Arhīvs: Innovation Curricula, research and support - systematic approach within university context / Atbalsts inovācijām studiju vidē un pētniecībā - sistemātiska pieeja augstākajā izglītībā, No: EEZ/NFI/S/2015/012

Projekta darbības laiks: 25.09.2015 - 30.09.2016 | Finansējums, EUR: 10914

Projekta mērķis / Aim of the Project 

Apgūt jaunākās inovāciju prakses pielietojumu studiju procesā un pētniecībā, uzlabot inovāciju prakses metodoloģiju pētniecībā

Aim of mobility corresponds to the key focus areas of the Strategic focus of RTA: (1) necessity to learn best examples of integrity of innovation studies and research; (2) create valuable, international program in area of innovation; (3) observe examples of innovation support infrastructure

Atbildīgā persona / Responsible person

Māris Igavens

Dalībnieki / Participants

Ērika Žubule, Renāte Lukjanska, Māris Igavens, Sandra Murinska-Gaile, Tatiana Iakovleva

Plānotās aktivitātes un rezultāti / Planned activities and results

Projekta dalībnieku apstiprināšana saskaņā ar RTA Reģionālistikas zinātniskā institūta ierosinājumu Nr.4.9/9 no 17.02.2016.

Selection and approval of participants of 1st Mobility to UiS according to decision of Research Institute for Regional Studies (RIRS).

Pirmā akadēmiskā personāla mobilitāte 2016.gada no 2.līdz 6.maijam

Iepazīšanās ar Inovāciju izpētes centru, iepazīšanās ar Norvēģijas naftas ieguves nozares vesture, Tikšanās ar tehnoloģiju pārneses centru “Valide”, Biznesa inkubatoru, Licencēšanas un patentēšanas departamentu, Gastranomijas institute, Latvijas puses pētnieku prezentācijas

Tikšanās ar Sociālo zinātņu fakultātes pārstāvjiem, Uzņēmējdarbības centru

Iepazīšanās ar Inovāciju studiju programmu, mācību kursiem

tikšanās ar valsts aģentūru Innovation Norway 

First Mobility from 2 till 6 May, 2016

Visit to UiS, new building for Business School, Department of Entrepreneurship and Center for Innovation Research, Introduction to the Centre of Innovation Research, Research activities and projects of Centre for Innovation Research, Visit of Business Incubator, Precubator, Energy incubator, Food and Nature, Institute of Molecular Gastronomy, Center of Technology Transfer - Valide’”, Business incubator and Research institute, Licensing and IP Portfolio Management, Presentation of Rezekne Technology Academy (RTA)

Joining International students excursion hiking up to Preikestolen cliff - famous tourist attraction in Rogaland county, Visiting Innovation Norway Rogaland Office

Otrā akadēmiskā personāla mobilitāte no 2016.gada 10.līdz 15.septembrim

Stavangeras Universitātes arheoloģijas muzeja apmeklējums, Universitātes kampusa teritorijas apskate no torņa Ullandhaug, Vizīte Sociālo zinātņu fakultātes Mediju, kultūras un sociālo zinātņu departamentā, Vizīte Mediju Laboratorijās, Universitātes īsfilmu kokurss. Tikšanās ar Demola Stavangeras biroja pārstāvjiem, tikšanās ar Veselības aprūpes inkubatora un Norvēģijas “Smart Care” klāstera pārstāvjiem, Motivācijas un komandas veidošanas pārgājiens ar  starptautisko studentiem uz Kjerag klinti - slavena tūristu piesaistes vieta. Pētniecības infrastruktūras izpēte, bibliotēkas apmeklējums, iepazīšanās ar elektronisko datu bāzu sistēmām, Tikšanās ar Sociālo zinātņu fakultātes Veselības mācības, Veselības zinātnes departamentu, Radošo biznesa inkubatoru, iepazīšanās ar pasākuma koncepctiem NUTEK, Tech starts Accelerator, Ipark NE(S)T – koprades darba telpa.

Second Mobility from 10 till 15 September, 2016

Visiting Universities of Stavanger Museum of Archeology, Viewing of University of Stavanger student campus territory from tower Ullandhaug, Faculty of Social Sciences, Department of Media, Culture and Social Sciences, Visit to Media Laboratories for students assignments, Introduction to University Short Documentary competition.

Meeting with Demola Stavanger, Manager Health Care Incubator and Norwegian Smart Care Cluster – NCE, Joining International students excursion hiking up to Kjerag cliff - famous tourist attraction. Research infrastructure of Stavanger, Visit Library and electronic Data base systems, Faculty of Social Sciences Department of Health Studies, Health Science and Leadership, Art & Business incubator, Concept of start-up gathering NuTek, Concept of ITSA, Tech startup Accelerator, Ipark NE(S)T – Co-Working Space

Finansiāls atbalsts / Financial support

Project is financed by European Economic Zone Financial Instrument and Norway Financial Instrument

Finansē Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments un Norvēģijas Finanšu instruments

Publicitāte: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vadošie pētnieki smēlās pieredzi Norvēģijā

Lai redzētu un tuvākā nākotnē spētu iedzīvināt Norvēģijā gūto pieredzi un ieviestu inovācijas arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studiju procesā, tostarp divu jauno studiju programmu ietvaros, četri RTA vadošie pētnieki laika posmā no šī gada 2. līdz 6. maijam un no 10. līdz 15. septembrim projekta ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienos uz Stavangeras Universitāti Norvēģijā. Abi braucieni finansēti no Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta, Atbalsts inovācijām studiju vidē un pētniecībā – sistēmiska pieeja augstākajā izglītībā, EEZ/NFI/S/2015/012. Šobrīd rit projekta noslēguma kārta, tiek apkopotas pētnieku gūtās atziņas un domāts par to iedzīvināšanu RTA.

Norvēģiem ir senas un stabilas tradīcijas inovāciju kopšanā. Universitātes institūti darbojas lielākajās valsts slimnīcās, to pārvaldībā pa daļai ir arī muzeji un mākslas iestādes. Inovāciju attīstība Norvēģijā veiksmīgi darbojas, pateicoties sekmīgai un pēctecīgai  politikai, kas tiek izkopta un attīstīta jau vismaz 150 gadus, tāpēc mums ir daudz ko no viņiem mācīties.

Studiju procesa kvalitāte, studējošo iesaiste iedvesmojošā piedzīvojumā, atbilstība darba tirgum un ekonomikas izaugsme ir tas, ko sagaidām no augstākajām mācību iestādēm. Tas, kā universitātes pielāgojas straujajam mūsdienu ritmam un izmaiņām, kādas jaunas metodes tiek pielietotas katrā atsevišķā priekšmetā, bieži vien tiek dēvēts par novitāti. Pētīt inovācijas studiju procesā devās četri RTA vadošie pētnieki, tajā skaitā arī divu jauno studiju programmu vadītāji Sandra Murinska-Gaile un Ērika Žubule.

Pirmajā pieredzes apmaiņas braucienā, laika posmā no šī gada 2. līdz 6. maijam, uz Stavangeras Universitāti Norvēģijā devās trīs RTA mācībspēki, lai apgūtu kolēģu metodes inovāciju realizācijai studiju procesā. Braucienā piedalījās Reģionālistikas institūta direktore Velta Ļubkina, studiju programmas „Tehnoloģiju un inovāciju vadība” direktore Ērika Žubule un RTA projektu koordinators un zinātniskais asistents Māris Igavens. Latvijas puses pārstāvjiem bija iespēja prezentēt savus pētījumu rezultātus, jaunu produktu tehnoloģijas tele-rehabilitācijas jomā un iestrādes turpmākajiem RTA projektiem kopīgā kontaktbiržā, lai norvēģu kolēģiem rastos labāks priekšstats par potenciālo sadarbību ar Latvijas pusi. Brauciena dalībnieki iepazinās ar pētījumu komercializācijas procesu Tehnoloģiju pārneses centrā „Valide” (iepriekšējais nosaukums „iPark”), kas ietver gan biznesa inkubatoru, gan patentu un licencēšanas biroju, inovāciju pētniecības centru, inovācijas institūtu darbību un valsts atbalsta programmas Innovation Norway aģentūru.

Tā, piemēram, „Valide” ir šobrīd lielākais Norvēģijas inkubators ar trim satelītiem citās Rogaland reģiona pilsētās. Katru gadu tas izvērtē ap 200 līdz 300 idejas gan no universitātes, gan visas reģiona kopienas, no tām aptuveni 20 tiek atlasītas divu gadu programmai, pēdējo desmit gadu laikā rezultējoties 130 jaunuzņēmumos. Šobrīd „Valide” ir 70 šo uzņēmumu līdzīpašnieks, 25 no kurām ir vēl inkubācijā. Tā īpašnieki ir reģiona pašvaldība, Statoil Technology Invest, Valsts industriālās politikas aģentūra SIVA un citi.

Pētnieces Ērikas Žubules brauciena mērķis bija izpētīt situāciju Norvēģijas biznesa studiju organizācijā, kas derētu studiju programmas „Tehnoloģiju un inovāciju vadība” pilnveidošanai. Iegūta informācija par daudz koncentrētākiem un precīzākiem kursiem, ko norvēģi realizē inovāciju un tehnoloģiju vadības studiju programmām, kā arī inženieru un ekonomikas kursu studentiem. Piemēram, tādi kursu priekšmeti kā „Tehnoloģiju komercializācijas process”, „Tehnoloģiju uzņēmējdarbība”, „Uzņēmējdarbības ideoloģija”, „Biznesa procesu vadība”, „Ideju ģenerēšana un novērtēšana”, „Zināšanu resursi un zināšanu ekonomika”. Noderīgi ir arī jauni inovāciju termiņi kā blue oceans, kas pretstatā red oceans rada jaunas sabiedrības “vērtību inovācijas” ar attiecīgu jaunu tirgu šo inovāciju radītiem produktiem.

Savukārt Reģionālistikas zinātniskā institūta direktores Veltas Ļubkinas vizītes mērķis ir ciešāk saistīts ar vienu no institūta virzieniem personības socializācijas pētījumu jomā un sabiedrībai nozīmīgu jautājumu izpēti un problēmu risināšanu, nodrošinot starpdisciplinaritāti un inovāciju pārnesi socializācijas un resocializācijas, cilvēkdrošības sfērā – veidojot sinerģiju ar pedagoģijas tehnoloģijām, sociālajām tehnoloģijām, rehabilitiācijas tehnoloģijām un informācijas tehnoloģijām. Pētījumi saistās ar trim zinātnes nozarēm – pedagoģiju, sabiedrības veselību un IT. Iepriekšējā RTA pieredze vairāk saistās ar sociālās rehabilitācijas un sociālās telerehabilitācijas jomu, taču iespēja apmeklēt Stavangeras Universitāti un satikt partnerus, kuru specializācija saistās ar novitātēm Tele Care jomā, deva iespēju nodibināt jaunus kontaktus inovāciju pārnesei, jauniem projektiem, sadarbībai zinātniskajās konferencēs, kā arī kopīgu pētījumu veikšanai un zinātnieku un doktorantu apmaiņai. Te jāuzsver, ka medicīnas izpētes centram un Stavangeras Universitātes slimnīcai ir nozīmīga loma sadarbības un zinātnes komercializācijas darbībā.

Atgriežoties pie izglītības un tās izaicinājumiem, nozīmīgs šķiet virziens – inženierijas pedagoģija, kas ļautu pedagogiem apgūt tehnoloģiju un inovāciju vadības prasmes un nodrošināt tik nepieciešamās zināšanas skolēniem un studentiem mācībās darba vidē. Par to tiek daudz runāts, tomēr īsti veiksmes stāsti izpaliek. Kvalitatīva interešu izglītība un profesionālā orientācija, karjeras izvēle jau skolās – būtu pareizais virziens, kur tērēt resursus un attiecīgi kvalificēties. Māris Igavens uzskata, ka sadarbībā ar Stavangeras Universitāti varētu virzīties Pārdošanas laboratorijas ideja, kas būtu novitāte arī Norvēģijā. Šobrīd šī iecere pagaidām nav atradusi finansiālu atbalstu un nepieciešamos cilvēkresursus RTA vidē, iespējams, ka tas ir tikai laika jautājums. Situāciju papildina arī tā sauktais Demola koncepts, kas šobrīd strauji attīstās un atver arvien jaunas pārstāvniecības Latvijā, Lietuvā. Tuvākajā laikā tāda tiks atvērta arī Stavangerā (tiek piedāvāts universitātēm par licences maksu). Ideja pamatā ir visnotaļ līdzīga, un tas tikai pierāda, ka mēs domājam pareizajā virzienā.

Uzmanības vērts ir arī Stavangeras Universitātes infrastruktūras plānojums, kur vienuviet sadzīvo naftas industrija ar tās daļēji slepeniem izpētes centriem, tehnoloģiju pārneses birojs ar publisku inkubatoru, ko veiksmīgi papildina molekulārās gastronomijas institūts, kas pamatā nodrošina ne tikai veselīgas vietējās produkcijas maltītes, bet arī strādā pie tās produkcijas eksportspējas uzlabošanas. Turpat atrodas arī studentu kopmītnes, kas atkarībā no nekustamā īpašuma tirgus piedzīvo svārstības pēc pieprasījuma (šobrīd naftas cenas izraisītajos krīzes apstākļos nekonkurē ar citiem piedāvājumiem), kā arī netālu izvietotie universitātes humanitārie projekti – brīvdabas muzejs, arheoloģijas muzejs, botāniskais dārzs, mūzikas, deju un mākslas departamenti, visu šo skatu papildina zemnieku aitas un kazas, kas ganās grūtāk uzturamās nogāzēs.    

Mediju telpas pārvaldība, kas bija studiju programmas „Reģionālie mediji un komunikācija” direktores Sandras Murinskas-Gailes pētījuma objekts, aktualitāti Latvijā ieguva 2014. gada Krievijas agresijas Krimā un austrumu Ukrainā rezultātā kā hibrīdkara propagandas un sociālo tīklu ietekmes ierocis. Tas, protams, ir valstisks uzdevums, un Latvijas Radio studijas izveidošana Rēzeknē ir pirmais solis tā realizācijā, tomēr, runājot par Norvēģiju, šī nav izteikta aktualitāte. Drīzāk satura kvalitāte, jo neatkarīgi no mediju veida, saturs ir un būs tas, kas piesaista patērētāju, un šeit mums ir daudz ko mācīties, jo arī globālie procesi informācijas digitalizēšanā un katra personiskais skārienjūtīgais ekrāns kabatā nes nepārprotamas izmaiņas.

Studenti paši šeit producē TV šovus, diskusiju raidījumus, strādā skaņu ierakstu studijā, montē sižetus. Ir arī īpaša sacensība dokumentālo filmu veidošanā. Praktiskais un teorētiskais sadalījums ir puse uz pusi. Studentiem ir stingri jāielāgo žurnālistikas zelta likumi, gluži kā Hipokrata zvērests, jāievēro demokrātiskuma un objektivitātes principi. Mūsdienās žurnālistu rokās nonāk informācija, kas spējīga nogalināt, līdz ar to tiesiskuma principi un valstiskā morāle ir ļoti svarīga. Šajā ziņā sabiedrisko attiecību speciālisti ir kā greizie spoguļi. Tieši šis virziens kļūst arvien pieprasītāks un drukāto mediju norieta laikmetā attīstās, piesaistot jaunus un pieredzējušus speciālistus. Tā nav laba ziņa sabiedrībai, ka kopumā notiek apzināta un vadīta informācijas deformācija pasūtītāja interesēs. Rezultātā nonākam pie hibrīdziņām. Šajā jomā mums ir ko no norvēģiem mācīties, bet ko iegūs viņi? Stavangeras akadēmiskajam personālam ir plašas praktiskās zināšanas, tomēr pētniecības jomā viņi ir gatavi sadarboties ar mums, ņemot vērā īpašos apstākļus, kā ir radusies mūsu programma, saplūstot humanitārajiem virzieniem. Viņu skatījumā žurnālistika ir kļuvusi sociāli smalka darīšana.

Publications: The leading researchers of Rezekne Academy of Technologies gained experience in Norway

To put into practice the experience gained in Norway and introduce innovations in the study process, including two new study programmes of Rezekne Academy of Technologies (RTA), within the framework of the project, 4 leading researchers took two experience exchange trips to the University of Stavanger in Norway for a period from May 2-6 and from November 10-15, 2016. Currently, the project final phase is taking place, the insights gained by the researchers are being summed up and the ways of their implementation in RTA are being considered.

Norwegians have centuries-old and stable traditions in the development of innovations. The institutes of the university function in the largest state hospitals, and a part of museums and art establishments are under their management too. The development of innovations in Norway is successful due to an effective and continuous policy that are being improved and developed already for 150 years; therefore we have a lot to learn from them.

The quality of study process, the involvement of students in inspirational adventure, the accordance with the needs of the labour market and economic growth are the things we expect from higher education institutions. How universities adapt to the fast, modern pace and changes and what novel methods are applied in each separate subject, these are frequently called novelties. Four leading researchers of Rezekne Academy of Technologies, including Sandra Murinska-Gaile and Ērika Žubule – the directors of the new study programmes, set out to research the study process innovations.

During the first visit to the University of Stavanger, that took place in the period from May 2-6, 2016, three researchers of Rezekne Academy of Technologies took part, with the aim to acquire innovation implementation methods in the study process. The head of the Scientific Institute for Regional Studies Velta Ļubkina, the director of the study programme "Technologies and Innovations" Ērika Žubule and RTA project coordinator and scientific assistant Māris Igavens participated in the trip. The representatives from Latvia had an opportunity to present their research results, new product technologies in the field of tele-rehabilitation and inputs for the further RTA projects in common fairs, so the Norwegian colleagues have a better idea of potential cooperation with Latvians. The participants of the trip became acquainted with the process of research commercialization at the Technology transfer centre Valide (previous name iPark), which includes both business incubator, patents and licensing office, innovation research centre, and the agency of innovation institute activity and national support programme Innovation Norway.

So, for instance, Valide is currently the largest Norwegian incubator with three satellites in other Rogaland region cities. Each year it assesses about 200 - 300 ideas, both from the university, and all the communities of the region, and 20 of them are selected for a two-year programme, resulting in 130 new companies in the last ten years. Currently Valide is a co-owner of 70 such companies, 25 of which are in incubation. The owners are the regional government, Statoil Technology Invest, the Industrial Development Corporation of Norway SIVA and others.

The aim of the trip for the researcher Ērika Žubule was to study the situation in the organization of business studies in Norway, which could be useful for the improvement of the study programme "Technology and Innovation Management". The information about more focussed and precise courses, implemented by Norwegians in Innovation and Technology management programmes for both students of engineering and economics has been obtained. For instance, such courses as "The Process of Technology Commercialisation", "Technology Entrepreneurship", "Ideology of Entrepreneurship", "Business Process Management", "Idea Generation and Assessment", "Knowledge Resources and Knowledge Economy".  Useful are also new terms regarding innovations, such as blue oceans, which, as opposed to red oceans, create "value innovations" of a new society with respective new market for products of these innovations.

While the visit of the head of the Scientific Institute for Regional Studies Velta Ļubkina was related to one of the institute's directions in the field of personality socialization research and research on important social issues and problem solving, ensuring interdisciplinarity and innovation transfer in the sphere of socialization, resocialization, human safety – creating a synergy with pedagogy technologies, social  technologies, rehabilitation technologies and information technologies. The studies are related to three fields of science – pedagogy, public health and IT. Previously acquired experience of RTA is mostly related to the field of social rehabilitation and social telerehabilitation, yet the opportunity to visit the University of Stavanger and meet the partners, whose specialization is related to the novelties in Tele Care field, provided with the opportunity to establish new contacts for the transfer of innovations, new projects, cooperation in scientific conferences, as well as conduction of joint research and scientist and PhD student exchange.

Thus, for instance, the medical research centre and Stavanger University Hospital have an important role in cooperation and science commercialization activity, as can be seen in the structure scheme of the University of Stavanger.

Returning to education and its issues, an important direction seems to be engineering pedagogy, which will allow pedagogues to acquire technology and innovation management skills and ensure the necessary knowledge for pupils and students in the learning environment. Much has been said about this, yet there are not so many stories of true success. Qualitative interest-related education and professional orientation and career choice already at schools, would be the right direction to use resources and, respectively, where to qualify. Māris Igavens believes that the idea of Sale laboratory could be developed through the cooperation with the University of Stavanger, which will be a novelty in Norway as well. Currently, this idea hasn't found a financial support and human resource in RTA environment is necessary, but probably it is only a matter of time. The situation is compounded by the so called Demola concept, which currently develops dynamically and opens new agencies in Latvia, Lithuania, and, in the very near future, such agency will be opened in Stavanger as well (the concept is offered to universities for a licence fee). The idea is rather similar and that only shows that we think in a right direction.

The attention should be drawn also to the infrastructural planning of the University of Stavanger, where at the same place coexist oil industry with its partially secret research centres, technology transfer office with a public incubator, successfully supplemented by the molecular gastronomy institute, which practically ensures not only the meals from healthy local produce, but also works on the improvement of produce exportability. In the same place student housing is located, which face demand fluctuations, depending on the real-estate market (currently in crisis conditions caused by oil prices there is no competition with other offers), as well as nearby located public humanities projects of the university – open-air museum, archaeological museum, botanical garden, department of music, dance and arts, and the whole view is supplemented with farm sheep and goats grazing steep slopes.

Media space management, media as a weapon of hybrid war propaganda and the influence of social networks in Latvia became topical as a result of Russian aggression in Crimea and Eastern Ukraine in 2014. This, of course, is a national task and the establishment of the Latvian radio studio in Rezekne is the first step for its realisation, however, speaking about Norway, it is not explicit topicality. It's rather the quality of content, because, regardless of the media type, the content is and will be the factor that attracts the consumer and here we have a lot to learn, as global processes, digitalization of information and our personal touch-screens in pockets bring obvious changes. Here students create TV shows and discussion programmes themselves, work in sound recording studios, prepare TV clips. There is a special documentary film competition. The division between theory and practice is fifty-fifty. Students have to bear in mind the golden rules of journalism and adhere to the principles of democracy and objectivity, like adhering to the Hippocratic Oath. Nowadays, as never before, into the hands of journalists falls the information that can kill, therefore the principles of legality and national morality are very important. In this regard, the specialists of public relations are like distorting mirrors. Exactly this direction becomes more popular, and in the era of print media decline it develops by attracting new and experienced specialists. It is not good news for society, as deliberate and directed deformation of information in the interest of the order makers takes place. As a result, we get hybrid news. In this field, we have much to learn from the Norwegians, but what will they learn from us? The academic staff of the University of Stavanger has broader practical knowledge, however, in the area of research they are ready to cooperate with us, considering the special circumstances in which our programme was developed by merging directions of the humanities. In their opinion, journalism as never before has become a socially delicate act.

 

Vairāk informācijas/More information:

https://www.youtube.com/watch?v=jm_FN1VRojA&feature=youtu.be

Cita publicitāte/Other publications

Publicity magazine A12 Nr.3/2016 June/July

RTA DIalogi, July, 2016

http://www.ru.lv/uploads/source/content_LV/sadarbiba/SAN/RA_dialogi/2016/RA_Dialogi_2016_julijs_net.pdf

http://www.ru.lv/aktualitates/611

http://www.ru.lv/aktualitates/661

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;

RTA projektu koordinators

Māris Igavens

e-pasts: maris.igavens@ru.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.