RTA uzsākts profesionālās bakalaura studiju programmas “Speciālā pedagoģija” nākošais aprobācijas gads

Pirmdiena, 20. septembris, 2021

Ar 2019. gada 1.septembri RTA docētāju - ekspertu grupa strādā pie jaunas, mūsdienu izglītības sistēmas situācijai un vajadzībām atbilstošas profesionālā bakalaura studiju programmas speciālās izglītības skolotāju sagatavošanai radīšanas, īsteno ESF projektu “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports”  (Nr.8.2.1.0/18/1/003).

2020. gada 27. jūlijā Studiju kvalitātes komisijas sēdē tika licencēta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas ESF projektā izstrādātā profesionālā bakalaura studiju programma SPECIĀLĀ IZGLĪTĪBA.

Ar 2020. gada 1.septembrī tika uzsākta projekta laikā, RTA docētājiem – ekspertiem studiju programmu izstrādē un speciālajā pedagoģijā, sadarbojoties ar LU, LiepU un DU ekspertiem, izstrādātās profesionālās bakalaura studiju programmas “Speciālā izglītība” īstenošana RTA un, vienlaicīgi tās aprobācijas process, lai sagatavotu programmu akreditācijai.   Programmas 1.kursa studentu sastāvā bija gan vidusskolu absolventi, gan skolotāji ar pedagoģiskā darba pieredzi, kuri izvēlējušies apgūt papildus kvalifikāciju. Sākot īstenot studiju programmu, atbilstoši studējošo interesēm, lai būtu iespēja apvienot studijas ar praktisku darbu izglītības iestādēs, pilna laika studiju process tika īstenots nedēļas nogalēs, Covid 19 apstākļos – attālināti, Microsoft Teams vidē. Studējošo aptaujas un tas, ka atsevišķi studenti pameta studijas, parādīja, ka ir sarežģīti vienlaicīgi strādāt lielu slodzi darba vietā un mācīties pilna laika studijās, izpildot pilnā apjomā docētāju ieplānoto. Mazāk ar līdzīgām problēmām saskārās studējošie nepilna laika studijās.

Studiju gada ietvaros studiju programmas īstenošanā iesaistītie docētāji  īstenoja savās studiju kursu programmās ieplānoto, veica uzlabojumus, pilnveidoja studentiem piedāvājamo materiālu un patstāvīgo darbu klāstu, strādāja pie personīgi angļu valodas prasmju pilnveides. Skolotāju profesionālās pilnveides kursu laikā visā Latvijā tika izplatīta informācija par jaunizstrādāto programmu un studiju iespējām RTA.  Skolotāju mācības notika attālināti un grupās tika apvienoti dažādu Latvijas skolu skolotāji, kuri vēlējās saņemt sertifikātu par izietu apmācību ar speciālās izglītības īstenošanu saistītos jautājumos.

Sācies studiju programmas aprobācijas otrais gads. Tradicionāli  pilna laika studijas šajā programmā uzsākuši 10 studenti no dažādiem Latvijas reģioniem, tradicionāli studējošo vecums, pedagoģiskā pieredze un pieredze darbā ar skolēniem, kuriem ir speciālas izglītības vajadzības, ir ļoti atšķirīgas, kas rada profesionālu izaicinājumu studiju programmas docētājiem.

Šajā studiju gadā  īstenojamā projekta ekspertus, RTA mācībspēkus sagaida vēl viens liels izaicinājums: paralēli studiju programmas aprobācijai, jāsagatavojas un jāiziet studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” akreditācijas process.

Projekta vadītāja  Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde                                  

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.