Arhīvs: ESF projekts "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā" 1. kārta

Projekta darbības laiks: 01.06.2009 - 30.06.2013 | Finansējums, EUR: 259677

 

Atbildīga persona

Inga Lesničija, Inga.Lesnicija@ru.lv, +371 64623709

Par projektu

Projekta īstenošanas vieta: Rēzeknes Augstskola, Latgale

Projekta darbības termiņš: 01.08.2009.-30.06.2013.

Finansējuma summa LVL: 259 677

Par projektu: Projekta ietvaros tiek piešķirtas mērķstipendijas sešiem doktorantiem, kuras tiek asignētas atbilstoši „Nolikumam par mērķstipendiju piešķiršanu doktorantiem Rēzeknes Augstskolā”. Mērķstipendijas veicinās doktoranta studiju procesa norisi un nepieciešamo rezultātu sasniegšanu, aizstāvot promocijas darbu un iegūstot doktora zinātnisko grādu attiecīgajā nozarē.

Atbalsts doktoranta zinātniskās darbības veicināšanai (konferenču dalības maksas nodrošināšana, komandējumu izmaksas, zinātnisko rakstu sagatavošana un publicēšana) sekmēs zinātnisko atziņu aprobāciju Latvijas un Eiropas līmenī.

Projekta mērķis

mērķstipendiju piešķiršana Rēzeknes Augstskolas doktora studiju programmu „Pedagoģija” un „Vides inženierzinātne” doktorantiem, tādā veidā palielinot to speciālistu skaitu, kas ieguvuši augstāko kvalifikāciju (doktora zinātnisko grādu) un spējīgi plānot, radīt un ieviest augstas tehnoloģijas produktus, kā arī produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata Latgales reģionā.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes apraksts

1.

Mērķstipendiātu atlase

Saskaņā ar „Nolikumu par mērķstipendiju piešķiršanu doktorantiem Rēzeknes Augstskolā” tiek organizēta atlase, izskatīti doktorantu iesniegumi, sagatavoti nepieciešamie juridiskie dokumenti (līgumi ar doktorantu – mērķstipendijas saņēmēju un promocijas darba vadītāju).

2.

Mērķstipendiju izmaksa

Atbilstoši „Nolikumam par mērķstipendiju piešķiršanu doktorantiem Rēzeknes Augstskolā” un līgumam.

3.

Mērķstipendiju administrēšana un kvalitātes atbalsta pasākumu nodrošināšana

Atbilstoši „Nolikumam par mērķstipendiju piešķiršanu doktorantiem Rēzeknes Augstskolā”, līgumam un „Kārtībai par doktorantūras kvalitātes atbalsta pasākumu finansējuma izlietojumu Rēzeknes Augstskolā”.

Rezultāti:

Plānotais doktorantu skaits, kas saņems Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām, ir 14 doktoranti.

Plānots, ka 50% no doktorantiem, kas saņem Eiropas Sociālā fonda atbalstu studijām, 2013.gadā aizstāvēs promocijas darbu un iegūs doktora zinātnisko grādu.

 

Inga Lesničija, tālr.: 64623219, e-pasts: Inga.Lesnicija@ru.lv

WORD Nolikums par mērķstipendiju piešķiršanu RA doktorantiem (29.05.2012.)

WORD Kārtība par RA doktorantūras kvalitātes atbalsta pasākumu finansējuma izlietojumu (aktualizēta 18.12.2012.)

28.06.2013. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (Nr.2009/0161/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007) realizācija

27.06.2013. zinātniskā grāda pretendenta Jāņa POPLAVSKA promocijas darbs „Bionika vidusskolas fizikas mācību satura apguvē” ir iesniegts Latvijas Universitātes Akadēmiskajā departamentā promocijas procesa uzsākšanai.

25.06.2011. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” realizācija

Doktorantu aktivitātes zinātniskajās konferencēs 2012./2013.studiju gada pavasara semestrī:

Doktorants, studiju programma

Konference

Referāta nosaukums

Datums un vieta

Olga Urtāne,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

"5th World Conference on Educational Sciences" (WCES 2013)

Formation of collaborative skills of adolescents who have functional disorders

05.-09.02.2013.

Roma (Itālija)

Alens Indriksons

doktora studiju programma „Pedagoģija”

Starptautiskā akadēmisko disciplīnu konference – Vīne 2013

Educational approaches for Professional training of border guards

12.-18.04.2013.

Vīne (Austrija)

Jeļena Laškova

doktora studiju programma „Pedagoģija”

5th World Conference on Educational Sciences (WCES 2013)

Opportunities and motivation for training the unemployed in Latvia

05.-09.02.2013.

Roma (Itālija)

 

Sustainable development. Culture. Education.

Career competence of job seekers in the view of educators of further education institutions

04.-07.06.2013.

Sanktpēterburga (Krievija)

Jānis Poplavskis

doktora studiju programma „Pedagoģija”

Образование для устойчивого развития в поликультурном образовательном пространстве

Компетентностный подход в обучении физики как основа долгосрочного образования и развития естественнонаучной и технологической культуры школьников

18.-19.04.2013.

Pleskava (Krievija)

 

1st Global Virtual Conference 2013

A model of didactic physics learning, that integrates the student's knowledge about the natur

8.-12.05.2013.

virtuāli

 

Sabiedrība, integrācija, izglītība

Fizikas apguve vidusskolā bionikas kontekstā

24.-25.05.2013.

Rēzeknes Augstskola, Rēzekne

 

Teacher of the 21st Century. Quality education for quality teaching

Nature Studies and Technologies Competence and Criteria of its Development in the Context-oriented Process of Learning Physics

10.-12.05.2013.

Latvijas Universitāte, Rīga

Juris Treijs

doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

Simpozijs «Порошковая металлургия: Инженерия поверхности. Новые композиционные материалы. Сварка»

Ferromagnetic Sorbents for Collection of Spilled Oil Products

9.-12.04.2013. Minska (Baltkrievija)

 

Vide, tehnoloģija, resursi.

Investigations of properties of powdered ferromagnetic sorbents

20.-22.06.2013. Rēzeknes Augstskola

Staņislavs Pleikšnis

doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

Seminārs "Apdzīvotu vietu ekoloģiski ģeofizikālais monitorings"

 

18.04.2013.

Viļņa (Lietuva)

 

European Conference on Sustainable Development

Towards Sustainable Waste Management in Latvia

16.-19.05.2013. Minska (Baltkrievija)

 

Ecology &  Safety

Evaluation of increasing effeciency of energy and comparison of different ecological construction materials

07.-14.06.2013. Sunny Beach Resort (Bulgārija)

01.03.2013. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” realizācija

2013.gada 25.februārī Doktorantūras komisijas sēdē tika izskatītas doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atskaites par rudens semestrī paveiktajām un nākošajā semestrī plānotajām aktivitātēm. Visi mērķstipendiāti sekmīgi studē atbilstoši doktorantūras studiju un individuālā darba plāniem, tāpēc atskaites tika novērtētas pozitīvi. Doktorantūras komisijas lēmums tika apstiprināts Rēzeknes Augstskolas Zinātnes padomes 26.02.2013. sēdē ar protokolu Nr.13-1/6. Pamatojoties uz šo lēmumu, mērķstipendiātiem tika izmaksāta stipendijas atlikusī daļa par rudens semestri.

31.01.2013. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” realizācija

Doktorants, studiju programma

Konferences nosaukums

Referāta nosaukums

Datums un vieta

Olga Urtāne, doktora studiju programma „Pedagoģija”

International Conference for Academic Disciplines 2012

Learners with mental disorders preparedness to choose a career choise in boarding school in Latvia

28.10.-02.11.2012. Roma (Itālija)

Alens Indriksons, doktora studiju programma „Pedagoģija”

International Conference for Academic Disciplines 2012

Augstākās izglītības specifika Valsts robežsardzes koledžā

28.10.-02.11.2012. Roma (Itālija)

Jeļena Laškova, doktora studiju programma „Pedagoģija”

Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: Finanšu kapitāla ietekme uz reģiona ekonomisko konkurētspēju

Особенности мотивации в обучении безработных

8.-11.11.2012. Daugavpils, DU

Starpdisciplinārā zinātniski praktiskā konference „Sabiedrība. Veselība. Labklājība”

Aspects of training the unemployed

22.-23.11.2012. Rīga, RSU

09.10.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” rezultāti

Ar LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes 04.10.2012. lēmumu Nr.1 Spodrai AUSTRUMAI par promocijas darba „Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā” aizstāvēšanu ir piešķirts pedagoģijas doktora zinātniskais grāds skolas pedagoģijas apakšnozarē.

28.09.2012. Par doktorantu atskaišu iesniegšanu

Pamatojoties uz Rēzeknes Augstskolas (RA) Zinātnes padomes 26.09.2012. sēdes lēmumu „Par RA doktorantu atskaišu iesniegšanas termiņu apstiprināšanu”, ir noteikti šādi RA doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu, tai skaitā projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (Nr. 2009/0161/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/007) un projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā” (Nr.2011/0057/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/005) mērķstipendiātu atskaišu iesniegšanas termiņi: 31.10.2012., 31.01.2013., 05.04.2013., 20.06.2013.

10.07.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” rezultāti

Ar LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes 29.06.2012. lēmumu Nr.31 Svetlanai UŠČAI par promocijas darba „Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība internātpamatskolā” aizstāvēšanu ir piešķirts pedagoģijas doktora zinātniskais grāds nozaru pedagoģijas apakšnozarē.

Ar LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes 29.06.2012. lēmumu Nr.32 Ilgai PRUDŅIKOVAI par promocijas darba „Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā” aizstāvēšanu ir piešķirts pedagoģijas doktora zinātniskais grāds nozaru pedagoģijas apakšnozarē.

03.07.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” mērķstipendiāti 2012./2013.studiju gadā

Mērķstipendiju saņems no  01.08.2012. līdz 31.06.2013. 

Nr.p.k.

Vārds Uzvārds

Studiju programma

Promocijas darba tēma

Vadītājs

1.

Juris Treijs

VIDr

Feromagnētiskie sorbenti un to iespējas izlietu naftas produktu piesārņojuma savākšanā

Dr.sc.ing., asoc.prof. Edmunds Teirumnieks

2.

Staņislavs Pleikšnis

VIDr

Jauni ekoloģiski būvmateriāli ēku energoefektivitātes paaugstināšanā

Dr.sc.ing., asoc.prof.

Andris Martinovs

3.

Olga Urtāne

PedDr

Gatavības veidošanās karjeras izvēlei skolēniem ar garīgās veselības traucējumiem internātpamatskolā

Dr.paed., prof. Velta Ļubkina

4.

Alens Indriksons

 

PedDr

Lietišķās komunikācijas prasmes robežsargu profesionālajā sagatavošanā

Dr.paed., prof. Velta Ļubkina

5.

Jeļena Laškova

 

PedDr

Bezdarbnieku izglītošanas motīvu veidošanās pieaugušo izglītībā

Dr.soc.psyhol.

Larisa Brokāne Dr.paed., doc.

Aina Strode

6.

Jānis Poplavskis

 

PedDr

Mācību satura nepārtrauktība fizikas priekšmetā vispārējās vidējās un augstākās izglītības posmā

Dr.paed., asoc.prof.

 Jānis Dzerviniks

17.05.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” realizācija

02.04.2012. Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome ir pieņēmusi promocijai zinātniskā grāda pretendentes Svetlanas UŠČAS promocijas darbu „Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība  internātpamatskolā”.

Plānots, ka promocijas darba aizstāvēšana varētu notikt jau š.g. 31.maijā.

26.04.2012. Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome ir pieņēmusi promocijai zinātniskā grāda pretendentes Spodras AUSTRUMAS promocijas darbu „Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā”.

Plānots, ka promocijas darba aizstāvēšana varētu notikt 23.augustā.

17.05.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (Nr. Nr.2009/0161/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007) realizācija

WORD Doktorantu aktivitātes zinātniskajās konferencēs 2011./2012.studiju gada rudens semestrī

05.03.2012. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (Nr. Nr.2009/0161/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007) realizācija

28.02.2012. Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome ir pieņēmusi promocijai zinātniskā grāda pretendentes Ilgas PRUDŅIKOVAS promocijas darbu „Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā”.

Plānots, ka promocijas darba aizstāvēšana varētu notikt jau š.g. 17.maijā.

14.09.2011. Par doktorantu atskaišu iesniegšanu

Pamatojoties uz Rēzeknes Augstskolas rektora 12.09.2011. rīkojumu Nr.4-5/8 „Par doktorantu atskaišu iesniegšanu”, RA doktora studiju programmu „Pedagoģija” un „Vides inženierzinātne” doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem, kas projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (Nr. 2009/0161/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/007) ietvaros saņem mērķstipendijas, atbilstoši individuālajam plānam iesniegt atskaiti par zinātniskā darba rezultātiem, elektroniski (uz e-pastu: Karine.Laganovska@ru.lv) iesūtot atskaites periodā faktiski izpildīto (promocijas darba daļa, zinātniskais raksts vai tā melnraksts).

Atskaišu iesniegšanas termiņi ir 31.10.2011., 30.01.2012., 30.03.2012., 15.06.2012.

30.06.2011. . ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” mērķstipendiāti 2011./2012.studiju gadā

WORD Mērķstipendiju saņēmēji no 01.08.2011. līdz 31.06.2012.

30.06.2011. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” realizācija

WORD Doktorantu aktivitātes zinātniskajās konferencēs 2010./2011.studiju gada pavasara semestrī

29.04.2011.

ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” realizācija

Projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (Nr. 2009/0161/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/007) mērķstipendiāti 26.04.2011. kārtējo reizi atskaitījās par savu zinātnisko darbu. Visi mērķstipendiāti sekmīgi studē atbilstoši doktorantūras studiju un individuālā darba plāniem. Doktora studiju programmas „Pedagoģija” doktoranti ir sekmīgi nokārtojuši promocijas eksāmenu svešvalodā un gatavojas promocijas eksāmenam pedagoģijā, kas notiks 07.06.2011.
Doktora studiju programmas „Vides inženierzinātne” doktoranti sekmīgi nokārtojuši teorētisko kursu un gatavojas atestācijai, kas notiks 16.06.2011.

13.01.2011. Par doktorantu atskaišu iesniegšanu

Pamatojoties uz Rēzeknes Augstskolas rektora 11.01.2011. rīkojumu Nr.4-5/85 „Par doktorantu atskaišu iesniegšanu”, RA realizēto doktora studiju programmu „Pedagoģija” un „Vides inženierzinātne” 3.studiju kursa doktorantiem, kas projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (Nr. 2009/0161/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/007) ietvaros saņem mērķstipendijas, atbilstoši individuālajam plānam vienu reizi divos mēnešos RA Zinātņu daļā jāiesniedz atskaiti par zinātniskā darba rezultātiem, pievienojot atskaites periodā faktiski izpildīto (promocijas darba daļa, zinātniskais raksts/melnraksts).

Atskaišu iesniegšanas termiņi ir 25.02.2011., 26.04.2011. un 27.06.2011.

15.12.2010. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” realizācija

Visi mērķstipendiāti sekmīgi studē atbilstoši doktorantūras studiju un individuālā darba plāniem. Doktorantu aktivitātes zinātniskajās konferencēs 2010./2011.st.g. rudens semestrī:

Doktorants, studiju programma

Konference

Referāta vai publikācijas nosaukums

Datums un vieta

A. Skromulis, doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

 

Zinātnisko eksperimentu sērija "Corona Changer Experiments"

 

27.09.2010.-02.10.2010. Helsinki (Somija)

Environmental Science and Education in Latvia and Europe "From Green Projects to Green Cociety""

Evaluation of air Ionization Level in Rezekne City

22.10.2010. Jelgavā, Latvija

E.Čubars,

doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

 

Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā

Evaluation of reed resources in Latgale region and analysis of its use for energy production

22.10.2010. Jelgavā, Latvija

I.Patapova,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

 

Prakse "Profesora asistenta vai vadošā pētnieka asistenta prakse pētniecisko darbu izstrādē un projektu vadīšanā"

 

17.11.2010.-26.11.2010. Dortmunde (Vācija)

Starptautiskais zinātniskais žurnāls "Pedagogical Technologies in Socialization and resocialization of Society"

"Satisfiction of pupil's of social risk group needs in activity of Latvian Boarding School"

Rēzekne

S.Ušča,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

 

Prakse "Profesora asistenta vai vadošā pētnieka asistenta prakse pētniecisko darbu izstrādē un projektu vadīšanā"

 

17.11.2010.-26.11.2010. Dortmunde (Vācija)

Starptautiskais zinātniskais žurnāls "Pedagogical Technologies in Socialization and resocialization of Society"

 "Adolescent with Language Impairment Socialization Problems in Latvia"

Rēzekne

Ž.Truskovska,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

Pētniecības darba veikšana

 

24.10.2010.- 29.10.2010. Myslowice (Polija)

Ilga Prudņikova

doktora studiju programma „Pedagoģija”

 

Starptautiskais zinātniskais žurnāls "Pedagogical Technologies in Socialization and resocialization of Society"

"The Acquisition of studying skills in build environment at Special Primary Boarding School"

Rēzekne

International Conference on Education and Educational Psychology

Rendering of help to pupils of special and particular needs at Latvia education system

02.12.2010.-05.12.2010.

Kirēnija  (Kipra)

30.06.2010  ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” realizācija

Visi mērķstipendiāti sekmīgi studē atbilstoši doktorantūras studiju un individuālā darba plāniem. Doktorantu aktivitātes zinātniskajās konferencēs pavasara semestrī:

Doktorants, studiju programma

Konference

Referāta nosaukums

Datums un vieta

A. Skromulis, doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

 

 

LU 68.zinātniskā konference

„Gaisa enerģētiskā stāvokļa izvērtējums Rēzeknes pilsētā”

04.02.2010.,

Rīgā 

Conference on Water Observation and Information System for Decision Support „BALLWOIS 2010”

Research of Changes of Ionization and Meteorological Factors of Atmospheric Air in Rezekne City, Latvia

 

25.-29.05.2010.,

Ohridā (Maķedonija)

The 2nd International Geography Symposium „GEOMED 2010”

Research of Atmospheric Light Air Ion Concentration and Meteorologic Factor changes in Rezekne City, Latvia

 

02. - 05.06.2010.,

Antālijā (Turcija)

E.Čubars,

doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

 

 

LU 68.zinātniskā konference

 „Niedru biomasas izpēte Latgales reģionā - īpašības un atražojamie apjomi”

04.02.2010.,

Rīgā 

Tautsaimniecības problēmas un risinājumi

„Latgales reģiona niedru resursu izmantošanas perspektīvu analīze”

 

15.04.2010.,

Rēzeknē

The 2nd International Geography Symposium „GEOMED 2010”

„Evaluation of Reed Resources in Latvia and analysis of its use for energy production”

 

02. - 05.06.2010.,

Antālijā (Turcija)

I.Patapova,

doktora studiju programma „Pedagoģija” 

Canada International Conference on Education

„The Role of Boarding Schlool in Work with Latvian Social Risk Group Pupils”

 

26.-28.04. 2010.,

Toronto (Kanāda)

S.Ušča,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

 

 

Sabiedrība, integrācija, izglītība

„Atbalsta sniegšana pusaudžiem ar valodas traucējumiem dzimtās valodas stundās”

19.-20.02.2010.,

Rēzeknē

Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā

„Priekšnosacījumi pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvo prasmju pilnveidei pamatskolā”

25.- 27.03.2010.,

Rīgā

International Conference on Special Education ICOSE 2010

„Computer as medium for the development of language and social skills of the pupils of special needs”

16.-18.04.2010.,

Kirēnijā (Kipra)

S.Austruma,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

Sabiedrība, integrācija, izglītība

„Jauniešu vērtību darbības faktori postmodernajā patērētājsabiedrībā”

19.-20.02.2010.,

Rēzeknē

Ž.Truskovska,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

18.starptautiskā konference "Science and High Education"

„Interchanges of Implementing Supervision or Professional Conselling Support in Professional Education of Propective Social Pedagogues”

17.-27.04.2010.,

Zaporožje (Ukrainā)

 08.09.2009

„Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā”

Projekts Nr. 1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007
Vienošanās par projekta īstenošanu Nr. 2009/0161/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007
Projekta īstenošanas vieta: Rēzeknes Augstskola
Projekta koordinators: Inga Lesničija ,
tālr.: 64623709, fakss: 64625901,
e-pasts: Inga.Lesnicija@ru.lv

Projekta mērķis: mērķstipendiju piešķiršana Rēzeknes Augstskolas doktora studiju programmu „Pedagoģija” un „Vides inženierzinātne” doktorantiem. Mērķstipendijas nodrošinās doktorantu pievēršanos studijām, zinātniskās tēmas izpētei, koncentrēšanos promocijas darba izstrādei, nevis algota darba veikšanai. Ar mērķstipendijas palīdzību doktorantiem tiks radītas plašākas iespējas piedalīties starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, publicēt zinātniskos rakstus periodiskajos izdevumos un zinātnisko rakstu krājumos.

Piešķirot mērķstipendijas RA doktora studiju programmu „Pedagoģija” un „Vides inženierzinātne” doktorantiem, tiek palielināts to speciālistu skaits, kas ieguvuši augstāko kvalifikāciju (doktora zinātnisko grādu) un spējīgi plānot, radīt un ieviest augstas tehnoloģijas produktus, kā arī produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata Latgales reģionā.

Aktualitātes:

Stipendiju skaits:
  • Doktora studiju programma „Pedagoģija” – 4 stipendijas
  • Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne” – 2 stipendijas
 
Atskaites iesniegšanas termiņi ( atskaites veidlapa )
2010./2011.ak.g. 1.semestrī – 29.oktobris, 27. janvāris

2010./2011.ak.g. 2.semestrī – 26.04.2011., 27.06.2011.

2009./2010.ak.g. 1.semestrī – 21.septembris, 25.janvāris
2009./2010.ak.g. 2.semestrī - 29.marts, 14.jūnijs


Mērķstipendiāti: 01.08.2009. – 30.06.2010.
Nr.p.k. Vārds Uzvārds Studiju programma Promocijas darba tēma Vadītājs
1. Spodra Austruma PedDr Skolēnu vērtību un vērtībizglītojošo mācību priekšmetu satura veidošanās process postmodernās patēriņkultūras ietekmē Latvijā Dr.philos., asoc.prof. V.Tēraudkalns
2. Ženija Truskovska PedDr Sociālā pedagoga profesionālās identitātes veidošana ar supervīziju nodrošinātā studiju procesā Dr.paed.,prof. V.Ļubkina
3. Inese Patapova PedDr Holistiskā pieeja sociālā riska grupas skolēnu socializēšanās procesā Dr.paed.,prof. V.Ļubkina
4. Svetlana Ušča PedDr Skolēnu ar valodas traucējumiem latviešu valodas prasmju pilnveide pamatskolā Dr.paed., doc. R.Vīgante
5. Andris Skromulis VIDr Gaisa enerģētiskais piesātinājums un tā dinamikas izpēte cilvēka darbības rezultātā Dr.hab.geol.,prof. G.Noviks
6. Edgars Čubars VIDr Niedru biomasas kā atjaunojamo energoresursu energopotenciāla izpēte un to ilgtspējīgas izmantošanas pamatojums Dr.hab.geol.,prof. G.Noviks
 
Mērķstipendiāti: 01.08.2010. – 30.06.2011.
Nr.p.k. Vārds Uzvārds Studiju programma Promocijas darba tēma Vadītājs
1. Ženija Truskovska PedDr Sociālā pedagoga profesionālās identitātes veidošana ar supervīziju nodrošinātā studiju procesā Dr.paed.,prof. V.Ļubkina
2. Inese Patapova PedDr Holistiskā pieeja sociālā riska grupas skolēnu socializēšanās procesā Dr.paed.,prof. V.Ļubkina
3. Svetlana Ušča PedDr Skolēnu ar valodas traucējumiem latviešu valodas prasmju pilnveide pamatskolā Dr.paed., doc. R.Vīgante
4. Ilga Prudņikova PedDr Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem mācīšanās prasmju veidošana speciālā internātpamatskolā Dr.paed., doc. R.Vīgante
5. Andris Skromulis VIDr Gaisa enerģētiskais piesātinājums un tā dinamikas izpēte cilvēka darbības rezultātā Dr.hab.geol.,prof. G.Noviks
6. Edgars Čubars VIDr Niedru biomasas kā atjaunojamo energoresursu energopotenciāla izpēte un to ilgtspējīgas izmantošanas pamatojums Dr.hab.geol.,prof. G.Noviks
7. Spodra Austruma PedDr Jauniešu vērtību izvēle patērētājsabiedrībā Dr.philos., asoc.prof. V.Tēraudkalns
 

30.11.2009. ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” realizācija

Visi mērķstipendiāti sekmīgi studē atbilstoši doktorantūras studiju un individuālā darba plāniem. Doktoranti aktīvi piedalās zinātniskajās konferencēs:

Doktorants, studiju programma

Konference

Referāta nosaukums

Datums un vieta

A. Skromulis, doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

Starptautiskā zinātniskā konference „Telpiskā stratēģija ilgtspējīgai attīstībai: veidojam Latvijas nākotni”

 „Gaisa enerģētiskā stāvokļa ietekmes analīze uz pilsētu infrastruktūru”

15.-17.10.2009., Rīgā 

E.Čubars,

doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

 

Starptautiskā zinātniskā konference „Telpiskā stratēģija ilgtspējīgai attīstībai: veidojam Latvijas nākotni”

 „Niedru resursu energopotenciāla un telpiskā izvietojuma izpēte ilgtspējīgai bioenerģijas ražošanai un infrastruktūras attīstībai Latgales reģionā”

15.-17.10.2009., Rīgā 

S.Ušča,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

2.starptautiskā zinātniskā konference „Sociālā pedagoģija: izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts”

„Komunikatīvo prasmju pilnveide – priekšnosacījums pusaudžu ar valodas traucējumiem socializācijai”

04.12.2009., Liepājā

S.Austruma,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

2.starptautiskā zinātniskā konference „Sociālā pedagoģija: izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts”

„Sociālās vides ietekme uz skolēna vērtību izvēli”

04.12.2009., Liepājā

Ž.Truskovska,

doktora studiju programma „Pedagoģija”

2.starptautiskā zinātniskā konference „Sociālā pedagoģija: izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoģiskais aspekts”

„Mediālās animācijas sociālajā pedagoģijā pielietojuma aspekti pusaudžu ar īpašām vajadzībām integrēšanai sabiedrībā”

04.12.2009., Liepājā

Doktoranti gatavo publikācijas un reģistrējas Latvijas un ārvalstu konferencēm, kuras plānotas pavasara semestrī.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.