Arhīvs: ESF projekts „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā”

Projekta darbības laiks: 01.09.2009 - | Finansējums, EUR: 157140

 

Atbildīga persona

Mihails Kijaško, Mihails.Kijasko@ru.lv, +371 64622428

Par projektu

Projekta īstenošanas vieta: Rēzekne

Projekta darbības termiņš: 2009.gada septembra līdz 2013.gada janvārim

Finansējuma summa LVL: Ls 157 140

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt mērķstipendiju piešķiršanu Rēzeknes Augstskolas maģistra studiju programmu „Vides aizsardzība” un „Datorsistēmas” maģistrantiem.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

50 mērķstipendijas maģistrantiem, kuras tiks asignētas atbilstoši nolikumam „Par mērķstipendiju piešķiršanu maģistrantiem Rēzeknes Augstskolā”.

Koordinators

Mihails Kijaško, T. 26625775

26.07.2013 Projekta „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” noslēguma raksts

Par projektu

Laiks skrien un četri gadi, kas bija veltīti Eiropas Savienības Sociāla Fonda finansētā projekta „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” realizācijai, pagāja, un tagad ir laiks apskatīties uz rezultātiem. Kas bija izdarīts pa šo laiku un kas palika pēc projekta? Minot sausus skaitļus, var pateikt, ka 157 140 lati (projekta 89,53% - līdzfinansējums no Eiropas sociālā fonda, 10,47% - Latvijas valsts finansējums) tika iztērēti, lai 50 labākajiem maģistrantiem nodrošinātu stipendiju 300 latus mēnesī veiksmīgākām studijām.

Rezultāti

Pavisam tika noslēgti 62 līgumi, kas nozīmē, ka 12 studenti saņēma atbalstu atkārtoti. No 50 studentiem 33 veiksmīgi pabeidza studijas, iegūstot maģistra grādu. No tiem:

 • 21 - studiju programmā „Vides aizsardzība” (no 27 stipendiātiem);
 • 12 - studiju programmā „Datorsistēmas” (no 23 stipendiātiem).

Projekta laikā saskaņā ar MK noteikumiem tika samazināts pieejamo līdzekļu apjoms stipendiju finansējumam par 12%, bet, neskatoties uz to, mērķis tika sasniegts pilnībā ar iznākuma rādītāju - 50 maģistranti, kas saņēma Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām līdz 31.08.2015.

Projekta ilgtspēja

Ņemot vērā projekta specifiku, grūti novērtēt rezultātu ilgtspēju (nav informācijas par visiem beidzējiem), ir tikai iespēja iegūt informāciju par atbalsta saņēmējiem, kas turpina savas attiecības ar Rēzeknes Augstskolu, un pašreiz, var teikt, ka vismaz divi no tiem turpina studijas RA doktorantūrā un aktīvi piedalās RA zinātniskajos projektos.

Protams, ir jāatceras, ka daudzi stipendiāti atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā un var cerēt, ka tuvākajos gados arī viņi iegūs maģistra grādu.

Sagatavoja

Projekta koordinators

Mihails Kijaško

30.01.2013. ESF mērķstipendijas maģistrantiem:

Apsveicam studentus, kas, saņemot ESF stipendiju, 2012./2013.studiju gadā ieguva maģistra grādu:

 • Vladislavs Ciršs (st. programma "Vides aizsardzība")
 • Sergejs Kodors (st. programma "Datorsistēmas")
 • Imants Zarembo (st. programma "Datorsistēmas")

Saskaņā ar NOLIKUMA PAR MĒRĶSTIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU MAĢISTRANTIEM RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (RA) 7.7. punktu

7.5. Ja Stipendiāts ir eksmatrikulēts vai viņam ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, sākot ar nākamo mēnesi pēc eksmatrikulācijas vai akadēmiska atvaļinājuma piešķiršanas, tiek pārtraukta mērķstipendijas izmaksa.

7.6. Ja Stipendiāts nav sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus sesijas laikā vai nav ieguvis attiecīgā akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu, RA pārtrauc mērķstipendijas izmaksu Nolikumā paredzētajā kārtībā.

7.7. Nolikuma punktos 7.5 un 7.6 noteiktajos gadījumos mērķstipendiju uz atlikušo periodu piešķir nākamajam Pretendentam, kurš ieguvis augstāko novērtējumu.

laika periodā no 02.2013. līdz 06.2013. atlikušās stipendijas tiks piešķirtas šādiem studentiem:

 • Vladimirs Miņins (st. programma "Vides aizsardzība");
 • Intars Umbraško (st. programma "Datorsistēmas");
 • Krišjānis Daugulis (st. programma "Datorsistēmas").

14.12.2012 Cienījamie RA IF maģistranti!

Atgādinām, ka tuvojas ziemas sesijas laiks un tiem, kas sekmīgi nenokārtos sesiju, stipendiju izmaksa tiks pārtraukta.

Diemžēl projekts „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” beidzas 2013. gada jūnijā un janvāri notiks pēdējā darba grupas sēde, kurā tiks piešķirtas atlikušas stipendijas uz periodu 01.02.2013. – 30.06.2013.

27.08.2012 ESF mērķstipendijas maģistrantiem

Apsveicam studentus, kas saņems ESF stipendiju 2012./2013. studiju gadā 1.semestrī.

Maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” 1.kurss:

 • Jekaterina Kuzmina
 • Ligita Šalkovska
 • Ramona Vucāne

Maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” 2.kurss:

 • Velta Dzervinika
 • Vladislavs Ciršs
 • Valentīna Pužule

Maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” 1.kurss:

 • Sergejs Rupainis
 • Juris Baltalksnis

Maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” 2.kurss:

 • Sergejs Kodors
 • Imants Zarembo

18.07.2012 ESF mērķstipendijas maģistrantiem

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu mērķstipendiju saņemšanai Inženieru fakultātes maģistra studiju programmu „Vides aizsardzība” vai „Datorsistēmas” maģistrantiem ESF projekta „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (nr.2009/0139/1DP/ 1.1.2.1.1 /09/IPIA/VIAA/003) ietvaros.

2012./2013. studiju gadā pavisam tiks piešķirtas 10 stipendijas.

Iesniegumu mērķstipendijas saņemšanai jāaizpilda uzņemšanas laikā līdz 2012. gada 17. augustam

WORD Stipendijas iesnieguma forma

WORD Līguma forma

30.04.2012 Cienījamie maģistranti!

Atgādinām, ka tuvojas pavasara sesijas laiks un tiem, kas sekmīgi nenokārtos sesiju, stipendiju izmaksa tiks pārtraukta. Arī atgādinām, ka mērķstipendiju saņēmējiem lekciju apmeklēšana ir obligāta!

30.01.2012 ESF mērķstipendijas maģistrantiem

Apsveicam studentus, kas saņems ESF stipendiju 2011./2012. studiju gadā 2.semestrī.

Maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība”:

 • Garkalns Andrejs

Maģistra studiju programmā „Datorsistēmas”:

 • Tutins Aldis
 • Stepanovs Dmitrijs

Pamatojums: NOLIKUMA PAR MĒRĶSTIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU MAĢISTRANTIEM RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (RA) 7.7. punkts.
7.5. Ja Stipendiāts ir eksmatrikulēts vai viņam ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, sākot ar nākamo mēnesi pēc eksmatrikulācijas vai akadēmiska atvaļinājuma piešķiršanas, tiek pārtraukta mērķstipendijas izmaksa.
7.6. Ja Stipendiāts nav sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus sesijas laikā vai nav ieguvis attiecīgā akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu, RA pārtrauc mērķstipendijas izmaksu Nolikumā paredzētajā kārtībā.
7.7. Nolikuma punktos 7.5 un 7.6 noteiktajos gadījumos mērķstipendiju uz atlikušo periodu piešķir nākamajam Pretendentam, kurš ieguvis augstāko novērtējumu.

15.12.2011 Cienījamie maģistranti!

Atgādinām, ka tuvojas ziemas sesijas laiks un tiem, kas sekmīgi nenokarots sesiju, stipendiju izmaksa tiks pārtraukta. Arī atgādinām, ka mērķstipendiju saņēmējiem lekciju apmeklēšana ir obligāta!

23.08.2011, ESF mērķstipendijas maģistrantiem

Apsveicām studentus, kas saņems ESF stipendiju 2011./2012. studiju gadā 1.semestrī .

Maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” 1.kurss:

 • Madara Mediņa

 • Velta Dzervinika

 • Aija Bergmane

Maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” 2.kurss:

 • Anita Cercene

 • Ivars Locis

Maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” 1.kurss:

 • Sergejs Kodors

 • Vladimirs Malejevs

 • Imants Zarembo

Maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” 2.kurss:

 • Aivars Skarbiniks

 • Boriss Nazarovs

18.07.2011, ESF mērķstipendijas maģistrantiem

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu mērķstipendiju saņemšanai Inženieru fakultātes maģistra studiju programmu „Vides aizsardzība” vai „Datorsistēmas” maģistrantiem ESF projekta „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (nr.2009/0139/1DP/ 1.1.2.1.1 /09/IPIA/VIAA/003) ietvaros.

2011./2012. studiju gadā pavisam tiks piešķirtas 10 stipendijas.

Iesniegumu mērķstipendijas saņemšanai jāaizpilda uzņemšanas laikā līdz 2011. gada 19. augustam.

WORD Stipendijas iesnieguma forma

19.01.2011, ESF mērķstipendijas maģistrantiem

Apsveicām studentus, kas saņems ESF stipendiju 2010./2011. studiju gadā 2.semestrī .

Maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība”:

 • Pavlovskis Žanis
 • Strucinska Inta

Maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” :

 • Jevģeņijs Kušakovs
 • Skarbiniks Aivars

Pamatojums: NOLIKUMA PAR MĒRĶSTIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU MAĢISTRANTIEM RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (RA) 7.7. punkts.

7.5. Ja Stipendiāts ir eksmatrikulēts vai viņam ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, sākot ar nākamo mēnesi pēc eksmatrikulācijas vai akadēmiska atvaļinājuma piešķiršanas, tiek pārtraukta mērķstipendijas izmaksa.

7.6. Ja Stipendiāts nav sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus sesijas laikā vai nav ieguvis attiecīgā akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu, RA pārtrauc mērķstipendijas izmaksu Nolikumā paredzētajā kārtībā.

7.7. Nolikuma punktos 7.5 un 7.6 noteiktajos gadījumos mērķstipendiju uz atlikušo periodu piešķir nākamajam Pretendentam, kurš ieguvis augstāko novērtējumu.

06.08.2010, ESF mērķstipendijas maģistrantiem

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu mērķstipendijas saņemšanai Inženieru fakultātes maģistra studiju programmu „Vides aizsardzība” vai „Datorsistēmas” maģistrantiem ESF projekta „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (nr.2009/0139/1DP/ 1.1.2.1.1 /09/IPIA/VIAA/003) ietvaros.

2010./2011. studiju gadā tiks piešķirtas 10 stipendijas.

Iesniegums mērķstipendijas saņemšanai jāiesniedz līdz 2010. gada 20. augustam par uzņemšanu maģistrantūrā atbildīgajai personai (Atbrīvošanas alejā 90, 115.kab.).

WORD Stipendijas iesnieguma forma

11.01.2010, ESF mērķstipendijas maģistrantiem

Apsveicām studentus, kas saņems ESF stipendiju 2009./2010. studiju gadā 2.semestrī .

Maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība”:

 • Janīna Kušnere;
 • Pēteris Drozdovs;
 • Jānis Mozumačs;
 • Sanita Kurme.

Maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” :

 • Viktors  Andrejevs;
 • Aleksandrs  Petrovs;
 • Armīns Palms.

Pamatojums: NOLIKUMA PAR MĒRĶSTIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU MAĢISTRANTIEM RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (RA) 7.7. punkts.

7.5. Ja Stipendiāts ir eksmatrikulēts vai viņam ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, sākot ar nākamo mēnesi pēc eksmatrikulācijas vai akadēmiska atvaļinājuma piešķiršanas, tiek pārtraukta mērķstipendijas izmaksa.

7.6. Ja Stipendiāts nav sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus sesijas laikā vai nav ieguvis attiecīgā akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu, RA pārtrauc mērķstipendijas izmaksu Nolikumā paredzētajā kārtībā.

7.7. Nolikuma punktos 7.5 un 7.6 noteiktajos gadījumos mērķstipendiju uz atlikušo periodu piešķir nākamajam Pretendentam, kurš ieguvis augstāko novērtējumu.

21.08.2009, Apsveicām pirmos studentus, kas saņems ESF stipendiju 2009./2010. studiju gadā.

  • Maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” 1.kurss
   • Kristīne Glūdiņa
   • Baiba Purvinska
   • Arnita Meinerte
   • Inese Liepiņa
  • Maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” 2.kurss
   • Natālija Lemešenoka
   • Sintija Augule
   • Skaidra Keidāne
  • Maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” 1.kurss
   • Marians Žukovs
   • Viktors Malihins
   • Edgars Pavlovskis
   • Jevģeņijs Kušakovs
 • Maģistra studiju programmā „Datorsistēmas” 2.kurss
  • Viktors Ivanovs
  • Jēļena Skubilina
  • Māris Seimanovs

Pamatojums: RA rektora rīkojums nr. 4-9/1326 no 20.08.2009.

07.08.2009, ESF mērķstipendijas maģistrantiem

No 01.09.2009. Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultāte sāk realizēt ESF projektu „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (identifikācijas Nr. 1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/003), kas paredz iespēju maģistrantiem konkursa kārtībā saņemt stipendiju trīssimt latu mēnesī apmērā.

Saskaņā ar LR MK grozījumiem 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām", studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, augstākās izglītības iestāde stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi pēc mērķstipendijas piešķiršanas.

PDF NOLIKUMS PAR MĒRĶSTIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU MAĢISTRANTIEM RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (RA)

2009./2010. studiju gadā tiks piešķirtas 14 stipendijas maģistrantiem, kas studēs maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” vai „Datorsistēmas”. Iesniegums mērķstipendijas saņemšanai jāiesniedz līdz 2009. gada 19. augustam par uzņemšanu maģistrantūrā atbildīgajai personai (Atbrīvošanas alejā 90, 115.kab.).

WORD IESNIEGUMS MĒRĶSTIPENDIJAS SAŅEMŠANAI

Projektu plānots realizēt laikā no 2009. gada septembra līdz 2013.gada janvārim, un tā kopējās izmaksas ir 157 140 Ls. Projekta līdzfinansējums 85% apmērā ir no Eiropas sociālā fonda, 15% -Latvijas valsts finansējums.

Papildu informāciju varat iegūt pie projekta koordinatora Mihaila Kijaško, Atbrīvošanas alejā 115, ITC, 208. kab., pa tālr. 646 22428 vai e-pastu: Mihails.Kijasko@ru.lv.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.