Arhīvs: ESF projekts „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” 2. kārta

Projekta darbības laiks: 02.01.2012 - 30.06.2013 | Finansējums, EUR: 45265

 

Atbildīga persona

Inga Lesničija, Inga.Lesnicija@ru.lv, +371 64623219

Par projektu

Projekta īstenošanas vieta: Rēzeknes Augstskola, Latgale

Par projektu: Projekta ietvaros tiek piešķirtas mērķstipendijas sešiem doktorantiem, kuras tiek asignētas atbilstoši „Nolikumam par mērķstipendiju piešķiršanu doktorantiem Rēzeknes Augstskolā”. Mērķstipendijas veicinās doktoranta studiju procesa norisi un nepieciešamo rezultātu sasniegšanu, aizstāvot promocijas darbu un iegūstot doktora zinātnisko grādu attiecīgajā nozarē.

Atbalsts doktoranta zinātniskās darbības veicināšanai (konferenču dalības maksas nodrošināšana, komandējumu izmaksas, zinātnisko rakstu sagatavošana un publicēšana) sekmēs zinātnisko atziņu aprobāciju Latvijas un Eiropas līmenī.

Projekta mērķis

mērķstipendiju piešķiršana Rēzeknes Augstskolas doktora studiju programmu „Pedagoģija” un „Vides inženierzinātne” doktorantiem, tādā veidā palielinot to speciālistu skaitu, kas ieguvuši augstāko kvalifikāciju (doktora zinātnisko grādu) un spējīgi plānot, radīt un ieviest augstas tehnoloģijas produktus, kā arī produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata Latgales reģionā.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes apraksts

1.

Mērķstipendiātu atlase

Saskaņā ar „Nolikumu par mērķstipendiju piešķiršanu doktorantiem Rēzeknes Augstskolā” tiek organizēta atlase, izskatīti doktorantu iesniegumi, sagatavoti nepieciešamie juridiskie dokumenti (līgumi ar doktorantu – mērķstipendijas saņēmēju un promocijas darba vadītāju).

2.

Mērķstipendiju izmaksa

Atbilstoši „Nolikumam par mērķstipendiju piešķiršanu doktorantiem Rēzeknes Augstskolā” un līgumam.

3.

Mērķstipendiju administrēšana un kvalitātes atbalsta pasākumu nodrošināšana

Atbilstoši „Nolikumam par mērķstipendiju piešķiršanu doktorantiem Rēzeknes Augstskolā”, līgumam un „Kārtībai par doktorantūras kvalitātes atbalsta pasākumu finansējuma izlietojumu Rēzeknes Augstskolā”.

Rezultāti:

Plānotais doktorantu skaits, kas saņems Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām, ir 4 doktoranti.

Plānots, ka 75% no doktorantiem, kas saņem Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām, 2014.gadā aizstāvēs promocijas darbu un iegūs doktora zinātnisko grādu.

Inga Lesničija, tālr.: 64623219, e-pasts: Inga.Lesnicija@ru.lv

WORD Nolikums par mērķstipendiju piešķiršanu RA doktorantiem (29.05.2012.)

WORD Kārtība par RA doktorantūras kvalitātes atbalsta pasākumu finansējuma izlietojumu (aktualizēta 18.12.2012.)

28.06.2013. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā” (Nr. 2011/0057/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/005) realizācija

27.06.2013. zinātniskā grāda pretendentes Ženijas TRUSKOVSKAS promocijas darbs „Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā” ir iesniegts Latvijas Universitātes Akadēmiskajā departamentā promocijas procesa uzsākšanai.

28.06.2013. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā” rezultāti

Ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes 2013.gada 27.jūnija lēmumu Nr.19 Inamorai ZAICEVAI par promocijas darba „Zīmju un verbālās valodas bilingvālā mācību metode bērniem ar dzirdes traucējumiem” aizstāvēšanu ir piešķirts pedagoģijas doktora zinātniskias grāds nozaru pedagoģijas apakšnozarē.

25.06.2011. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā” realizācija

Doktorantu aktivitātes zinātniskajās konferencēs 2012./2013.studiju gada pavasara semestrī:

Doktorants, studiju programma

Konference

Referāta nosaukums

Datums un vieta

Ženija Truskovska, doktora studiju programma "Pedagoģija"

5th World Conference on Educational Sciences

Social Educators’ Professional Development in Supervision – Trends and Results in Latvia

05.-09.02.2013. Sapienza Universitu of Rome (Itālija)

 

Ecology &  Safety

Supervision: Opportunities for Implementation Measures of Occupational Health in the Case of Professional Burnout among Social Educators

07.-11.06.2013. Sunny Beach Resort (Bulgārija)

Indra Kolendoviča, doktora studiju programma "Pedagoģija"

International Conference for Academic Disciplines

Connection of Boarding School Pupils' Social Skills with Their Preparation for Independent Life

12.-18.04.2013. Vīne (Austrija)

01.03.2013. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā” realizācija

2013.gada 25.februārī Doktorantūras komisijas sēdē tika izskatītas doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atskaites par rudens semestrī paveiktajām un nākošajā semestrī plānotajām aktivitātēm. Mērķstipendiāti sekmīgi studē atbilstoši doktorantūras studiju un individuālā darba plāniem, tāpēc atskaites tika novērtētas pozitīvi. Doktorantūras komisijas lēmums tika apstiprināts Rēzeknes Augstskolas Zinātnes padomes 26.02.2013. sēdē ar protokolu Nr.13-1/6. Pamatojoties uz šo lēmumu, mērķstipendiātiem tika izmaksāta stipendijas atlikusī daļa par rudens semestri.

21.12.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā” realizācija

Doktorantu aktivitātes zinātniskajās konferencēs 2012./2013.studiju gada rudens semestrī:

Nr.p. k.

Doktorants, studiju programma

Konferences vai pasākuma nosaukums

Referāta vai

raksta nosaukums

Norises vieta

Norises laiks

1.

Edgars Čubars doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

Konsultācijas un promocijas darba iesniegšana LLU Vides zinātnes nozares Vides inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomē

 Promocijas darbs „Niedru produktivitāti un biomasas īpašības ietekmējošo faktoru izpēte un to izmantošanas enerģijas ieguvei pamatojums”

Jelgava, LLU

29.11.2012.

2.

Inamora Zaiceva

doktora studiju programma „Pedagoģija”

Konference „Research in Education and Rehabilitation Sciences”

„Bilingualism of the Sign Language and Spoken/Written Language for Hearing-Impaired Children at pre-school Educational Establishments in Latvia”

Zagreba (Horvātija)

27.-29.09.2012.

3.

Inamora Zaiceva

doktora studiju programma „Pedagoģija”

3rd International Conference on Education and Educational Psychology - ICEEPSY 2012

Asquisition of the Sign Language and Spoken/Written Language for Hearing-Impaired Children at pre-school Educational Establishments in Latvia

Istanbul (Turcija)    tiešsaistes režīmā

10.-13.10.2012.

4.

Indra Kolendoviča doktora studiju programma „Pedagoģija”

International Conference for Academic Disciplines 2012

Formation of self-dependence in an upbringing process in Latvia

Roma (Itālija)

28.10.-02.11.2012.

28.09.2012. Par doktorantu atskaišu iesniegšanu

Pamatojoties uz Rēzeknes Augstskolas (RA) Zinātnes padomes 26.09.2012. sēdes lēmumu „Par RA doktorantu atskaišu iesniegšanas termiņu apstiprināšanu”, ir noteikti šādi RA doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu, tai skaitā projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (Nr. 2009/0161/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/007) un projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā” (Nr.2011/0057/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/005) mērķstipendiātu atskaišu iesniegšanas termiņi: 31.10.2012., 31.01.2013., 05.04.2013., 20.06.2013.

02.07.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā” mērķstipendiāti

Mērķstipendiju saņems no  01.08.2012. līdz  31.06.2013.

Nr.p.k.

Vārds Uzvārds

Studiju programma

Promocijas darba tēma

Vadītājs

1.

Ženija Truskovska

PedDr

Sociālā pedagoga profesionālās identitātes veidošana ar supervīziju nodrošinātā studiju procesā

Dr.paed., prof. Velta  Ļubkina

2.

Indra Kolendoviča

PedDr

Pusaudžu patstāvības veidošanās internātskolas sociālpedagoģiskajā procesā

Dr.paed., prof. Velta  Ļubkina

01.02.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā” mērķstipendiāti

Mērķstipendiju saņems no  01.02.2012. līdz 31.12.2012. 

Nr.p.k.

Vārds Uzvārds

Studiju programma

Promocijas darba tēma

Vadītājs

1.

Edgars Čubars

VIDr

Niedru biomasas kā atjaunojamo energoresursu energopotenciāla izpēte un to ilgtspējīgas izmantošanas pamatojums

Dr.habil.geol., prof.

 Gotfrīds Noviks

2.

Inamora Zaiceva

PedDr

Zīmju un verbālā valodas bilingvālā mācību metode bērniem ar dzirdes traucējumiem

Dr.psych., doc. Larisa Brokāne;

Dr.paed., doc. Aina Strode

29.06.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā” realizācija

Doktorantu aktivitātes zinātniskajās konferencēs 2011./2012.studiju gada pavasara semestrī:

Nr.p. k.

Doktorants, studiju programma

Konferences vai pasākuma nosaukums

Referāta vai raksta nosaukums

Norises vieta

Norises laiks

1.

Edgars Čubars doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

Lauka pētījumi Liepājas rajonā

 

Liepājas rajona Rucavas pagastā

25.-26.02.2012.

2.

Edgars Čubars

doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

Paraugu vākšana pa Latgales reģiona ezeriem

 

Latgales reģions

14.-15.04.2012.

3.

Edgars Čubars

doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

Starptautiskā zinātniskā konference "Renewable Energy and Energy Eficiency"

Evatuation of reed resources in Kurzeme region in Latvia

Jelgava

29.05.2012.

4.

Inamora Zaiceva

doktora studiju programma „Pedagoģija”

Starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedrība, integrācija, izglītība"

Psihosociālā izglītība bērniem ar dzirdes traucējumiem Latvijā.

Rēzekne

25.-26.05.2012.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.