Arhīvs: ESF projekts „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”

Projekta darbības laiks: 01.12.2015 - | Finansējums, EUR: 1182470

 

Atbildīga persona

Inga Drele, inga.drele@inbox.lv, +371 64605302

Ilga Šuplinska, Ilga.Suplinska@ru.lv, +371 64625841

Par projektu

Projekta īstenošanas vieta: Latgales reģions, Rēzeknes Augstskola

Projekta darbības termiņš: no 2009.gada 1.decembra līdz 2012.gada 30.novembris

Finansējuma summa: Eiropas Sociālā fonda finansējums - LVL 1005097,00, Valsts budžeta finansējums – LVL 177371,00

Par projektu: Projekts paredz humanitāro (valodniecības, literatūrzinātnes, kultūras vēstures, folkloristikas) un sociālo zinātņu (ekonomikas, ģeogrāfijas) nozaru informācijas, datu, metodoloģijas instrumentu un pieeju integrētu izmantošanu, kā rezultātā tiks izveidota Baltijas reģionā pirmā lingvoteritoriālā vārdnīca, veikta Latgales reģiona pilsētu lingvistiskās ainavas datu salīdzināšana ar citām Baltijas valstu pilsētām, izstrādāts Latgales reģiona tautsaimniecības un pilsētu piesaistes spēju izvērtējums, kā arī  sagatavoti priekšlikumi pašvaldību un tautsaimniecības speciālistu darba efektivitātes paaugstināšanai.

Projekta mērķis

veicināt papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot RA jaunu zinātnisko grupu (topošos un jaunos zinātniekus), kas, izstrādājot integrētu pētījumu par Latgales teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskajiem un sociālekonomiskajiem aspektiem, sekmēs Latgales reģiona teritoriālā potenciāla izmantošanu reģiona konkurētspējas paaugstināšanā.

Projekta tiešie zinātniskie mērķi:

    pētīt Latgales reģiona pilsētu sociālekonomisko attīstību, īpašu uzmanību vēršot mazo uzņēmumu (MU) reģionālajām īpatnībām, analizējot to tautsaimnieciskos un piesaistes spējas aspektus, kā arī izstrādāt rekomendācijas to konkurētspējas uzlabošanai un attīstībai, arī ekonomiskās krīzes apstākļos;
    veikt sešu Baltijas valstu pilsētu lingvistiskās ainavas datu salīdzināšanu un sagatavot priekšlikumus lingvistiskās ainavas uzlabošanai Rēzeknē;
    izstrādāt lingvoteritoriālo vārdnīcu, kurā iekļauti šķirkļi vārdu un vārdsavienojumu veidā, kas ir saistīti ar Latgales reģiona teritoriālās identitātes izpratni noteiktu faktu, objektu, parādību, notikumu, personību apzīmēšanā;
    izveidot un papildināt Latgales reģiona datu bāzes.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Projektā ir iesaistīti 8 jaunie zinātnieki, 4 doktoranti, 6 maģistri un 2 maģistranti. Lielākajai projekta dalībnieku daļai ir tematiskas un metodoloģiskas iestrādes, kas gūtas zinātnisku projektu realizēšanas gaitā, docētāju un studentu kopīgajās ekspedīcijās, kā arī pašvaldību darbā.

 Pētījuma projekta gaitā:

1)  tiks veikts pētījums par Latgales reģiona pilsētu sociālekonomisko attīstību, analizējot to piesaistes spējas (pievilcības) aspektus – sasniedzamību, pakalpojumu pieejamību, pilsētvides kvalitāti un reģiona kultūras unikalitāti (izstrādāta arī vienas Latgales reģiona pilsētas pievilcīguma koncepcija);

2)  tiks veikts pētījums par Latgales reģiona mazo uzņēmumu (MU) sociālekonomiskās attīstības reģionālām īpatnībām un izstrādātas rekomendācijas MU attīstībai ekonomiskās krīzes apstākļos, izmantojot stratēģiskās vadīšanas iespējas;

3)  tiks apkopoti dati par lingvistisko ainavu sešās Baltijas valstu pilsētās, izstrādājot secinājumus par skatlogu, tūrisma norāžu u.c. uzrakstu saturu, formu un nozīmi pilsētu publiskajā telpā;

4)  tiks izstrādāta lingvoteritoriālā vārdnīca, kurā iekļauti tādi šķirkļi vārdu un vārdu savienojumu veidā, kas ir saistīti ar Latgales reģiona teritoriālās identitātes izpratni noteiktu faktu, objektu, parādību, notikumu, personību apzīmēšanā;

5)  lingvoteritoriālās vārdnīcas dati tiks transformēti izglītības un tūrisma jomai svarīgu izdevumu veidošanā (Ilustrētā vārdnīca skolām un koncepcija pievilcīgas pilsētvides veidošanai);

6)  tiks veidotas un papildinātas datu bāzes (lingvistiskās ainavas, tūrisma informācijas, folkloras vienību datu bāze), lai netieši veicinātu teritoriālās efektivitātes rādītāju izaugsmi Latgales tautsaimniecībā, radītu multifunkcionālu un daudzveidīgu uzziņas materiālu pašmāju un ārzemju tūristiem.

Projekta zinātniskā vadītāja:

Ilga Šuplinska, t. 64625841

Projekta administratīvā vadītāja:

Inga Drele, t. 64605302

Projekta mājas lapa: tilra.ru.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.