RTA notiek jaunizstrādātās profesionālās bakalaura studiju programmas “Speciālā pedagoģija” aprobācija

Trešdiena, 20. janvāris, 2021
2020. gada 27. jūlijā Studiju kvalitātes komisijas sēdē tika licencēta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas ESF projektā izstrādātā profesionālā bakalaura studiju programma SPECIĀLĀ IZGLĪTĪBA. Ar 1.septembri ir uzsākta studiju programmas īstenošana un vienlaicīgi tās aprobācijas process.

“Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports”  (Nr.8.2.1.0/18/1/003)

Aprobācijas norises koordinācijai  tika izstrādāta Aprobācijas norises kārtība. Tā noteica aprobācijas mērķi: ir veikt studiju programmas kvalitātes novērtēšanu, tostarp noskaidrojot galveno iesaistīto pušu, t.i., studējošo, docētāju, nozares ekspertu, vērtējumu, kā arī identificēt nepieciešamās kvalitātes pilnveides vajadzības un  aprobācijas uzdevumus: īstenot studiju programmu pastiprinātas uzraudzības apstākļos; apkopot galveno iesaistīto pušu viedokli par īstenotās studiju programmas kvalitāti; izvērtēt satura un procesu kvalitāti, operatīvi novērst konstatētās problēmas (ja tādas ir) un identificēt pilnveidošanas vajadzības.

Ekspertiem, kas iesaistīti aprobācijas procesā, noteikti sekojoši uzdevumi: veikt studiju programmas ekspertīzi, analīzi un novērtēšanu; novērtēt studiju programmas lietderību, atbilstību nozares vajadzībām, cilvēkresursu nodrošinājumu, materiāltehnisko un infrastruktūras nodrošinājumu;

veikt studiju programmas satura izvērtējumu; studiju programmas aprobācijā konstatēto nepilnību novēršanu; semināra un/vai diskusijas/ pieredzes apmaiņas organizēšana ar iesaistīto pušu pārstāvju dalību.

             Pirmā semestra laikā tika izstrādātas studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku un studentu aptauju anketas un veikta: pirmā studiju gada studējošo aptauja par studiju uzsākšanu; pirmā studiju gada studējošo aptauja par pirmo pieredzi studijās; aptauja par studiju kursiem; studijas pārtraukušo aptauja; docētāju aptauja.

             Aprobācijas rezultātā studiju programmas direktors, sadarbojoties ar pastāvīgajiem un pieaicinātiem ekspertiem, izstrādās aprobācijas Ziņojumu. Ziņojumā, atbilstoši aprobācijas mērķim, sniegs novērtējumu par aprobācijas rezultātiem un konkrētus ieteikumus Studiju programmas pilnveidei.

 

 

Projekta vadītāja  Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde                                 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.