Arhīvs: Kompetenču pieeja mācību saturā 8.3.1.1/16/I/002

Projekta darbības laiks: 01.01.2017 - 31.12.2019

Projektā iesaistītie darbinieki:

Vadītāja Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde

Kontaktinformācija – marite.rozenfelde@rta.lv

Galvenais eksperts – Mg. spec. paed. Aija Tereško; galvenā  grāmatvede Irēna Beinaroviča – Litvinova, speciāliste – grāmatvede Ingrīda Runča; personāla daļas vadītāja – Inga Ļesničija; finanšu analītiķe – Olga Trančenoka; juriskonsults – Imants Plešners; datorsistēmu tehniķis – Boriss Moisejevs; datorsistēmu un datortīkla administrators – Mihails Kijaško; vecākie eksperti – metodisko materiālu izstrādes grupu vadītāji: Aivars Vilkaste, Kaspars Balodis, Rita Burceva,  Dr.paed., docente Aina Strode, Dr.hist.,asoc.prof.Valdis Malahovskis, Olga Gritāne, Daina Petrova, Ārija Grigorjeva, Tatjana Kromāne un Ilona Stramkale.

Projekta mērķis

Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju un mācību satura pakāpenisku ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Projekta mērķa sasniegšanai tiks: aprobēts un ieviests kompetenču pieejā balstīts mācību saturs; izstrādāti darba organizācijas modeļi un metodika; mācību un metodiskie līdzekļi izglītojamajiem un to pedagogiem; izstrādāti un aprobēti kompetenču pieejai atbilstoši diagnostikas instrumenti; īstenots pasākumu komplekss pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei.

Projekta rezultāti 

Tiks radīts 61 mācību un metodiskais līdzeklis, aptverot visus mācību priekšmetus pirmsskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pakāpē; mācību satura ieviešanas atbalstam vēl 22 mācību un metodiskie līdzekļi, tai skaitā Eiropas valodu portfelis un mācību un metodiskie līdzekļi integrētai pieejai mācību satura un valodu apguvei –CLIL; 10 mācību līdzekļi izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem; 5 integrēti mācību līdzekļi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem. Visi projektā radītie mācību un metodiskie līdzekļi būs pieejami digitālo mācību resursu krātuvē.

RTA darba grupas uzdevumi:

  1. piedalīties kā ekspertiem – konsultantiem projekta darba grupās speciālās un iekļaujošās izglītības jomā;
  2. izstrādāt mācību saturu un 10 digitalizētus mācību un metodiskos līdzekļus 1.-6.klasei un 7.-9. klasei izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  3. piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides nodarbībās;
  4. piedalīties mācību satura aprobācijas pieredzes apmaiņas semināros.

Uzdevumu veikšanā iesaistīti kopumā 46  profesionāļi darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, no 15. speciālās izglītības iestādēm (Maltas,  Aleksandrovas, Ezersalas, Baltinavas, Sveķu, Gaujienas, Palsmanes, Rīgas 1., Daugavpils 1., Pelču,  Rudzātu, Dzelzavas,  Antūžu speciālajām skolām;  Daugavpils logopēdiskās internātskolas – AC, Rēzeknes internātskolas – AC) un   4. vispārējās izglītības iestādēm (Rēzeknes sākumskola, Rēzeknes 6 v.sk., Nautrēnu v.sk., Tilžas internātskola).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.