Arhīvs: ERASMUS+ projekts „Reading with Ease and Fun – REF”, 2015-1-BG01-KA201-014354

Projekta darbības laiks: 01.09.2015 - 31.08.2017 | Finansējums, EUR: 29840

Par projektu/mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot lasīšanas prasmes studentiem ar disleksiju un palielināt interesi un motivāciju lasīt

- iesaistot viņus dažādās aktivitātēs, kuras uzlabotu lasīšanas prasmes, kā arī tālāku attīstību, spēju strādāt ar rakstisku informāciju.

- Uzlabot savas skolotāja kompetences

Partnerības mērķi ir:

- Dalīties ar labu praksi un pieredzi starp speciālistiem un skolotājiem partnervalstīs;

- Izstrādāt apmācību kursus un mācību materiālus sākumskolas skolotājiem, kurus viņi varētu izmantot klasē;

- Attīstīt virkni pasākumu, kuru mērķis ir bērnu lasītprasmes uzlabošana; intereses radīšana;

- Atbalstīt skolēnus ar lasīšanas grūtībām, attīstot lasīšanas prasmes un palielinot funkcionālās prasmes;

- Iesaistīt vecākus skolas aktivitātēs;

- Veicināt projekta mērķus, darbības un rezultātus vietējā kopienā.

Mācību kurss (7 modeļi) nodrošinās pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem (25 katrai  partnervalstij) un SEN personālam (5 katrai partnervalstij) atbilstošas zināšanas un izpratni par lasīšanas procesu un problēmām ar kurām bērni var saskarties lasīšanas apguves posmā, kā arī vairākus praktiskus padomus un vingrinājumus lasīšanas prasmes uzlabošanai katram bērnam atkarībā no viņa individuālajām vajadzībām; palielinot bērnu interesi un motivāciju lasīt. Darba lapu kopums, kas izstrādāts kopīgi ar visiem partneriem, spēs palīdzēt, ne tikai skolotājiem un SEN darbiniekiem, bet arī vecākiem, lai palīdzētu attīstīt viņu bērniem mācīšanās prasmes. Dažādas interaktīvas darbības ar skolēniem otrajā projekta gadā, iesaistot vecākus šajās darbībās, palīdzēs palielināt interesi un motivāciju skolēniem lasīt, veidosies arī jauni lasīšanas ieradumi, tādējād stiprinot sadarbību starp visām pusēm ,kuras iesaistītas izglītības procesā (skolotāji-skolnieki-vecāki).

Materiāli būs ne tikai partnervalstu valodās, bet arī angļu valodā, tie būs pieejami daudz plašākai auditorijai ārpus partnervalstīm, kas ievērojami palielina projekta rezultātu ietekmi Eiropas līmenī, turklāt šis jautājums ir būtisks gandrīz visās valstīs. Visi resursi, kurus rada partneri būs pieejami (piemēram, video nodarbības tiks augšupielādēte YouTube kanālā), pat pēc projekta beigām tos varēs izmantot jebkurš interesents.

Atbildīgā persona

Mg. paed., lektore, SPL vadītāja M.Rozenfelde

Partnervalstis

Valsts

Dalībnieks

Bulgaria

ASOCIACIA DYSLEXIA

Portugāle

Agrupamento de Escolas de Mangualde - Teachers Training Centre EduFor

Spānija

CONFEDERACION ESPANOLA DE CENTROS DE ENSENANZA ASOCIACION - C.E.C.E

Itālija

Associazione EDUCANDOIT

Turcija

KOCAELI IL MILLI EGITIM MUDURLUGU – KPDoNE

Latvija

RA Speciālās pedagoģijas laboratorija

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Pēdējās desmitgades laikā, lasītprasmes nozīme ir vairākkārt tikusi uzsvēta, un tas ir izteikti redzams Eiropas sadarbībā izglītības jomā. Lasītprasmes uzlabošana ir viens no Eiropas Savienības mērķiem saskaņā ar „Izglītība un apmācība 2010” darba programmu, kura izveidota 2002.gadā (Androulla Vassiliou, ES izglītības komisāre), un apstiprināta jaunā  „Izglītība un apmācība 2020” darba programma (2009). Jaunākie rezultāti PISA aptaujā (2012.gads) liecina, ka procentuāli 15 gadus vecu jauniešu līmenis ar zemu lasīšanas kompetenci, ir samazinājies par 17,8 no 19,7% 2009.gadā. Tāpēc ir svarīgi, lai šī tendence nemainītos,jo bērni, kuri atstāj skolu, nespēj pienācīgi izprast pat vienkāršākos tekstus, un pastāv liels risks tikt izslēgtiem no darba tirgus. Turklāt pētījumi liecina, ka bērnu skaits, kas cieš no mācību  grūtībām, kas ir saistītas ar lasīšanu, piemēram, disleksijas, nepārtraukti pieaug.

Vairāk nekā jebkura cita prasme, spēja lasīt, ir būtiska, lai veiksmīgi apgūtu mācību programmu un sasniegtu labus akadēmiskos rezultātus, neatkarīgi no priekšmeta, kuru māca. Skolnieks, kas neprot lasīt savam vecumam atbilstošā līmenī, nespēj pilnībā atklāt savu potenciālu, un neveiksmju sajūta var demotivēt viņu.

Lasīšana viens no galvenajiem aspektiem personības veidošanās procesā; viņa ekonomiskajā labklājībā, un spējā aktīvi un pilnībā iesaistīties plašākā sabiedrībā. Lasīšanas un rakstīšanas prasmes ir vitāli svarīgas, lai uzlabotu dzīvesveidu un to spētu realizēt. Lasīšanaspēlē nozīmīgu lomu pašrealizācijas procesā, palīdzot bērniem izprast sevi un savu potenciālu.

Kontaktinformācija

Projekta vadītājs: D. Boneva (Bulgārija, ASOCIACIA DYSLEXIA)

E-pasts: dabg_rousse@yahoo.com

Telef. +35982519338

Projekta vadītāja no RA: Mārīte Rozenfelde

E-pasts: marite.rozenfelde@inbox.lv

Telef.+371 26480404

Cita informācija

Projektu īsteno:

Projekta vadītāja: RA SPL vadītāja M. Rozenfelde

SPL vad. pētniece S.Ušča,

5 v.-sk. logopēde, RA vieslektore R.Ogriņa,

PII „Rūķītis” metodiķe, logopēde, RA vieslektore – A.Vindeče,

Angļu valodas tulks – RA lektore S.Iļjina,

Lietvede – S. Pošeiko.

easereading.org

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.