Arhīvs: Valsts pētījumu programma INOCOCTEREHI Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā

Projekta darbības laiks: 01.10.2014 - 31.12.2017 | Finansējums, EUR: 600000

Par projektu/mērķis

Programma ietver sevī 3 projektus ar mērķi:

 1. Starpdisciplināru zinātnisko pētījumu veikšana un jaunu zināšanu bāzes izveide veicot situācijas izpēti par Latvijas izglītības iestāžu izglītojamo ar līdzsvara koordinācijas traucējumiem un no tā izrietošo seku, tajā skaitā indivīda mobilitātes, fiziskās un sociālās aktivitātes samazināšanos sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un sabiedrības veselības uzlabošanai iekļaujošas izglītības kontekstā;
 2. Jaunu prototipu: e- platformas, inovatīvas metodikas (pieeju, metožu, tehniku, paņēmienu) izglītojamo ar līdzsvara traucējumiem sociālajai telerehabilitācijai izstrāde eksperimentu veikšanai, jaunu pakalpojumu aprobēšanai, ieviešanai un nodrošināšanai iekļaujošas izglītības kontekstā, kas dos pasaules līmeņa zināšanas inovatīvo un uzlaboto materiālu izstrādē, atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijas vairākām prioritātēm.
 3. Starpdisciplināru pētījumu veikšana izglītības procesa analīzei un jaunu pieeju izstrāde kompetenču pieejas ieviešanai, kas nepieciešama valsts ilgtspējīgai attīstībai un zināšanās balstītas sabiedrības izveidei un ir plānota izglītības attīstībai valsts ilgtermiņa attīstības dokumentos.

Atbildīgā persona

Dr.paed., prof. Velta Ļubkina

Dalībnieki

Rēzeknes Augstskola Reģionālistikas zinātniskais institūts,

RTU Tālmācības studiju centrs,

Liepājas universitātes Izglītības zinātņu institūts,

Latvijas universitāte.

Tautsaimniecības nozares pārstāvji

SIA Ludzas slimnīca, galvenais ārsts J.Atstupens un ārsts rehabilitologs Lorita Rižakova

VISC Speciālās izglītības nodaļa, Valsts pedagoģiski medicīniskās komisija.

Programmas rezultātu kvalitātes nodrošināšanā iesaistīti ārvalstu eksperti:

 • Iekļaujošā izglītībā- Austrālijas zinātniece I Brūvere;
 • Sociālās rehabilitācijas un sabiedrības veselības virzienam, Dr. Ingrīda Baranauskiene no Lietuvas, Šauļu universitātes

Plānotās aktivitātes un rezultāti

 1. sekmēt institūciju zinātnisko rezultativitāti, piesaistot jaunos zinātniekus, lai radītu pasaules līmeņa inovācijas atbilstoši Viedas specializācijas stratēģijai;
 2. veikt starpdisciplinārus zinātniskus pētījumus par aktuāliem izglītības norišu problēmjautājumiem, pamatojoties uz pasaulē atzītām zināšanās un likumsakarībām, veicot teorētisku izpēti par Latvijas izglītības iestāžu izglītojamo ar līdzsvara koordinācijas traucējumiem un no tā izrietošo seku, tajā skaitā indivīda mobilitātes, fiziskās un sociālās aktivitātes samazināšanos, biežumu un korekcijas iespējām sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un sabiedrības veselības uzlabošanai iekļaujošas izglītības kontekstā,
 3. nodrošināt inovāciju pārnesi un institūciju praktisko rezultativitāti, veicot situācijas izpēti Latgales reģiona skolās, izmantojot iekārtu BIOSWAY un iepriekš izstrādāto līdzsvara testēšanas tehnoloģiju inovatīvas sociālās telerehabilitācijas metodikas, aprobācijai un ieviešanai iekļaujošas izglītības kontekstā un ieviešot Latvijas skolās, piesaistot Latvijas zinātnisko institūciju un tautsaimniecības nozaru sadarbības partnerus un ārvalstu ekspertus;
 4. attīstīt zinātnisko kompetenci IKT jomā, veidojot jaunas konkurētspējīgas pieejas fizikālās un virtuālās pasaules integrēšanai un attīstot konkurētspējīgas programmatūras platformas, to lietojumu un pieejamību mūsdienu tīmekļa vidē, nodrošinot inovatīvo materiālu pieejamību e- vidē e-pakalpojumu saņemšanai un to izmantojamību, veidojot zināšanu bāzi, uz kuras pamata varēs radīt komercializējamus produktus; izstrādāt jaunu interaktīvu multimediju dizaina programmatūru un materiālus latviešu, krievu un angļu valodās, prototipus sociālajā telerehabilitācijā;
 5. rekomendāciju izstrāde, ilgtermiņa tehnoloģiskā prognozēšana 10 un vairāk gadiem; ziņojumi rīcībpolitikas veidotājiem - VISC Speciālās izglītības nodaļai, Valsts pedagoģiski medicīniskai komisijai, kā arī rezultātu ieviešana Latvijas skolās sadarbībā ar šo komisiju un Latvijas pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām komisijām un interaktīvu/ izglītojošu un sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanu sadarbībā ar tautsaimniecības nozaru/pašvaldību partneriem, tādā veidā sekmējot zinātnes, prakses un sabiedrības saiknes veidošanos ilgtspējīgai attīstībai vienotā Eiropas telpā.
 6. veikt pētījumus, kas atbild uz aktuāliem izglītības problēmjautājumiem NAP un IAP plānotās kompetenču pieejas ieviešanai vispārējā izglītībā un rada pasaulē atzītas zināšanas par šiem jautājumiem, un sniegt rekomendācijas izglītības politikas veidotājiem; izpētīt mācību saturu un procesus, izstrādāt inovatīvas mācīšanas metodes un tehnoloģijas kompetenču pieejas ieviešanai mācību priekšmetos (t.sk. STEM un valodu apguvi).

Ieguvumi un iespējamais pielietojums

 1. rezultātu zinātniskā nozīmība saistās ar to, ka izveidota starpdisciplināra zinātnieku grupa, atjaunots zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju cilvēkkapitāls, izveidojot programmas jomas zināšanu ģeogrāfijai atbilstošu sadarbības tīklu, iesaistot programmas īstenotāju sagatavotos jaunos zinātniekus ( RA; RTU,LU, LiepU) un doktorantus un maģistrantus pētījumu veikšanā un rezultatīvo rādītāju sasniegšanā;
 2. tiks radīta jaunu zināšanu bāze, metodes un e-tehnoloģijas, uz kuru pamata Latvijas uzņēmumi varēs radīt komercializējamus produktus; radīti jauni prototipi eksperimentu veikšanai: izstrādāta jauna interaktīva multimediju dizaina programmatūra, izmantojot MOOC tehnoloģiju jaunu prototipu: e- platformas, inovatīvas metodikas (pieeju, metožu, tehniku, paņēmienu) sociālajā rehabilitācijā/telerehabilitācijā izstrādē e-pakalpojumu ieviešanai, kas tiks aprobēts Latgalē un ieviests Latvijas teritorijā.
 3. lietderīgi un praktiski izmantota LAT LIT projektā iegādātā iekārta BIOSWAY līdzsvara testēšanā, kas nodrošinās ieguldīto ES līdzekļu tālāko izmantošanu pētniecībā un zinātnes attīstībā, iepriekšējo pētījumu rezultāti, nodrošinot inovāciju pārnesi un ilgtspējību;
 4. pētījumi balstīti uz pieredzi un papildus finansējuma piesaisti no līgumdarbiem programmas sinerģijas nodrošināšanai, starptautiskos pētniecības un sadarbības projektu konsorcijos, ( iesniegts ERASMUS+ K1 projekts kopīgas maģistra programmas sociālajās inovācijās izstrādei; iesniegti ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības un Zināšanu alianses projekti ar ārvalstu zinātniskajām institūcijām un komersantiem). Projekta īstenošanas laikā tiks sagatavots projekta pieteikums programmā Horizonts 2020.
 5. sekmēta zināšanu, labās prakses (Lietuva, Austrālija u.c) un tehnoloģiju pārnese, palielinot Latvijas sabiedrības drošību un drošumspēju, veikts jauns šāda veida pētījums Latvijā un statistisko datu apkopojums; izstrādāti jauni prototipi, daudzekrānu mācīšanās un EBIG 3 pieredzes ieviešana inovatīvās metodikas izstrādē (pieejas, metodes, tehnikas, paņēmieni) sociālajā rehabilitācijā/telerehabilitācijā dos iespēju ieviest e-pakalpojumus, kas virzīti uz ilgtspējīgu attīstību un sabiedrības veselības uzlabošanu;
 6. veikta rezultātu popularizēšana, iesaistot vairākas mērķa grupas, organizējot kursus visos Latvijas reģionos, zinātniskās konferences, zināšanu un labās prakses ieguves un rezultātu izplatīšanas seminārus, publicējot rezultātus datu bāzēs Web of Science, SCOPUS, u.c., kā arī organizējot informēšanas pasākumus tautsaimniecības partneriem, valsts un pašvaldību organizācijām un vasaras skola pētniekiem jaunu zināšanu ieguvei. Programmas dati būs pieejami izpildītāju mājas lapās.
 7. Pētījuma izstrādes ( 3. projekts) plānots aprobēt 12 izmēģinājumskolās, kas pētījuma vajadzībām tiks atlasītas kā Latvijas miniatūrs modelis atbilstoši šādiem kritērijiem: ievērota reģionālā proporcionalitāte (vismaz divas skolas no katra reģiona-Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales, Rīgas plānošanas reģioniem), skolu atrašanās vieta (pilsētās, mazpilsētās, laukos), skolu lielums (mazas, vidējas, lielas); skolas vadība apliecina gatavību pārmaiņu ieviešanai skolā, skolas skolotājiem ir pieredze mācību satura u.c.izmēģinājumdarbībā. Latgales reģionā un Rīgā tiks ievērots arī mācību valodas princips (latviešu, krievu, divplūsmu). Pētījums tiks veikts ciešā sadarbībā ar prioritāri ieinteresētajiem pētījuma veikšanā – IZM un VISC. Pētījumu rezultātā tiks radītas rekomendācijas izglītības politikas veidotājiem (IZM) un īstenotājiem (VISC); tiks kompleksi izmēģināta jauna pieeja izmēģinājumskolās, kas dos iespēju šo pieredzi pārnest uz citām Latvijas skolām. Izmēģinājumskolās sadarbībā ar pašvaldībām process tiks veidots ciešā sadarbībā ar apkārtējo kopienu – visiem, kas var būt ieinteresēti izglītības kvalitātes paaugstināšanā. Mācību satura, kompetences attīstošas mācīšanās un izglītības tehnoloģiju sinerģiju pētījuma rezultātā tiks radītas rekomendācijas radošās mācību līdzekļu industrijas vajadzībām, piesaistot privāto līdzfinansējumu.

Kontaktinformācija

velta.lubkina@ru.lv

Cita informācija

www.telerehabilitation.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.