Arhīvs: ERAF projekts "Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, izmešu attīstīšanas un klimata izmaiņu samazināšanas hibrīdtehnoloģijas"

Projekta darbības laiks: 08.02.2010 - 31.12.2013 | Finansējums, EUR: 247584

[Informācija aktualizēta 30.09.2013 ]

Kontaktinformācija

Ērika Teirumnieka, Erika.Teirumnieka@ru.lv, +371 64625167

Par projektu

Projekta īstenošanas vieta:

 • Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV - 4601;
 • Atbrīvošanas aleja 76, Rēzekne, LV – 4601;
 • Blaumaņa iela 53-1, Ludza, Ludzas novads, LV - 5701

ERAF projekta aktivitāte: „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība”, 2.1.1.1. aktivitāte „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”.

Īstenotājs:  Reģionālistikas zinātniskais institūts

Projekta mērķis

Projekta mērķi: Projekta vispārīgais mērķis: siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana un izplūdes gāzu emisijas samazināšana.

Projekta specifiskais mērķis: jaunu siltuma ražošanas pilotiekārtu izgatavošana, lai izstrādātu jaunu siltuma ražošanas hibrīdtehnoloģiju.

Projekts un pētījums atbilst enerģija un vide zinātnes nozarei.

Projekts un pētījums atbilst enerģija un vide zinātnes nozarei.

Projektam nav saimniecisks rakstura, jo projektā īstenojamās aktivitātes atbilst projekta iesniedzēja pamatdarbībai, projekta īstenotājs veic zinātnisko darbību un zinātniskās darbības rezultātus izplata zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā, kā arī atlīdzība, kas iegūta, īstenojot minēto, tiek atkārtoti investēta pamatdarbībās.

Projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:

 1. Inovatīvas dūmgāzu siltuma absorbcijas konstrukcijas izstrāde.
 2. Jaunas (inovatīvas) siltuma ražošanas iekārtas izstrāde.
 3. Jaunas (inovatīvas) izmešu dzesēšanas un siltuma atgūšanas iekārtas izstrāde.
 4. Jaunas dūmgāzu dzesēšanas, attīrīšanas un siltuma atgūšanas hibrīdtehnoloģijas izstrāde.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

 • Inovatīvas dūmgāzu siltuma absorbcijas konstrukcijas izstrāde

Risinājuma pamatā ir ņemtas senās grieķu-romiešu Hipokausta krāsnis, kur telpu apsildes princips balstās uz to, ka malkas kurtuve atradās apsildāmās ēkas pagrabstāvā. Kad kurināmais tika aizdedzināts, dūmgāzes sakarsēja kurtuves mūrus, virs tās novietotu akmeņu krāvumu un tika izvadītas pa skursteni. Kad kurināmais izdega, kurtuve tika izvēdināta un aizvērtas skursteņa lūkas. Akmeņu akumulētais siltums uzsildīja svaigu gaisu un to pa grīdās un sienās iebūvētām siltā gaisa šahtām izvadīja pa ēku un caur atveramām lūkām ievadīja telpās. Šāds apkures risinājums nodrošināja salīdzinoši augstu efektivitāti, bet kā trūkumu var pieminēt to, ka bieži vien dūmgāzes varēja iekļūt dzīvojamās telpās.

Inovatīva dūmgāzu siltuma absorbcijas konstrukcija sevī ietver senā apsildes principa uzlabotu risinājumu, kas nodrošina efektīvu siltuma atguvi no sadedzināmā kurināmā dūmgāzēm. Tās izvadot caur zemgrīdas šahtu, no dūmgāzēm uzņemtais siltums ilglaicīgi nodrošina optimālu apsildāmās telpas temperatūru pēc tam, kad kurināšana tiek pabeigta.

Pētījumu mērķis ir pielietojot modernus materiālus un tehnoloģijas izstrādāt projekta zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing. E. Visocka 2008. gadā aizstāvētā promocijas darba „Grīdas apsilde ar dūmgāzēm” uzlabotu risinājumu, kas nodrošinās vienmērīgāku apsildāmās grīdas virsmas temperatūru pa visu laukumu. Tas tiks panākts pētot dažādu termoizturīgu būvmateriālu siltuma vadīšanas un akumulācijas parametrus. Otrs mērķis ir izstrādāt vienkāršu un efektīvu ūdens uzsildīšanas risinājumu, kur atbilstoša elastīga materiāla ūdensvada caurule tiks izvietota zemgrīdas šahtā. Līdz ko apkures ierīce tiks iedarbināta, dūmgāzes strauji uzsildīs caurulē esošo ūdeni līdz 60-80°C, un tas varēs tikt izmantots saimniecības vajadzībām ar garantiju, ka ūdenī neattīstīsies dažādas nelabvēlīgas baktērijas, piemēram Leģionellas. Sakarā ar to, ka ar dūmgāzēm apsildāmo būvkonstrukciju masa ir salīdzinoši liela, tās atdzisīs ilglaicīgi, tātad arī ūdens caurulē ilgstoši uzglabās siltumu. Izmantojot atbilstoša garuma cauruli var regulēt tajā esošā ūdens tilpumu un risinājums var tik izmantots ne tika kā caurplūdes, bet arī kā akumulējošais siltummainis. Ja dažādu pētāmo cauruļu materiāls būs pietiekoši elastīgs, šāds risinājums varēs darboties arī tad, ja telpas ilglaicīgi neapkurina ziemas periodā. Ūdens tajā varēs sasalt un atkust nesabojājot inovatīvo ūdens uzsildīšanas sistēmu. Risinājumu paredzēts izmantot pirtīm, viesu namiem un citām būvēm kurās nav lietderīgi pastāvīgi uzturēt pozitīvu temperatūru ziemas periodā, kā arī citiem mērķiem paredzētām apsildāmajām telpām.

 • Jaunas (inovatīvas) siltuma ražošanas iekārtas izstrāde

Risinājums principiāli līdzīgs „Bullerjan” tipa kurtuvēm. To priekšrocība ir strauja telpas uzsildīšana izmantojot kurtuves sānos iemetinātas tērauda caurules, pa kuru apakšējo galu ieplūst telpas vēsais gaiss, uzsilst plūstot gar kurtuves sānu malu un pa augšējo galu tiek izvadīts vajadzīgajā virzienā. To trūkums ir tas, ka kurtuve neakumulē siltumu, augsta ārpus apsildāmās telpas izplūstošo dūmgāzu temperatūra, kas rada ievērojamus siltuma zudumus. Kurināmā degšanas ilgums tiek regulēts ierobežojot gaisa padevi, kas kurtuvē pazemina kurināmā sadegšanas efektivitāti kā rezultātā piesārņojo atmosfēru ar nepilnīgas sadegšanas produktiem.

Inovatīvā siltuma ražošanas iekārtā tiks izmantota „Bullerjan” kurtuves pozitīvā īpašība, kas nodrošina strauju telpas uzsildīšanu izmantojot kurtuves sānos iemetinātās caurules. Bet atšķirsies ar to, ka pārslēdzot gaisa padeves vārstus, uzsildāmo gaisu varēs ņemt gan no apsildāmās telpas, gan arī svaigo āra gaisu. Kurtuvē padotais kvalitatīvam degšanas procesam nepieciešamais gaisa daudzums un ievietotais apmūrējums nodrošinās augstāku kurināmā sadegšanas temperatūru un kvalitatīvu sadedzināšanu. Tā rezultātā dūmgāzes saturēs ievērojami mazāk apkārtējai videi kaitīgās vielas. Dūmgāzes tiks izvadītas caur  inovatīvu dūmgāzu siltuma absorbcijas konstrukciju un ar siltumsūkni darbināmu jaunu (inovatīvu) izmešu dzesēšanas un siltuma atgūšanas iekārtu. Šāds risinājums nodrošinās efektīvu siltuma atgūšanu un lietderīgu izmantošanu ievērojami paaugstinot apsildes sistēmas kopējo lietderības koeficientu. Inovatīvais risinājums pielietojums plašam apsildāmo telpu spektram.

 • Jaunas (inovatīvas) izmešu dzesēšanas un siltuma atgūšanas iekārtas izstrāde

Risinājumam ir inovatīva pieeja kombinējot apkures iekārtu, kas kā blakusproduktu ražo siltumu un mitrumu saturošus izmešus un siltumsūkni, ar tā kura palīdzību atdzesējot izmešus un lietderīgi izmantojot atgūto siltumenerģiju. Papildus īpašība būs atdzesēto dūmgāzu tilpuma samazināšanās, kā rezultātā palielināsies gāzveida un mehānisko piemaisījumu koncentrācija dūmgāzēs, atvieglojot to atdalīšanu (filtrēšanu). Kondensāta izdalīšana no dūmgāzēm atbrīvojot un lietderīgi izmantojot tvaika latento siltumenerģiju. Ar dažādiem reaģentiem neitralizējot kondensātu tiks veikti pētījumi kā efektīvāk samazināt apkārtējā vidē nonākošā piesārņojuma daudzumu. Šādu risinājumu būs iespējams izmantot ventilācijas gaisa, dūmgāzu, notekūdeņu un citu siltumnesēju siltuma atgūšanai un lietderīgai izmantošanai.

 • Jaunas dūmgāzu dzesēšanas, attīrīšanas un siltuma atgūšanas hibrīdtehnoloģijas  izstrāde

Apkopojot iepriekš uzskaitītos inovatīvos teorētisko un eksperimentālo zinātnisko pētījumu rezultātus, kur kurināmais tiek sadedzināts apkures iekārtā, iegūts maksimāli iespējamais siltuma daudzums, atdzesēti, izkondensēti un neitralizēti izmeši tiks izstrādāta inovatīvā hibrīdtehnoloģija.

Preses relīzes

WORD Latvijas valsts energoefektivitātes politika

Starptautiskā izgudrojumu izstāde MINOX 2012 Rīgā

2012.gada 5. oktobrī Rīgas Tehniskās Universitātes telpās notika CONNECT LATVIA organizētajā starptautiskajā izgudrojumu izstāde MINOX 2012. Šajā izstādē tika pārstāvēts arī Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts. Projekta „Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, izmešu attīrīšanas un klimata izmaiņu samazināšanas hibrīdtehnoloģijas” Nr.2010/0267/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/169 ietvaros ir veikti universālas vadības ierīce dažādu iekārtu vadīšanai, izmantojot SMS komandas elektriskās shēmas uzlabošanas darbi. Kopā ar RA studentu Jāni Zalānu, kurš projektā iesaistīts kā brīvprātīgais, tika strādāts pie vadības ierīces programmēšanas darbiem. Lai notiktu kvalitatīva datu un komandu pārraide no mobilā telefona uz inovatīvās ierīces uztvērēju, kas eksperimentālajos pētījumos veic kurināmā aizdedzināšanas funkciju un atsūta informāciju uz mobilo telefonu par paveikto procesu. Izstādē tika prezentēts projekta ietvaros izstrādātu  izgudrojumu „Universāla vadības ierīce dažādu iekārtu vadīšanai, izmantojot SMS komandas” .

WORD Prezentācija

Seminārs Reģionālistikas zinātniskajā institūtā

Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūtā 21.03.2012. notika projekta „Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, izmešu attīrīšanas un klimata izmaiņu samazināšanas hibrīdtehnoloģijas”Nr.2010/0267/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/169 izstrādņu prezentācija. Projekta vadītājs Dr.sc.ing. Edmunds Visockis semināra dalībniekus iepazīstināja ar projekta izpildītāju izstrādnēm. Notika interesantas diskusijas par inovatīvo risinājumu izpildījumu, tehniskajiem risinājumiem.

WORD Prezentācija

Prezentācija Jelgavā Pieaugušo izglītības centrā

Rēzeknes Augstskolas „Latgales ilgtspējīgās attīstības pētnieciskā institūta” pētnieki īsteno ERAF projektu „Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, izmešu attīrīšanas un klimata izmaiņu samazināšanas hibrīdtehnoloģijas”, Nr:2010/0267/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/169. Par šī projekta aktivitātēm ir radusies interese arī citos Latvijas novados.  Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. vadošais pētnieks Edmunds Visockis 24.03.2011. prezentē projekta ideju un norisi Jelgavā, Pieaugušo izglītības centrā.

WORD Prezentācija

Projekta zinātniskais  vadītājs: Dr.sc.ing. Edmunds Visockis
Tālrunis: +371 26753795
E-pasts: ems@inbox.lv
Projekta zinātniskais  vadītājs: Mag.chem. lekt. Ērika Teirumnieka
Tālrunis, fakss: +37164625167
E-pasts: erika.teirumnieka@ru.lv

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.