Arhīvs: IMPLEMENTATION OF TRANSFORMATIVE DIGITAL LEARNING IN DOCTORAL PROGRAM OF PEDAGOGICAL SCIENCE IN LATVIA (DOCTDLL), projekta Nr. lzp-2018/2-0180

Projekta darbības laiks: 01.12.2018 - 31.12.2020 | Finansējums, EUR: 200000

LZP lietišķie un fundamentālie projekti

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas ir 200 000.00 EUR no LZP lietišķo un fundamentālo projektu fonda.

Projekta mērķis

Mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās prasmes transformatīvās digitālās mācīšanās (TDL) jomā augstākajā izglītībā Latvijā, balstoties uz Kanādas pieredzi, un nodrošināt zināšanu un prasmju pārnesi doktorantūras studiju programmas “Pedagoģija" turpmākajā attīstībā, kā arī zinātnisko un akadēmisko spēju attīstīšana.

Projekta galvenie rezultāti

Latvijas apstākļiem un kultūrvidei pielāgoti rīki: "Personiskās un kultūras orientācijas skala" un "Digitālās kompetences profilētājs" .

Veikta datu apstrāde doktora studiju programmā ,,Pedagoģija" Latvijā un sagatavota statistiskā atskaite ar mērķi radīt jaunas zināšanas digitālās izglītības jomā.

Izstrādāti divi 10 kredītpunktu vai 15 ECTS moduļi doktora studiju programmai ,,Pedagoģija"- didaktikas teorijas un pētījumi digitālās mācībās, tai skaitā prakse, pētījumu un prakses sinerģija.  

Adaptation of the ,,Personal-Cultural Orientations Scale" and ,,Digital Competency Profiler" to the Latvian conditions and cultural environment.

Conducting and surveying data processing in the doctoral study program ,,Pedagogy" in Latvia and preparation of a statistical report with the purpose of creating new knowledge in the field of digital learning.

Development of two 10 credit point or 15 ECTS modules for the doctoral study program ,,Pedagogy" - didactic theories and research of digital learning study courses including practices, synergy of research and practice.

Projekta vadītājs

Dr.paed., prof.V.Ļubkina

Tālrunis: +371 26121040

e-pasts: Velta.Lubkina@rta.lv

Projekta administratore

Dr.paed., Līga Danilāne

Tālrunis: +371 29474886

e-pasts: Liga.Danilane@rta.lv

Sociālie tīkli, citas atsauces

http://www.rta.lv/regi_projekti/

https://tdl.rta.lv/

Projekta īstenošanas komanda

V.Ļubkina  - projekta vadītāja, L.Danilāne - projekta administratore, I.Žogla, I.Prudņikova, T Blayone (Kanāda) , O.Mikhailenko (Ukraina, Kanāda) ,S.Ušča, A.Kaupužs,  doktoranti M.Kijaško un L.Rundāne, maģistrantiS.Stafecka, O.Vindača

Projekta partneri

Toronto, Ontario Universitātes, EILAB, Kanāda

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros notiek semināri un video konferences.

Projekta dalībnieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kanādu. Sīkāka informācija atrodama https://tdl.rta.lv/mod/lightboxgallery/view.php?id=29&forceview=1

Projekta rezultāti

  • Latvijas apstākļiem un kultūrvidei pielāgoti rīki anketēšanas veikšanai un veikta anketēšana Latvijas augstākās izglītības iestādēs; izmantojot adaptētos rīkus: "Personiskās un kultūras orientācijas skala" un "Digitālās kompetences profilētājs".Veikta datu apstrāde un sagatavota statistiskā atskaite ar mērķi radīt jaunas zināšanas digitālās izglītības jomā.
  • Izstrādāti divi 10 kredītpunktu vai 15 ECTS moduļi/ kursi doktora studiju programmai "Pedagoģija"- didaktikas teorijas un pētījumi digitālās mācībās, tai skaitā prakse, pētījumu un prakses sinerģija konsolidētās doktora studiju programmas RTA modulim „Speciālā izglītība un sociālais darbs”. 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.