Projekta nosaukums
Sākuma datums
Beigu datums
Komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde un ieviešana Biznesa mentoru tīkla uzlabošanai un uzturēšanai 01.10.2019 30.09.2021
„Ārzemju baltistikas centru un Lietuvas zinātnisko institūciju sadarbības veicināšana”/ „Strengthening of collaboration between Baltic Studies centres abroad and Lithuanian institutions of higher education and research” No. 09.3.1-ESFA-V-709. 01.09.2015 01.09.2021
Eiropas Zinātnieku nakts Latvijā 2020 01.10.2020 31.07.2021
VPP-COVID-2020/1-0009 ARTSS: Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem 01.07.2020 31.12.2020
Digitālās gatavības un cilvēkkapitāla attīstības dzimumu aspekti reģionos Nr.LV-UA/2018/3 01.01.2019 31.12.2020
Valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" projekts VPP-COVID-2020/1-0004 "Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās" 01.07.2020 31.12.2020
Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē 01.07.2020 31.12.2020
IMPLEMENTATION OF TRANSFORMATIVE DIGITAL LEARNING IN DOCTORAL PROGRAM OF PEDAGOGICAL SCIENCE IN LATVIA (DOCTDLL), projekta Nr. lzp-2018/2-0180 01.12.2018 31.12.2020
EXSTENDING SOCIAL EDUCATORS COMPETENCES/ESEC AGREEMENT No 2018-1-PL01-KA204-051126 01.11.2018 30.11.2020
Digital social innovation: new educational competences for inclusion/ Digitālās sociālā inovācijas: jaunas izglītības kompetences iekļaušanai. Projekta numurs:  20.18-1-IT02-KA204-048479 12.11.2018 11.11.2020
ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība, Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 01.10.2017 30.09.2020
Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums, Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/131 01.10.2017 30.09.2020
“Ekstrudētu lauka pupu miltu pārtikas produktu izstrādes tehnoloģija un izstrādājumu pielietojumi” (KC-PI-2020/61) 01.04.2020 30.09.2020
“Pārgājienu pārtikas produktu izstrādes tehnoloģija un izstrādājumu pielietojumi” (KC-PI-2020/63) 01.04.2020 30.09.2020
"Bezpakāpju pārvads mikromobilitātes transportlīdzekļiem"(KC-PI-2020/62) 01.04.2020 30.09.2020
WEB-BASED LASER SAFETY MODULES FOR VOCATIONAL EDUCATION/TRAINING Nr.2018-1-LV01-KA202-05695 01.09.2018 31.08.2020
Lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīks 01.02.2018 31.03.2020
Kompetenču pieeja mācību saturā 8.3.1.1/16/I/002 01.01.2017 31.12.2019
Mūžizglītības pilnveide Baltkrievijā / BELL (586278-EPP-1-2017-LV-EPPKA2-CBHE-JP) 15.10.2017 14.10.2019
Zaļās būvniecības profesionālo prasmju uzlabošana, izmantojot tiešsaistes apmācību (Nr.2 (KA2) Nr. 2017-1- LV01-KA202-035483) 01.09.2017 31.08.2019
"Mediācijas sistēmas attīstība izglītības sektorā" ERASMUS + KA2 Nr.2017-1LT01-KA201-035234 01.09.2017 31.08.2019
''SalesLabs for employability competencies development/Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās'' No: LLI-184 01.07.2017 30.06.2019
SalesLabs for employability competencies development/Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās. No: LLI-184 01.07.2017 30.06.2019
INTERREG LAT-LIT projekts "Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi, un sociālās iekļaušanas uzlabošana cilvēkiem no mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām" POZCOPING LLI - 163 01.04.2017 31.03.2019
"Innovative methods for implementing interdisciplinarity in career counseling / Jaunas starpdisciplināras metodes izveide karjeras konsultēšanā" No. 016-1-LV01-KA201-022681 01.09.2016 28.02.2019
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lāzertehnoloģiju, mehatronikas un mašīnbūves studiju programmu modernizācija, Nr. 8.1.1.0/17/I/011 16.03.2018 31.12.2018
Latvijas valsts simtgades projekts „Latgales apvienošanās kongresam 100” , Nr. 5.1–11/KM 2015. 01.01.2015 31.12.2018
Valsts pētījumu programmas „Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” projekta „Vērtību aspekti Letonikā”. Nr. 10–4/VPP–14/9. 01.01.2014 31.12.2017
Valsts pētījumu programma INOCOCTEREHI Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā 01.10.2014 31.12.2017
"Education Strategies adult education", Nr. 2015-1-IT02-KA204-015049 01.10.2015 30.09.2017
ERASMUS+ projekts „Reading with Ease and Fun – REF”, 2015-1-BG01-KA201-014354 01.09.2015 31.08.2017
Eiropas Komisijas programmas "Europe for Citizens" apakšprojekta "Eiropas atmiņa" projekts "Pagātne kopējai nākotnei" 01.01.2016 01.07.2017
Latvijas un Latgales kongresa simtgadei veltīts multisektoriāls projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” 01.10.2016 30.05.2017
Gender, Culture and Power: Diversity and Interactions in Latvia and Norway, Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes, Nr. NFI/R/2014/ 061 01.05.2015 30.04.2017
„Novadmācība” 01.01.2013 31.12.2016
ERAF projekts "Enhance Teaching and Learning of Less Used Languages through OER/OEP" 01.01.2014 31.12.2016
Innovation Curricula, research and support - systematic approach within university context / Atbalsts inovācijām studiju vidē un pētniecībā - sistemātiska pieeja augstākajā izglītībā, No: EEZ/NFI/S/2015/012 25.09.2015 30.09.2016
„Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide, Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001” 01.01.2010 15.12.2015
ERAF projekts „Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde” 15.04.2010 31.10.2015
Development and Implementation of the Joint Study Programme in Hospitality Management 01.01.2013 30.09.2015
Programmas “Nacionālā identitāte” projekts “Lingvokulturoloģiskās izpētes aspekti Latgales reģionā” 01.01.2010 31.12.2014
The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums (Virtuālā pagātne – muzeju nākotne) 01.12.2012 30.11.2014
The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums / Virtuālā pagātne – muzeju nākotne 01.12.2012 30.11.2014
ESF projekts „Lituānistikas (baltistikas) centru, lietuviešu biedrību un Lietuvas zinātnisko un mācību institūciju sadarbības stiprināšana” 12.09.2012 12.09.2014
„Lituānistikas (baltistikas) centru, lietuviešu biedrību un Lietuvas zinātnisko un mācību institūciju sadarbības stiprināšana” 12.09.2012 12.09.2014
LAT-LIT projekts "Designing a Model Geared towards Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” (MODPART)", Project index LLIV-223 04.01.2012 03.01.2014
Valsts finansēts projekts Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde 01.01.2010 31.12.2013
Valsts finansēts projekts „Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde” 01.01.2010 31.12.2013
Valsts finansēts projekts „Latvijas atjaunojamo izejvielu – linu un kaņepāju produktu īpašību pētījumi, to pielietošana inovatīvu tehnoloģiju un jaunu funkcionālu materiālu izstrādei”. 01.01.2011 31.12.2013
Latgales koncepti – LLB-2-269 projekts „The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums”(„Virtuālā pagātne – muzeju nākotne” ). 01.01.2013 31.12.2013
ERAF projekts "Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, izmešu attīstīšanas un klimata izmaiņu samazināšanas hibrīdtehnoloģijas" 08.02.2010 31.12.2013
Eiropas Sociālā fonda un IZM VISC projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” 01.01.2011 31.12.2013
ESF projekts „Atbalsta programmu izveide un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmai” 01.01.2011 31.12.2013
ERAF projekts „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola- komercsabiedrībās” 19.12.2008 31.12.2013
Valsts pētījuma programmas „Nacionālā identitāte” projekts „Reģionālās identitātes Eiropas kontekstā” 01.05.2010 31.12.2013
Valsts finansēts projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai Rēzeknes Augstskolas sporta kompleksa ēkā" 02.01.2013 31.10.2013
Nationally funded project “Complex Solutions for Greenhouse Gas Emission Reduction in the Sports Complex of Rezekne Higher Education Institution”/ “Kompleksi risinājumi siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai Rēzeknes Augstskolas sporta kompleksa ēkā” 02.01.2013 31.10.2013
LLP projekts "Evaluation toolkit on seniors education to improve their quality of life" 01.11.2011 30.10.2013
Eiropas Savienības Mūžizglītības projekts „Senioru izglītība un dzīves kvalitātes uzlabošana” „QEDUSEN” 01.11.2011 01.10.2013
EU Lifelong learning project EduSenior project “Evaluation Toolkit on Seniors Education to Improve Their Quality of Life” 01.11.2011 01.10.2013
ESF projekts „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” 2. kārta 02.01.2012 30.06.2013
ESF projekts "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā" 1. kārta 01.06.2009 30.06.2013
Valsts finansēts projekts "Energoefektivitātes paaugstināšanas Rēzeknes Augstskolas ēkās"
ERAF projekts „Humanitārās izglītības pētniecības infrastruktūras izveide Austrumlatvijā, Lietuvā” (saīsinātais nosaukums HipiLatLit) 03.01.2011
ESF projekts „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” 01.12.2015
ESF projekts „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” 01.09.2009
ESF projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” 03.01.2011
Zinātnieku nakts
ES finansēts projekts "ALFA III JELARE- Joint European- Latin American Universities Renewable Energy Project" 27.11.2008
Researchers` Night 01.09.2007

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.