Studiju programma „Ekonomika un uzņēmējdarbība”

Vārds, uzvārds

Iestāšanās gads

Promocijas darba nosaukums

Prom. d. vadītājs

Vera Grāvīte

2020

Mārketinga risinājumi biznesa vērtību palielināšanai Z paaudzes patērētāju grupā

Dr.oec. Lienīte Litavniece

Inta Kotāne

2020

Apstrādes rūpniecības mazo un vidējo uzņēmumu komercdarbības efektivitātes novērtēšana

Prof. Dr.oec. Iveta Mietule

Mārtiņš Upmacis

2020

Kvalitātes vadības sistēmu pilnveide augstākās izglītības iestādēs Latvijā

Prof. Dr.oec. Iluta Arbidāne

Studiju programma „Pedagoģija”

Vārds, uzvārds

Iestāšanās gads

Promocijas darba nosaukums

Prom. d. vadītājs

Kepule Iveta

2011

Skolēna pašrealizācijas prasmes veidošana mūzikas mācībās

Dr.paed. Aina Strode

Kolendoviča Indra

2011

Pedagoga palīdzība sociālā riska ģimeņu bērnu patstāvības veidošanai pusaudžu vecumā

prof. Dr.paed. Velta Ļubkina

Urtāne Olga

2011

Pusaudžu ar garīgās veselības un mācīšanās traucējumiem gatavības veidošanās karjeras izvēlei internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā

prof., Dr.paed. Velta Ļubkina

Burceva Rita

2012

Pedagoģiskā darbība muzeja vidē

Dr.paed. Rasma Garleja

Silagaile Ligita

2012

Svešvalodas izmantošana komunikatīvās prasmes attīstīšanai valsts nacionālajos bruņotajos spēkos

Dr.paed. Svetlana Ušča

Jankovska Jekaterina

2013

Metodika vājredzīgu un neredzīgu bērnu pēctecīgai pārejai mācībām 1.klasē

Dr.paed. Ilga Prudņikova

Keišs Kristaps

2013

Nevalstisko organizāciju atbalsts sociālo pedagogu darbā

prof., Dr.paed. Velta Ļubkina

Apsāne Iveta

2014

Speciālistu atbalsta tīkla izveide agrīnās pedagoģiskās palīdzības (intervences) organizēšanai

Dr.paed. Svetlana Ušča

Švalbe Valentīna

2014

Sociālā darbinieka profesionālās kompetences pilnveide darbam ar sociāli atkarīgiem jauniešiem

Asoc.prof. Dr.paed. Jānis Dzerviniks

Purne Iveta

2014

Sociālā darbinieka profesionālā veidošanās

Prof.,  Dr.paed. Velta Ļubkina

Silicka Inese

2014

Profesionālo kompetenču pilnveides teorijas un prakses kopsakarības

Prof.,  Dr.paed. Velta Ļubkina

Mocevičiene Aldona

2014

Adult person with moderate to profound intellectual disability optimization though music therapy techniques

Dr.paed. Ilga Prudņikova

Vineta  Preisa

2015

Pedagoga profesionālās korelācijas ar sasniegumiem ietekmējošie faktori

Dr.paed. Svetlana Ušča

Antoņina Volkova

2015

Medicīnas māsu pedagoģiskā sagatavošana darbam ar senioru pacientiem

Prof.,  Dr.paed. Velta Ļubkina

Žanete Ozola

2015

Pedagoģiskais pamatojums mācīšanās pašnovērtēšanai e-vidē augstākajā izglītībā

Dr.paed. Līga Danilāne Dr.paed. Jānis Dzerviniks

Vēsma Poplavska

2015

Pensionētu cilvēku tālākizglītības pedagoģiskie aspekti tālākā socializēšanās procesā

Prof.,  Dr.paed. Velta Ļubkina

Aija Ozola

2015

Pirmskolas izglītības skolotāja radošuma pilnveide pašnovērtēšanas procesā

Dr.paed. Aina Strode

Līvija Jankovska

2016

Pētnieciskā un akadēmiskā sadarbība koledžā studentu konkurētspējai darba tirgū

 Prof.,  Dr.paed. Velta Ļubkina

Aivars Vilkaste

2016

Pedagoga profesionālā kompetence skolēnu sagatavošanai studijām inženierzinātņu jomā

Prof.,  Dr.paed. Velta Ļubkina

Nihal Galpotthawela

2017

Learners achievements in stem subjects in Latvia and Finland comparative study

Dr.paed. Irēna Žogla, Dr.paed. Velta Ļubkina

Irēna Beinaroviča-Litvinova

2017

Iekšējā auditora profesionālās kompetences pilnveide

Dr.paed. Velta Ļubkina

Mārtiņš Spridzāns

2018

E-studiju procesa attīstība militarizētā izglītības iestādē

Asoc.prof. Dr.paed. Jānis Dzerviniks

Zigrīda Radiņa

2018

Emocionālā līdzsvarotība kā nosacījums sasniegumu pilnveidei angļu valodas stundās pamatskolā

Prof.emer. Dr.paed. Irēna Žogla

Līga Rundāne

2019

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide drāmā balstītās studijās

Profesore Dr.paed. Velta Ļubkina

Mihails Kijaško

2019

Docētāja profesionālās kompetences pilnveide studiju procesa transformatīvi digitālā satura izveidē

profesore  Dr.paed. Irēna Žogla

Simone Zorzi

2019

Enhancing the Quality of life of people with neurodevelopment disorders by expanding opportunities and Social participation

Profesore Dr.paed. Velta Ļubkina

Olga Vindače

2019

Transformatīvā digitālā mācīšanās student-centrētā vidē doktora studijās

Profesore Dr.paed. Velta Ļubkina

Alise Ārgule

2019

Inženierizglītības veicināšana sākumskolā

Profesors Dr.paed. Jānis Dzerviniks

Regīna Ogriņa

2019

Pedagoģisko instrumentu kopa disleksijas noteikšanai sākumskolā

Asociētā profesore Dr.paed. Mārīte Rozenfelde

Aija Vindače

2019

Audio vizuālā stimulācija skaņu izrunas traucējumu korekcijā pirmskolas vecuma bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību

Docente Dr.paed. Svetlana Ušča

 

Studiju programma „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”

Doktoranta vārds, uzvārds

Iestāšanās gads

Promocijas darba nosaukums

Promocijas darba vadītājs

Krasons Egils

2011

Biznesa sistēmas mākoņrisinājumu projektēšanas metodoloģija

Profesors Dr.sc.ing. Artis  Teilāns

Valbahs Edvards

2011

Optimizācijas metodes sarežģītu sistēmu modelēšanā

Asoc. profesors Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts

Krasovskis Viktors

2012

Semantiskā tīmekļa balstītas informācijas sistēmu projektēšanas un modelēšanas metodoloģijas izstrāde

Profesors Dr.sc.ing. Artis  Teilāns

Samusenko Ivans

2012

Lēmumu pieņemšanas problēmas ātri mainīgos apstākļos

Profesors Dr.sc.ing. Oļegs  Užga -Rebrovs

Radionovs Andrejs

2013

Riska novērtēšanas metožu analīze un pielietošana sākotnējās informācijas nepietiekamības apstākļos

Profesors Dr.sc.ing. Oļegs Užga -Rebrovs

Larionovs Aleksandrs

2014

Ontoloģijās balstītu sociālo tīklu draudu analīze

Profesors Dr.sc.ing. Artis Teilāns

Bērziņš Ansis Ataols     

2014

Dabisko valodu automatizētā salīdzināšana  

Profesors Dr.sc. ing. Artis Teilāns

Rasis Kārlis

2014

GPS vadāmas robotu sistēmas vadības procedūras izstrāde

Profesors Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts

Dubovskis Vjačeslavs

2015

Televīzijas politikas sociālo efektu modelēšana

Profesors Dr.sc.ing. Artis Teilāns

Kangro Ilmārs

2015

Pārneses procesu matemātiskā modelēšana inženiertehniskos aprēķinos

Profesors Dr.habil.math. Harijs Kalis

Zorins Aleksejs

2015

Mākslīgo neironu tīklu pielietojums klasifikācijas uzdevumos

Profesors  Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts

Ivaylo Belev

2015

Ultra īsu lāzera impulsu mijiedarbības ar citiem materiāliem modelēšana

Profesors Dr.sc.ing. Lyubomir Lazov

Demjaņenko Andrejs

2017

Uzņēmējdarbības izmaksu samazināšana ar biznesa optimizācijas palīdzību

Profesors Dr.sc.ing. Artis Teilāns

Dainis Selickis

2017

Saules elektrostaciju saražotās elektroenerģijas svārstību dinamikas noteikšana izmantojot laikapstākļu vēsturisko datu analīzi un mašīnmācīšanās algoritmus

Profesors  Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts

Guntis Koļčs

2018

Antropomorfa robotu manipulatora adaptīva vadības sistēma

Profesors Dr.sc.ing. Artis Teilāns, profesors Dr.sc.ing. Andris Martinovs

Anda Abuže

2019

Sensoru tīklu projektēšanas metodoloģija un rīki / Methodology and tools for sensor network design

profesors Dr.sc.ing. Artis Teilāns, profesors Dr. Lambros Lambrinos. 

Anna Nikolajeva

2019

Neuzraudzītas mašīnmācīšanās tehnoloģijas e-komercijas personalizēšanā

profesors Dr.sc.ing. Artis Teilāns.

Pāvels Cacivkins

2019

Mākslīgā intelekta metožu pielietošana industriālās lāzerapstrādes optimizācijas uzdevumos

Profesors Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts

 

Studiju programma „Vides inženierzinātne”

Doktoranta vārds, uzvārds

Iestāšanās gads

Promocijas darba nosaukums

Promocijas darba vadītājs

Barkāns Andris

2011

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu efektivitātes palielināšana teritorijās ar zemu iedzīvotāju blīvumu

Asoc. profesors Dr.sc.ing. Edmunds  Teirumnieks

Siniciņa Natālija

2013

Mākslīgas apzaļumošanas tehnoloģija cilvēkam optimālas aerojonu koncentrācijas nodrošināšanai

Asoc. profesors Dr.sc.ing. Andris Martinovs

Pužule Valentīna

2014

Katlešu svītas mālu izmantošana ekoinovatīvu materiālu izstrādes tehnoloģijās

Profesors Dr.habil.geol. Gotfrīds Noviks

Deneva Hristina

2015

Energoefektivitātes paaugstināšana tālvadības lāzergriešanā

Profesors Dr.sc.ing. Lyubomir Lazov

Klimanova Irina

2015

Koksnes atkritumu fizikāli ķīmisko procesu izpēte ogļūdeņražu savākšanai no ūdens

Asoc.prof. Dr.sc.ing. Andris Martinovs

Jakovele Inese

2017

Industriālo kaņepju daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas tautsaimniecībā

Dr.sc.ing., prof. Edmunds Teirumnieks

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.