Projects archive

Project title
Start date
End date
Innovative Methods for Implementing Interdisciplinarity in Career Counseling / Jaunas starpdisciplināras metodes izveide karjeras konsultēšanā, No. 016-1-LV01-KA201-022681 01.09.2016 28.02.2019
ERASMUS+ Capacity Building project „Internationalisation and Modernisation of Education and Processes in the Higher Education of Uzbekistan/IMEP” 561624-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-SP - ERASMUS+ CBHE 01.01.2015 31.12.2018
Latvian Centenary Project “100th Anniversary of the First Latgale Congress” 01.01.2015 31.12.2018
Effects of Structural and Social Change on Municipalities in Germany and the Baltic States (CliMBinG) / Strukturālo un sociālo izmaiņu ietekme uz Vācijas un Baltijas valstu pašvaldībām 01.03.2018 30.11.2018
National research programme “Innovative Solutions for Social Tele-rehabilitation in the Schools of Latvia in the Context of Inclusive Education (INOSOCTEREHI)” 01.10.2014 31.12.2017
Value Aspects in Letonica 01.01.2014 31.12.2017
Education Strategies Adult Education, No. 2015-1-IT02-KA204-015049 01.10.2015 30.09.2017
ERASMUS+ project „Reading with Ease and Fun – REF”, 2015-1-BG01-KA201-014354 01.09.2015 31.08.2017
Sustainability Dimensions of Latvia – Educated People and Preservation of Environmental Values 01.10.2016 30.05.2017
Gender, Culture and Power: Diversity and Interactions in Latvia and Norway / Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes, No. NFI/R/2014/ 061 01.05.2015 30.04.2017
"Enhance Teaching and Learning of Less Used Languages through OER/OEP" 01.01.2014 31.12.2016
Regional studies 13.01.2013 31.12.2016
Innovation Curricula, Research and Support - Systematic Approach within University Context / Atbalsts inovācijām studiju vidē un pētniecībā - sistemātiska pieeja augstākajā izglītībā, No: EEZ/NFI/S/2015/012 25.09.2015 30.09.2016
Development of a Single National Backbone Net in Latvia to Ensure the Functioning of Scientific Activities 01.01.2010 15.12.2015
ERDF project „Construction of New Faculty of Engineering and Laboratories for Rezekne Academy of Technologies and Purchase of Facilities” / Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde” 15.04.2010 31.10.2015
Development and Implementation of the Joint Study Programme in Hospitality Management 01.01.2013 30.09.2015
Programme “National Identity” project “Aspects of Lingvo Culturological Research in Latgale Region” / “Lingvokulturoloģiskās izpētes aspekti Latgales reģionā” 01.01.2010 31.12.2014
The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums / Virtuālā pagātne – muzeju nākotne 01.12.2012 30.11.2014
“Cooperation Strengthening among Lithuanistics (Baltistics) Centres, Lithuanian Societies, and Lithuanian Scientific and Educational Institutions” / „Lituānistikas (baltistikas) centru, lietuviešu biedrību un Lietuvas zinātnisko un mācību institūciju sadarbības stiprināšana” 12.09.2012 12.09.2014
LAT-LIT project "Designing a Model Geared towards Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” (MODPART)", Project index LLIV-223 04.01.2012 03.01.2014
Nationally funded project “Development of Technology for the Creation of Multicomponent Nanostructured Protective Coatings for Industrial Products” / „Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde” 01.01.2010 31.12.2013
State funded project “Development of Technology for the Creation of Multicomponent Nanostructured Protective Coatings for Industrial Products” / “Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde” 01.01.2010 31.12.2013
ERDF project “Hybrid Technology for Increasing of Efficiency of Energy Systems, Emission Development, and Climate Change Reduction” / “Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, izmešu attīstīšanas un klimata izmaiņu samazināšanas hibrīdtehnoloģijas” 08.02.2010 31.12.2013
ERDF project „Environmental Technology Transfer: Rezekne Higher Education Institution –Business Companies” / Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola- komercsabiedrībās” 19.12.2008 31.12.2013
National research programme “National Identity”, Project “Regional Identity in the Context of Europe” 01.05.2010 31.12.2013
Nationally funded project “Investigation of Latvian Renewable Raw Materials – Flax and Hemp Products for Development of Innovative Technologies and New Functional Materials” / „Latvijas atjaunojamo izejvielu – linu un kaņepāju produktu īpašību pētījumi, to pielietošana inovatīvu tehnoloģiju un jaunu 01.01.2011 31.12.2013
ESF project “Establishing and Implementation of Support Programmes to Support Young People at Risk of Social Exclusion” / „Atbalsta programmu izveide un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmai” 01.01.2011 31.12.2013
Project of the European Social Fund and National Centre for Education of the Republic of Latvia “Establishing of Support System for Disabled Learners” / „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” 01.01.2011 31.12.2013
Concepts of Latgale – LLB-2-269 project „The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums” („Virtuālā pagātne – muzeju nākotne”) 01.01.2013 31.12.2013
Nationally funded project “Complex Solutions for Greenhouse Gas Emission Reduction in the Sports Complex of Rezekne Higher Education Institution”/ “Kompleksi risinājumi siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai Rēzeknes Augstskolas sporta kompleksa ēkā” 02.01.2013 31.10.2013
EU Lifelong learning project EduSenior project “Evaluation Toolkit on Seniors Education to Improve Their Quality of Life” 01.11.2011 01.10.2013
ESF project “Support for the Implementation of Doctoral Study Programmes in Rezekne Higher Education Institution”, 2nd partial invitation / “Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” 2. kārta 02.01.2012 30.06.2013
ESF project “Support for Implementation of Doctoral Study Programmes in Rezekne Higher Education Institution”, 1st partial invitation / “Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” 1. kārta 01.06.2009 30.06.2013
Nationally funded project “Energy Efficiency Improvement in Rezekne Higher Education Institution Buildings” / “Energoefektivitātes paaugstināšanas Rēzeknes Augstskolas ēkās” 01.12.2011
Project funded by EU "ALFA III JELARE- Joint European- Latin American Universities Renewable Energy Project", Project No: DCI-ALA/19.09.01/08/19189/160-938/ALFA III-17 27.11.2008 30.11.2011
Researchers` Night 01.09.2007
ESF project “Linguo-Cultural and Socio-Economic Aspects of Territorial Identity in the Development of Latgale Region” / „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” 01.12.2015
ESF project “Support for Implementation of Master`s Study Programmes in Rezekne Higher Education Institution” / „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” 01.09.2009
ESF project “Establishing and Implementation of Support Programmes to Develop Support System for Young People at Risk of Social Exclusion” / „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” 03.01.2011
ERDF project “Development of Research Infrastructure for Education in the Humanities in Eastern Latvia, Lithuania” (HipiLatLit) / „Humanitārās izglītības pētniecības infrastruktūras izveide Austrumlatvijā, Lietuvā” (saīsinātais nosaukums HipiLatLit) 03.01.2011

Rezekne Academy of Technologies © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvia. Phone: 28325368;