Par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Noteikumi par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasībām un uzturēšanās nosacījumiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA)

LINK Studiju procesa īstenošanas kārtība RTA 2021./2022.studiju gadā

LINK Veidlapa: studējošā iesniegums par prombūtni

LINK Veidlapa: darbinieka iesniegums par prombūtni

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas atbildīgās personas par noteikumu “Noteikumi par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasībām un uzturēšanās nosacījumiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” ieviešanu un uzraudzību:

 • Personāla daļas vadītāja Inga LESNIČIJA (tālr. 28321075, e-pasts inga.lesnicija@rta.lv) – atbildīgā persona par RTA darbinieku ziņojumu saņemšanu un reģistrēšanu;
 • Studiju daļas vadītāja Alvīne KAZINIKA (tālr. 26462152, e-pasts alvine.kazinika@rta.lv) – atbildīgā persona par RTA studējošo ziņojumu saņemšana un reģistrēšanu;
 • Dienesta viesnīcas vadītāja Inese JERMAKOVIČA (tālr. 26554506, e-pasts inese.jermakovica@rta.lv) – atbildīgā persona par Dienesta viesnīcā dzīvojošo personu ziņojumu saņemšanu un reģistrēšanu.

Veselības uzraudzība

 1. RTA telpās aizliegts uzturēties personām ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm un personām, kam noteikta pašizolācija vai mājas karantīna.
 2. RTA studējošiem un darbiniekiem nekavējoties jāinformē (telefoniski vai elektroniski) RTA atbildīgo personu:
 3. ja viņiem konstatēta Covid-19 infekcija;
 4. ja RTA telpās uzturas persona ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai persona, kurai noteikta pašizolācija vai mājas karantīna.
 1. RTA darbiniekiem vai studējošajiem, kuri atbilst Covid-19 infekcijas riska grupai – seniori un cilvēki ar hroniskām slimībām – jāievēro īpašus piesardzības pasākumus: sekot savam veselības stāvoklim, ārstēt hronisko slimību, lai novērstu slimības saasinājumus, ievērot profilakses pasākumus, nedoties uz RTA ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

Distancēšanās pasākumi

 1. Nodarbības RTA tiek plānotas, ievērojot distancēšanās nosacījumus un epidemioloģiskās drošības pasākumus.
 2. Vienlaicīga atrašanās auditorijā vai tās tuvumā pirms un pēc nodarbības atļauta tikai tam kursam/ grupai, kuram šajā auditorijā ir ieplānota nodarbība.
 3. Akadēmiskā personāla un studējošo savstarpējā komunikācija ārpus plānotā nodarbību grafika galvenokārt notiek izmantojot e-pastu, tālruņus, sociālos tīklus, e-platformas.
 4. Distancēšanās nodrošināšanai RTA darbiniekiem, studējošajiem un viesiem vietās, kur tas ir iespējams, jāievēro divu metru fizisku distanci.
 5. Studējošie un darbinieki informē RTA atbildīgo personu, ja tiek konstatēti distancēšanās un uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi.
 6. Epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā studiju process notiek daļēji attālināti vai pilnīgi attālināti, pamatojoties uz attālināto studiju kārtību RTA.

Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts inficēšanās gadījums RTA

 1. Ja RTA darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski vai elektroniski informēt norīkoto atbildīgo personu un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem RTA vai sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu.
 2. Ja RTA studējošajam parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums) un viņam ir noteikts individuālais vai attālinātais studiju process, studējošā pienākums ir telefoniski vai elektroniski informēt par apstākļiem RTA norīkoto atbildīgo personu, nekavējoties doties mājās vai uz Dienesta viesnīcu, par elpceļu infekcijas pazīmēm informējot Dienesta viesnīcas vadītāju, kā arī sazināties ar ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem RTA vai sabiedriskajā transportā, studējošais lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu.
 3. Darbinieks vai studējošais var atgriezties RTA tikai saskaņā ar ārsta norādījumiem.
 4. Ja studējošam vai darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, un šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar RTA, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas RTA vadībai un iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai grupai, kursam. RTA darbiniekiem un studējošajiem ir pienākums pildīt SPKC norādījumus.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.