experience for Pupils with Moderate and Severe Intellectual Disabilities at Special Primary Boarding School)

KOPSAVILKUMS

Pedagoģija, nozaru (speciālā) pedagoģija

Dr.paed. Emīlija Černova

2012

LU promocijas padome

Spodra Austruma

2008 - 2012

Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā (The Values of the Youth in the Consumer Society of Latvia)

KOPSAVILKUMS

Pedagoģija, skolas pedagoģija

Dr.phil. Valdis Tēraudkalns,  Dr.paed. Rudīte Andersone

2012

LU promocijas padome

 

Studiju programma "Vides inženierzinātne "

Vārds, uzvārds

Studijas RTA doktorantūrā

Promocijas darbs

Zinātnes nozare, apakšnozare

Zinātniskais vadītājs, konsultants

Aizstāvēšanas gads

Edgars Čubars

  2008 - 2011

Niedru produktivitāti un biomasas īpašības ietekmējošo faktoru izpēte un to izmantošanas enerģijas ieguvei pamatojums (The Productivity and Biomass Suitability of the Reed Plant for Energy Extraction)

KOPSAVILKUMS

Vides zinātne, Vides inženierzinātne

Prof. Dr.habil.geol.
Gotfrīds Noviks

2014

RTU promocijas padome

Andris Skromulis

2008 - 2011

Antropogēnā piesārņojuma ietekme uz aerjonu koncentrāciju (Impact of anthropogenic pollution of air ion concentration)

KOPSAVILKUMS (LV)

KOPSAVILKUMS (ENG)

 Vides inženierija un enerģētika, Vides inženierzinātne
Prof. Dr.habil.geol. Gotfrīds Noviks, Prof. Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks, Asoc.prof. Dr.sc.ing. Jūlija Gušča
 2018, RTU promocijas padome

 

Studiju programma „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”

Vārds, uzvārds

Studijas RTA doktorantūrā

Promocijas darbs

Zinātnes nozare, apakšnozare

Zinātniskais vadītājs, konsultants

Aizstāvēšanas gads

Ansis Ataols Bērziņš

2020

DABISKO VALODU AUTOMATIZĒTA SALĪDZINĀŠANA

KOPSAVILKUMS (LV)

KOPSAVILKUMS (ENG)

Informācijas tehnoloģijas

Prof. Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Prof. Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts, Dr. sc. ing., pētnieks Lūkass Burģets, pētnieks Matīss Blumberģis

2020

Imants Zarembo

  2013 - 2016

Konceptuālo un relāciju datu modeļu savietojamības noteikšanas metodoloģija (Methodology for Similarity Assessment of Conceptual and Relational Data Models)

KOPSAVILKUMS

Informācijas tehnoloģijas, sistēmu analīze, modelēšana, projektēšana

Prof. Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Prof. Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts

2017

Sergejs Kodors

 2013 - 2016

Topogrāfisko objektu izmaiņu konstatēšanas un atpazīšanas metodoloģija (Methodology of Topographical Object Change Detection and Recognition)

KOPSAVILKUMS

Informācijas tehnoloģijas, sistēmu analīze, modelēšana, projektēšana

Prof. Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts, Prof. Dr.sc.ing. Artis Teilāns

2016

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.