Arhīvs: Komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde un ieviešana Biznesa mentoru tīkla uzlabošanai un uzturēšanai

Projekta darbības laiks: 01.10.2019 - 30.09.2021

Projekta numurs

2019-1-LV01-KA203-060414

Finansēšanas avots

ERASMUS+

Programma

Stratēģiskās partnerības augstākajai izglītībai

Projekta apraksts

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) sadarbībā ar partneriem plāno īstenot lietišķās pētniecības projektu “Komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde un ieviešana Biznesa mentoru tīkla uzlabošanai un uzturēšanai”

Mērķis, uzdevumi

Projekta mērķis ir izpētīt komunikācijas prasmju jeb kompetenču šķēršļus starp mentoriem un pieredzes pārņēmējiem un izstrādāt risinājumus Biznesa mentoru tīkla uzlabošanai un uzturēšanai ar komunikācijas tehnoloģiju palīdzību.

Projekta aktivitātes: tehniskā un ekonomiskā priekšizpēte par komunikācijas kompetenču modeli biznesa mentoru tīklam; teorētiskās literatūras izpēte un mentoru darba specifikas izpēte un salīdzināšana Latvijā un ārvalstīs; intervijas ar Biznesa mentoru tīkla dalībniekiem (mentoriem un pieredzes pārņēmējiem); ekspertu intervijas un aptauja; pieredzes apmaiņas braucieni un pieredzes apmaiņa ar citām valstīm; viedās komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde biznesa mentoru tīklam; efektīvas komunikācijas un sadarbības metodoloģijas izstrāde biznesa mentoru tīklam; mentoru un pieredzes pārņēmēju pilotgrupas izveide efektīvas komunikācijas metodoloģijas novērtēšanai; mentoringa rokasgrāmatas izstrāde; oriģinālo zinātnisko rakstu publicēšana zinātniskos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kas iekļauti Web of Science vai SCOPUS (vai citās) datubāzēs; kopīgas monogrāfijas izstrāde; sadarbības tīkla izveide starp partneriem

Rezultāti

Mentoringa rokasgrāmata, zinātniskie raksti, kopīga monogrāfija

Informācija par vadības personālu

Projekta vadītāja Dr.oec. prof. Iveta Mietule

Zinātniskā vadītāja Dr.sc.comm., docente Sandra Murinska

 

Projekta aktivitātes:

Pabeigts darbs pie monogrāfijas

Šī monogrāfija ir daļa no projekta “Komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde un ieviešana biznesa mentora tīkla uzlabošanai un uzturēšanai” (DICCMEM, 2019-1-LV01-KA203-060414). Projekta mērķis bija izpētīt šķēršļus komunikācijas kompetencēm starp mentoriem un pieredzes pārņēmējiem, un piedāvāt risinājumus, kā uzlabot un uzturēt biznesa mentoru tīklu, izmantojot komunikācijas tehnoloģijas. Projekts ir starpdisciplinārs, jo saskaņā ar ESAO klasifikāciju tas tieši attiecas uz tādām zinātnes jomām kā ekonomika, uzņēmējdarbība, komunikācija, kā arī informācijas tehnoloģija.

Projekta vadītājs ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Latvija). Projekta partneri ir Bjalistokas Tehniskā universitāte (Polija), Utenas Lietišķo Zinātņu universitāte (Lietuva), Burgas Brīvā universitāte (Bulgārija), Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia (Itālija) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (Latvija).

Monogrāfija būs noderīga mentoriem, koncentrējoties uz konkrētiem komunikācijas procesiem, kā arī pētniekiem, kurus interesē mentoru un pieredzes pārņēmēju komunikācija. Monogrāfijas nodaļas ir sakārtotas divās daļās. 1. daļa sniedz pārskatu par dažādiem mentoringa aspektiem, piemēram, komunikācijas prasmēm, mentoringa specifiku uzņēmējdarbībā un mentoringu elektroniskajā vidē. 2. daļā apskatīti rezultāti par komunikācijas kompetencēm mentoringā piecās valstīs - Latvijā, Lietuvā, Bulgārijā, Polijā un Itālijā.

Monogrāfija elektroniskā versijā pieejama šeit

 Zinātniskās publikācijas

Projekta īstenošanas rezultātā ir izstrādātas zinātniskās publikācijas. Visu partneru zinātniskās publikācijas var atrast zinātniskajos žurnālos un konferenču rakstu krājumos.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas izstrādātā zinātniskā publikācija: “Efektīvas mentoringa komunikācijas principi uzņēmējdarbībā” pieejama: https://orcid.org/0000-0002-0344-3662

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Utenas koledžas kopīgi izstrādāta zinātniskā publikācija: “Komunikācijas prasmju izpausme un ieguvumi efektīvas mentoringa vides veidošanā. Lietuvas un Latvijas gadījuma salīdzinošā analīze” pieejama: http://journals.rta.lv/index.php/ETR/article/view/6651

Zinātniskā publikācija, ko izstrādājusi Bjalistokas Tehnoloģiju universitāte, Polija: “Factors influenting an efektyvi of communication in mentoring process” pieejams: https://wseas.com/journals/bae/2022/a025107-001(2022).pdf

Burgas Brīvās universitātes izstrādātā zinātniskā publikācija “Sieviešu kultūras profili un pašpārliecinātība Bulgārijas biznesa vidē” pieejama vietnē https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plff&src=s&st1=Cultural+Profiles+and+Assertiveness+of+Women+in+Bulgarian+Business+Environment&sid=8f91b9c777fcdeefa23e37f524c4eb37&sot=b&sdt=b&sl=93&s=TITLE-ABS-KEY%28Cultural+Profiles+and+Assertiveness+of+Women+in+Bulgarian+Business+Environment%29&origin=searchbasic&editSaveSearch=&yearFrom=Before+1960&yearTo=Present

Zinātniskā publikācija, ko izstrādājusi Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia, Itālija “KOMUNIKĀCIJAS PRASMES MENTORIEM SOCIĀLĀ BIZNESA” ir pieejama    http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/4868

Mentoringa rokasgrāmata

Projekta rezultātā ir izstrādāta Mentoringa rokasgrāmata, kas sniedz teorētiskas un praktiskas zināšanas un padomus, kā nodrošināt pareizu komunikāciju un mijiedarbību starp mentoriem un mentoriem. Rokasgrāmata koncentrējas uz dažādiem mentoringa, uzņēmējdarbības un komunikācijas aspektiem. Rokasgrāmata sastāv no sešām nodaļām, katras nodaļas ievadā ir uzskaitītas apskatāmās tēmas un jēdzieni, kam seko plašāks teorētiskais izklāsts un praktiski piemēri, savukārt beigās lasītāji var pārbaudīt savas zināšanas. Rokasgrāmata ir paredzēta skolotājiem, studentiem, mentoriem un mentoriem, kā arī citām ieinteresētajām personām, kuras vēlas uzlabot savu verbālo un neverbālo komunikāciju. Rokasgrāmatas elektroniskā versija ir pieejama RTA mājaslapā un visu partneru mājaslapās gan angļu, gan valsts valodā: 1-2 daļa: https://ej.uz/w8ps 3-6 daļa: https://ej.uz/d7ae

Mentoringa rokasgrāmata

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.