Arhīvs: Eiropas Sociālā fonda un IZM VISC projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”

Projekta darbības laiks: 01.01.2011 - 31.12.2013 | Finansējums, EUR: 1752550

   

Atbildīga persona

M.Rozenfelde, mudite.reigase@visc.gov.lv, 26360408

Par projektu

Projekta īstenošanas vieta: IZM VISC, Rīga

Projekta darbības termiņš: 2011. – 2013.

Finansējuma summa LVL: 1 752 550

Projekta mērķis ir veidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā. To īsteno sadarbībā ar izglītības iestādēm, augstskolām, pašvaldībām un nevalstiskām organizācijām. Trijās augstskolās- RA, LU un LiepU- veidotas speciālās izglītības laboratorijas, kuras veikts pētījums par situāciju Latvijā izglītības nodrošināšanā izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Iegūtā informācija   izmantota, lai uzlabotu pedagogu sagatavošanas un profesionālās pilnveides programmas, izstrādātu izglītojamā traucējuma veidam atbilstošus mācību, metodiskos un diagnostikas materiālus, nodrošinātu informāciju vecākiem, kuru ģimenēs ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem. Laboratorijas sadarbībā ar izglītības iestādēm veic projekta ietvaros izstrādāto materiālu aprobāciju. Tiek pilnveidota pedagogu un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju speciālistu profesionālā kapacitāte, nodrošinot viņus ar pedagoģiskās un psiholoģiskās izpētes instrumentiem savlaicīgai mācīšanās traucējumu konstatācijai un korekcijas pasākumu uzsākšanai.

Republikas pilsētās izveidoti iekļaujošas izglītības atbalsta centri. Šo centru sastāvā esošajām pedagoģiski medicīniskajām komisijām ir vienota datu bāze ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju Projekta rezultātā gandrīz 1000 Latvijas izglītības iestāžu būs saņēmušas mācību un metodiskos materiālus, pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju speciālisti – psiholoģiskās izpētes instrumentus, izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem – mācību līdzekļus, izveidota iekļaujošas izglītības atbalsta sistēma, paaugstināta sabiedrības izpratne par iekļaujošas izglītības jautājumiem.

Projekta mērķis

Veidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes apraksts

1.

Speciālās izglītības laboratoriju izveide un atbalsta skolu atlase

Izveidot 3 augstskolās speciālās izglītības laboratorijas, kuras specializēsies konkrētas speciālo vajadzību jomas izpētē un atbilstošas, zinātniski pamatotas mācību metodikas izstrādē.

Veikt atbalsta izglītības iestāžu atlasi, nodrošinot, lai tiktu pārstāvētas - pirmsskolas, vispārizglītojošās, speciālās un profesionālās izglītības iestādes, kurās tiks izmēģināti izstrādātie mācību un metodiskie materiāli un veikta skolotāju sagatavošana darbam ar izglītojamiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi.

2.

Zinātniskas izpētes veikšana

Zinātniskas izpētes veikšana par situāciju Latvijā, lai iegūtu informāciju par nepieciešamajiem pasākumiem izglītojamo ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanā un speciālistu sagatavošanā.

  3.

Pedagogu studiju un profesionālās pilnveides programmu uzlabošana

Izmantojot zinātniskās izpētes rezultātus, pilnveidot pedagogu studiju un profesionālās pilnveides programmas. Skolotāju profesionālās pilnveides nodrošināšana atbilstoši uzlabotajām programmām. Studentu pedagoģisko prakšu norise atbalsta izglītības iestādēs.

4.

Pedagoģiskās un psiholoģiskās izpētes metožu pielāgošana un standartizācija, speciālistu sagatavošana

Veikt Latvijas vajadzībām atbilstošu pedagoģisko un psiholoģisko izpētes metožu pielāgošanu un standartizāciju psihologu, speciālās izglītības skolotāju, logopēdu un pedagogu darbam, sagatavot viņus darbam ar izpētes metodēm un nodrošināt ar metodisko materiālu.

5.

Iekļaujošas izglītības atbalsta centru izveide un atbalsts darbības nodrošināšanai

Republikas pilsētās izveidot iekļaujošas izglītības atbalsta centrus, kuri nodrošinās izglītības atbalsta sistēmas funkciju īstenošanu, ietverot divus aspektus - individuālo atbalstu izglītojamam ar speciālajām vajadzībām un institucionālo atbalstu. Izveidot centru sastāvā esošajām pedagoģiski medicīniskajām komisijām  vienotu datu bāzi ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju.

6.

Mācību līdzekļu izveide

Izstrādāt mācību līdzekļus izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

7.

Metodisko un profesionālās pilnveides materiālu izveide

Metodisko un profesionālās pilnveides materiālu izveide skolotājiem, kuri strādā ar izglītojamiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi.

8.

Materiālu izdošana un piegāde

Mācību līdzekļu, skolotāju metodisko materiālu sagatavošana izdošanai – rediģēšana, maketēšana, ilustrēšana, dizaina izstrāde, filmēšana, fotografēšana. Mācību materiālu elektroniskā formātā sagatavošana. Sagatavoto projekta materiālu izdošana, pavairošana, komplektēšana un piegāde.

9.

Pasākumi izpratnes paaugstināšanai par iekļaujošas izglītības jautājumiem. Informācijas aprites nodrošināšana

Sabiedrības informēšanas pasākumi par iekļaujošas izglītības nozīmi izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem mācību procesa nodrošināšanā. Laboratoriju, atbalsta izglītības iestāžu, iekļaujošas izglītības atbalsta centru un projekta iekšējās saziņas vides izveide. Tīmekļa vietnes izveide un uzturēšana.

Plānotie rezultāti aktivitāšu ietvaros

Projektā plānotās aktivitātes paredz inovatīvus risinājumus iekļaujošas izglītības atbalsta sistēmas veidošanā – speciālās izglītības laboratoriju izveidi, iekļaujošas izglītības atbalsta centru atvēršanu, interaktīvu mācību un metodisko materiālu izveidi, modernu mācību līdzekļu izstrādi un nodrošināšanu izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem:

  • trīs  Latvijas augstskolās tiks izveidotas speciālās izglītības laboratorijas, piesaistot izglītības iestādes. Katra no laboratorijām  specializēsies konkrētas speciālo vajadzību jomas izpētē, zinātniski pamatotas mācību metodikas izstrādē un pedagogu izglītošanā ar mūsdienīgiem- audiovizuāliem mācību materiāliem;
  • iekļaujošas izglītības atbalsta centru izveide sekmēs izglītojamo spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošas izglītības ieguvi, koordinēs speciālās izglītības atbalsta sistēmas darbību izglītojamo ar speciālajām vajadzībām iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs. Atbalsta centros tiks veidota kopēja datu bāze ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju.
  • izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem tiks izstrādāti interaktīvi mācību materiāli latviešu valodas mācību priekšmeta apguvei un izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem - aktīvās runas un lasīšanas spēju  attīstīšanai;
  • tulkota un adaptēta simbolu valodas programmatūra palīdzēs dažādām izglītojamo grupām ar kognitīviem traucējumiem, īpaši ar lasīšanas traucējumiem, apgūt lasītprasmi. Pedagogiem šī programmatūra dos iespēju pašiem veidot mācību materiālus, izmantojot latviešu valodai pielāgotus simbolus;
  • pielāgoti un standartizēti testi psihologiem, pedagogiem un logopēdiem būs pamats vienotām prasībām izglītojamo spēju un attīstības līmeņa noteikšanai;
  • informatīvo materiālu komplekts vecākiem, kuru bērniem ir funkcionālie traucējumi, sniegs informāciju par Latvijā esošo normatīvo regulējumu izglītībā, skaidrojumu par dažādiem funkcionāliem traucējumiem, iespējām atbalsta meklēšanā, kontaktinformāciju par valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. Materiāls būs pieejams gan elektroniskā, gan papīra formātā;
  • lai popularizētu iekļaujošas izglītības nozīmi, pedagogu profesionālā pilnveides kursu praktiskā daļa tiks organizēta kā meistarklase, kuras laikā pedagogiem būs iespējams iepazīties ar labas prakses piemēriem iekļaujošas izglītības nodrošināšanā. Profesionālās pilnveides programmās tiks akcentēta e-vides izmantošana mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai;
  • projekta informācijas aprites un saziņas nodrošināšanai tiks veidota iekšējā saziņas vide. Tā nodrošinās iespēju projekta dalībniekiem un sadarbības partneriem iepazīties ar izveidotajiem projekta materiāliem un izteikt savus ierosinājumus tiešsaistes režīmā.

Projekta vadītāja: Mg.spec.paed. Mudīte Reigase

 Tel. 26360408

E-pasts: mudite.reigase@visc.gov.lv

Cita informācija:

RA SIL vadītāja M.Rozenfelde,

Eksperti:

RA – lektore A. Kondrova,

RA  profesionālās MG programmas „Speciālā pedagoģija” absolvente A.Tereško,

RA  profesionālās bakalaura programmas „Speciālās izglītības skolotājs” absolvente A.Ozoliņa,

Sadarbības partnera - Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – Attīstības centra direktora vietniece I.Želve

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.